نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

از مهم‌ترین وظایف مدیر سازمان، شناخت عوامل مؤثر بر عملکرد کارکنان و ایجاد زمینه‌های بهبود عملکرد است. هدف این مقاله، بررسی و تبیین عوامل مؤثر بر عملکرد برنامه‌سازان رادیوست. در ابتدا، شاخص‌های مهم در عملکرد برنامه‌سازان، براساس شاخص‌های بین‌المللی حاکم تعریف شده، سپس اهمیت آنها از دید برنامه‌سازان رادیو، شامل تهیه‌کنندگان و سردبیران، سنجیده شده است. عملکرد، براساس نظر اکثر نظریه‌پردازان مدیریت منابع انسانی، تابع مشترک انگیزش و توانایی و ادراک وظیفه است.
روش به‌کاررفته در این تحقیق، پیمایش و ابزار گردآوری اطلاعات پرسش‌نامة حضوری است و به علت محدودیت جامعة آماری، تهیه‌کنندگان و سردبیران شاغل در معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران در آذر 1387 جامعه آماری را تشکیل دادند. خلاصة نتایج تحقیق بدین صورت است:
عوامل بهداشتی انگیزش: از نظر برنامه‌سازان، خط‌مشی محیط با اهمیت‌ترین عامل، در بین عوامل بهداشتی انگیزش بوده است، سپس امنیت شغلی و حقوق و دستمزد دریافتی در قبال کار و ارتباطات در محیط کار.
عوامل ذهنی انگیزش: از نظر برنامه‌سازان شناخت و قدردانی، بااهمیت‌ترین عامل در بین عوامل ذهنی بوده است. در اولویت بعد، انگیزش پیشرفت و توسعة شغلی قرار دارد.
به نظر برنامه‌سازان، شاخص‌های توانایی و دانش و مهارت و علاقه‌مندی‌ها، برای موفقیت حرفه‌ای در برنامه‌سازی رادیویی، به ترتیب اهمیت بدین شرح‌اند:
توانایی: ابتکار و مرتب‌سازی و چینش اطلاعات و تجسم؛
دانش: تولید و پردازش برنامه‌های رادیویی، موسیقی، هنر، ارتباطات، ادبیات؛
مهارت: فضاسازی و خلق موقعیت در برنامة رادیویی و ادراک خواندن و نظارت و نویسندگی؛
علاقه‌مندی‌ها: کارهای هنرمندانه و لطیف، کارهای مهم و تأثیرگذار حرفه‌ای، اجتماعی‌بودن، کارهای مفهومی و نظری؛
ادراک نفش: از نظر برنامه‌سازان، محیط اجتماعی، مؤثرترین عامل در انتخاب و ساخت محتوای برنامه بوده است، سپس افکار و درونیات برنامه‌ساز و سیاست‌های سازمان رسانه.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

.

نویسندگان [English]

  • Babak Sahami
  • Mahdokht Borujerdi Alavi