نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر تلویزیون بر سرمایه اجتماعی خانواده‌ها (بررسی مقایسه‌ای؛ شهرستان‌های زنجان و خدابنده) صورت گرفته است.
روش تحقیق در این پژوهش پیمایشی بوده و جامعه آماری آن تمام خانواده‌های شهرستان زنجان و خدابنده می‌باشد که جمعاً شامل 99477 خانوار می‌باشند، که از این آمار تعداد 89928 خانوار متعلق به شهرستان زنجان و 9549 خانوار متعلق به شهرستان خدابنده می‌باشد. نمونه‌گیری در این پژوهش به روش تصادفی ساده بوده و روش تعیین حجم نمونه کوکران با حجم نمونه 350 خانوار انتخاب شده است. (175 خانواده شهرستان زنجان و 175 خانواده شهرستان خدابنده)
داده‌ها به وسیله پرسش‌های محقق ساخته در قالب طیف لیکرت طراحی شد و روایی آنها به صورت محتوای صوری، و پایایی آن با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ (882/0)، مورد بررسی و با روش‌های آماری ضریب همبستگی پیرسون، آزمون t مستقل و تحلیل عامل و رگرسیون، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.
نتایج بدست آمده با استفاده از نرم‌افزار SPSS و روش‌های آماری ضریب همبستگی پیرسون، تحلیل عامل، رگرسیون و تحلیل مسیر مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و میزان تأثیر تلویزیون بر سرمایه اجتماعی خانواده‌های شهرستان زنجان و خدابنده سنجی(شاخص‌های سرمایه اجتماعی) با متغیر مستقل (تلویزیون) دارای رابطه معنی‌داری بودند. 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

.

نویسندگان [English]

  • Alie Shekar Beigi
  • Lida Bayat