نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

مقاله حاضر به دنبال بررسی میزان نشر اخبار توسعه در دو خبرگزاری مهم کشور، یعنی خبر‌گزاری ایرنا (خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایران) و خبرگزاری واحد مرکزی خبر (وابسته به سازمان صدا و سیما) است.
در این تحقیق از روش تحلیل محتوا استفاده شده است. کلیة خبرهایی که در شش ماهة دوم 1387 در این دو خبرگزاری انتشار یافته‌اند، جامعة آماری این پژوهش را تشکیل می‌دهند.
نتایج مهم این تحقیق بدین شرح زیر است:
بین ماهیت اخبار توسعة خبرگزاری‌های ایرنا و واحد مرکزی خبر‌، تفاوتی نیست.
بین اخبار توسعه‌ای دو خبرگزاری ایرنا و واحد مرکزی خبر، به لحاظ داشتن نگاه انتقادی به برنامه‌ها و طرح‌های توسعه‌ای، ارائة سابقة موضوعات و طرح‌ها، تفاوتی نیست.
بین اخبار توسعه‌ای دو خبرگزاری ایرنا و واحد مرکزی خبر، به لحاظ تأ‌کید بر نیازهای مردم، تفاوت معنی‌داری حاکم است.
بین اخبار توسعه‌ای دو خبرگزاری ایرنا و واحد مرکزی خبر، به لحاظ پیش‌بینی نیازهای آیندة مخاطب، تفاوت معنی‌داری است.
 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

.

نویسندگان [English]

  • Ebrahim Mansouri
  • Saeid Sarabi