نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیئت علمی و معاون پژوهشی دانشکدۀ ادبیات و زبان‌های خارجی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

چکیده

در این پژوهش سعی بر آن بوده است، نظام نوشتاری موجود در زیرنویس‌‌های شبکۀ معیار خبر و زیرنویس‌های موجود در شبکۀ آی‌فیلم از منظری پیکره‌بنیاد بررسی شود تا ضمن دریافت نوع نگارش غالب در این زیرنویس‌ها، اشکالات املایی و فنی موجود در آنها، بر اساس دستور‌العمل نگارش مصوب فرهنگستان زبان و ادب فارسی، بررسی و مقایسه شود. برای دستیابی به این هدف ابتدا پیکره‌ای شامل 1000 جمله از زیرنویس‌های خبری شبکة خبر و زیرنویس پیام‌های مردمی از شبکة آی‌فیلم در بازۀ زمانی مهرماه 1393 تا فروردین ‌ماه 1394 آماده شد و سپس به کمک ابزار رایانه‌ای، فراوانی واژه‌ها و عبارت‌های موجود در زیرنویس‌ها استخراج شد. با روش تحلیل محتوا اشکالات املایی/ سبکی، خطای حذف نیم‌فاصله، خطاهای حذف فاصله، خطای درج فاصله، سرهم‌نویسی و جدانویسی بررسی شد. یافته‌ها نشان داد، علاوه‌بر وجود انواع خطای نگارشی در هر دو شبکه، فراوانی خطاها در زیرنویس‌های شبکۀ آی‌فیلم بسیار زیاد است. بررسی میزان خطاهای نگارشی و مقایسۀ این نوع خطاها در هر یک از دو شبکه نشان می‌دهد که میان انواع خطاها به لحاظ نوع و فراوانی در بیشتر این جمله‌ها اختلاف معنی‌داری وجود دارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A Pathology of Orthography of Subtitles at IRINN News Network, and IFilm TV Network: a Corpus-Based Study

نویسنده [English]

  • Shahram Modares

Assistant professor at AZAD University

چکیده [English]

The present study tries to investigate the current orthographic system of formal subtitles of the IRINN (Islamic Republic of Iran News Network), and informal subtitles of IFilm TV Network from a corpus-based perspective; so that besides finding the dominant orthography of the subtitles, their spelling and technical errors can be compared and contrasted according to the orthography instruction approved by the Academy of Persian Language and Literature. To this end, a corpus of 1000 sentences was prepared from the IRINN subtitles and the messages from people subtitled at the IFilm from October 2014 to April 2015. Then, using computer-aided tools, the frequency of the words and expressions in the subtitles were extracted. study looks at common orthography in these subtitles while considering spelling and technical errors thereof on the basis of orthographic instructions adopted by Iran’s Academy of Persian Language and Literature. Cases of spelling/stylistic errors, errors of non-breaking-space removal, errors of space removal, errors of space insertion, and cursive and non-cursive writing were studied using the content analysis method. The study revealed the existence of various orthographic errors in both TV channels and indicated that errors in IFilm network’s subtitles are much frequent. The analysis of frequency of orthographic errors and their comparison at each TV channel showed that in most cases, there is a significant difference between these errors regarding their types and frequency.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Academy of Persian Language and Literature
  • Ifilm
  • IRINN
  • Language Corpus
  • Pathology of Orthographic Errors
عرفانی، فرهاد (1387). اهمیت حفظ و گسترش زبان فارسی، دریافت از وبگاه http://persianlanguage.ir، 13/08/۱۳۸۶.
غلامحسین‌زاده، غلامحسین (1379). «نقد دستور خط فارسی متن پیشنهادی فرهنگستان زبان و ادب فارسی»، مجلۀ علوم انسانی دانشگاه الزهراء (س)، شماره‏ 34 ، صص 153-125.
فرهمندنژاد، علی (1390). آموزش املا و راهکارهای آن، دریافت از وبگاه http://amouzsh3.persianblog.ir، 21/09/۱۳91.
فرهنگستان زبان و ادب فارسی (1389). دستور خط فارسی، دریافت از وبگاه http://www.persianacademy.ir، 22/9/1395.
کبیری، سعدالله (1386). «خط فارسی بهترین نیست»، مجلۀ حافظ، شمارۀ 45، صص 49-42.
کشاورز، پریسا و عظیمه ستاری (1390). کاربرد خط فارسی در تلویزیون، تهران: مرکز تحقیقات صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران.
مدرس خیابانی، شهرام (1389). آسیب‌شناسی زبان در گزارش‌های فوتبال سیما، تهران: مرکز تحقیقات صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران.
مدرس خیابانی، شهرام (1391). آسیب‌شناسی زبان در مجموعه‌های طنز سیما، تهران: مرکز زبان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران.
مهریار، لیلا (1382). بررسی میزان کاربرد واژگان مصوب فرهنگستان زبان در برنامه‌های سیمای جمهوری اسلامی ایران، پایان‌نامة کارشناسی ارشد، تهران: دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز.
میرزایی، علی (1387). بررسی جنبه‌های نامأنوس زبان فارسی در فیلم‌های دوبله‌شدة سیمای جمهوری اسلامی ایران، پایان‌نامة کارشناسی ارشد، اصفهان: دانشگاه اصفهان.
نصیری‌پور، ملیحه (1391). مقایسة شیوة املای مصوب فرهنگستان زبان و ادب فارسی و شیوة املای غالب در متون فارسی معاصر، پایان‌نامۀ کارشناسی ارشد، تهران: دانشگاه پیام نور.
نفیسی، سعید (1342).«تاریخ خط در ایران»، مجلۀ کاوش، شماره 1، صص 26-18.
هندی، سعید (1381). «دستور خط فارسی: شیوه‌ای در نگارش کلمه‌های مرکب»، رشد آموزش زبان و ادب فارسی، شماره 63 ، صص 31-27.
Biber, D., Johansson, S., Leech, G., Conrad, S., and Finegan, E. (1999) Longman Grammar of Spoken and Written English. London: Pearson.
Baker, P., Hardie, A. and T. McEnery (2006). A Glossary of Corpus Linguistics. Scotland: Edinburgh University Press.
Cordella, M (2006). “Discourse Analysis and The Subtitles of Documentaries: The case of the Children of Russia”, Odisea, 7, pp 77-88.
Kennedy, Graeme (1998) An Introduction to Corpus Linguistics, London: Longman.
Linde, Z. D and Kay, N (1999). The Semiotics of Subtitling, Manchester: St. Jerome Publishing.
McEnery, C. T. and A. Hardie (2012). Corpus Linguistics: Method, Theory and Practice, London: Cambridge University Press.
 
Stubbs, M. (2000) “Using Very Large Corpora Text Collections to Study Semantic Schemes”, in C. Heffer and H. Saunston (eds) Words in Context: A Tribute to John Sinclair on his Retirement, English Language Research Discourse Analysis Monograph 18. Birmingham: University of Birmingham.