نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

با توجه به اینکه مهمترین ویژگی جهان امروز رقابت رسانه‌ای است و سازمان صدا و سیما درصدد مقابله با تهاجم فرهنگی و جنگ‌های روانی و رسانه‌ای است لذا ناچار است با تکیه بر افراد سازمان به عنوان مهمترین سرمایه، آنها را به درک، فهم و ارائه دانسته‌ها و ایده‌های جدید و استفاده عملی از آن ایده‌ها در پیشبرد مقاصد سازمان تشویق کند و این فعالیت نیازمند این است که فرهنگ سازمانی به‌عنوان تشکیل دهنده شخصیت سازمانها که رفتار کارکنان متأثر از آن می‌باشد، فرهنگی کارکردگرا و حامی فعالیت‌های عمل‌گرا باشد.
در این مقاله بر مبنای یک پژوهش تلاش دارد تا با هدف تبیین و تعیین وضعیت فرهنگ سازمانی حاکم بر معاونت اداری و مالی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران میزان رابطه آن با عملکرد کارکنان را به روش پیمایشی و از طریق پرسشنامه بررسی کند.
نمونه آماری آن به شیوه‌ی نمونه‌گیری طبقه‌بندی سیستماتیک به حجم 300 نفر از بین کارکنان بخشهای مختلف معاونت اداری و مالی سازمان انتخاب شده است.
یافته‌های تحقیق حاکی از این بوده است دوازده عنصر ابتکار و مسئولیت فردی، پذیرش مخاطره، هدایت، تحمل تضاد و برخورد آراء، انسجام و یکپارچگی، حمایت
مدیریت، ساختار و کنترل، هویت سازمانی، سیستم پاداش، الگوی ارتباط، استاندارد‌ها و تصمیم گیری در شکل گیری فرهنگ سازمانی حاکم بر معاونت مؤثر بوده است.
با توجه به مقدار ضریب همبستگی پیرسون فرضیه اصلی تحقیق که میان فرهنگ سازمانی و عملکرد کارکنان معاونت اداری و مالی ارتباطی مستقیم، معنی‌دار با شدت ارتباط متوسط وجود دارد تأیید شد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

.

نویسندگان [English]

  • Saeid Sarabi
  • Hadi Sedighi