نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

چکیده

موسیقی همواره یکی از تأثیرگذارترین هنرها در زندگی بشر بوده که از اهمیت و نفوذی روزافزون برخوردار است. امروزه انواع مختلف موسیقی به آسانی دردسترس همگان قرار دارد که رویداد بزرگی در طول تاریخ حیات بشریت به شمار می‌رود. رابطة این عنصر ناب هنری و فرهنگی با رسانه‌های ارتباط‌جمعی، قابل بررسی و تأمل است. عمر موسیقی را به عنوان بخشی از تمدن و فرهنگ بشری بیش از سی‌هزار سال تخمین می‌زنند، حال آنکه عمر وسایل ارتباط‌جمعی، مانند رادیو و سینما کمتر از صد سال و تلویزیون حتی بیش از پنجاه سال نیست. اما با همه قدمت و کهنگیِ موسیقی،  و نوپایی تلویزیون، کدامیک بر دیگری برتری دارد؟ آیا در یافتن پاسخ، به‌طور معمول باید دچار پارادوکس نسبت برتریِ یک عنصر فرهنگی - هنری، بر عنصر فرهنگی‌ـ «تکنولوژی» شد؟ چگونه است که یک وسیلة ارتباط‌جمعی نوظهور، همانند تلویزیون، کوس برابری و حتی برتری بر یک عنصر عمیق تاریخی، فرهنگی و سنتی مانند موسیقی را می‌کوبد؟ این مقاله، سعی دارد که به نقش و کارکرد موسیقی رسانه‌ها به‌طور عام و نیز به آسیب‌شناسی نقش و حضور آن در رسانة ملی جمهوری اسلامی ایران بپردازد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

.

نویسنده [English]

  • GHolam Hosein Mokhtabad