نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد مدیریت رسانه از دانشگاه صدا و سیما

2 رئیس دانشکده ارتباطات و رسانه دانشگاه صداوسیما

3 عضو هیئت علمی دانشکده روانشناسی دانشگاه تهران ، مدیر شبکه 4 سیمای جمهوری اسلامی ایران

چکیده

بدون تردید، مجریان یکی از عوامل مهم ایجاد پیوند بین مخاطبان با صداوسیما هستند. مجری در حقیقت آخرین حلقة تکمیل فرایند ارتباطی صداوسیما با مخاطب است. به همین سبب نیاز است طرح و برنامه مدون و از پیش طراحی‌شده‌ای برای مدیریت به‌کارگیری آنها در سازمان صداوسیما وجود داشته باشد. این پژوهش با انتخاب گزارة «ارائة راهکارهای مدیریت منابع انسانی در حوزة به‌کارگیری مجریان صداوسیما» به‌عنوان هدف اصلی تحقیق به دنبال بررسی وضعیت فعلی مدیریت به‌کارگیری مجریان و آسیب‌شناسی و بهبود آن با هدف دستیابی به راهکارهای نحوة تعامل مطلوب سازمان صداوسیما با مجریان خود و بالعکس، دستیابی به هنجارها و مقرراتی برای انضباط بخشیدن به کار مجریان، دستیابی به راهکارهای نحوة ارزیابی عملکرد مجریان و دستیابی به راهکارهای نحوة تشویق و تنبیه مجریان صداوسیما به‌عنوان اهداف فرعی پژوهش بود. مقاله حاضر، کیفی و از نوع اکتشافی و روش آن مصاحبه عمیق بوده و نمونه‌گیری نیز روش هدفمند انجام شده است. به همین‌منظور با 26 نفر از استادان و کارشناسان حوزه‌های مدیریت رسانه و ارتباطات، مدیران منابع انسانی، تهیه‌کننده‌ها و مجریان صداوسیما مصاحبه شد تا درنهایت نتایج این تحقیق در قالب سه بخش ارائه شود. جریان‌شناسی تلاش‌های صداوسیما برای دستیابی به راهکارهایی در مسیر مدیریت منابع انسانی در حوزه به‌کارگیری مجریان، ارائه راهکارهای پیشنهادی برای این مهم و درنهایت طراحی الگو به‌کارگیری مجریان در صداوسیما، یافته‌های این پژوهش را تشکیل می‌دهند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Presenting Human Resource Management Models for IRIB Presenters' Employment

نویسندگان [English]

  • Esmaeel fazlizadeh 1
  • Mohammad Hossein Saei 2
  • Reza Pour hosein 3

1

2 Head of Faculty of Communication and Media in IRIBU

3 Member of science Committee of psychology faculty in Tehran University , The manager of Channel 4 on IRIB

چکیده [English]

Presenters, undoubtedly, are one of the important factors for IRIB (Islamic Republic of Iran Broadcasting) to build links with its audience. In fact, presenters make the last loop in completing the communication process of the IRIB with its audience. That's why it is necessary to have a plan and pre-planned program to manage the way presenters are employed in the IRIB organization. Selecting the statement, "presenting human resource management models for IRIB presenters' employment", as the main objective of the present research, we seek to study the current state of managing presenters' employment, its pathology and improvement in order to: develop strategies for IRIB proper interaction with its presenters, and vice versa; establish norms and regulations to organize presenters' activities; explore strategies for evaluating the presenters' performance; and to implement strategies for rewarding and punishing IRIB presenters, as the secondary objectives of this research. This is a qualitative and exploratory study, conducted using in-depth interview and purposive sampling method. Therefore, 26 media and communication management professors and experts, human resource managers, IRIB producers, and presenters were interviewed and the results were presented in three sections. Mainstreaming IRIB efforts to develop appropriate strategies in human resource management to employ presenters, offering strategies for this task and eventually, developing a model for employing presenters in the IRIB, form the findings of the present study.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Human Resource Management
  • IRIB
  • model
  • Presenter

حافظ نیا، محمدرضا (1392). مقدمه‌ای بر روش تحقیق در علوم انسانی. تهران: سمت.

روشندل اربطانی، طاهر و سیدمهدی شریفی (1394). از سرمایة شهرتی تا شهرت رسانه‌ای. تهران: انتشارات علمی و فرهنگی.

رید، ر. و ک. ماکسین (1385). فرصت‌های شغلی در تلویزیون و تلویزیون کابلی، ویدئو و صنایع چندرسانه‌ای. ترجمة احمد کشاورزی. تهران: اداره کل پژوهش‌های سیما.

زتل، هربرت (1384). راهنمای تولید برنامه‌های تلویزیونی. ترجمة علی رجب‌زاده طهماسبی و مجیدالدین طباطبایی‌راد،  تهران: انتشارات دانشگاه صداوسیما.

سعادت، اسفندیار (1375). مدیریت منابع انسانی. چاپ سوم. تهران: سمت.

سید غفوری، مریم (1389). شناخت قواعد، مبانی و استانداردهای اجرا در تلویزیون با نگاهی آسیب شناسانه بر اجرای برنامه‌های زنده تلویزیونی توسط گویندگان رادیو. پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد تهیه‌کنندگی رادیو. تهران: دانشگاه صداوسیما.

عطاردی، الهه (1389). ویژگی‌های مجری موفق در برنامه‌های سیما. تهران: مرکز تحقیقات صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران.

قلی‌پور، آرین (1390). مدیریت منابع انسانی (مفاهیم، تئوری‌ها و کاربردها). تهران: سمت.

کوهستان محالیان، ابراهیم (1388). بررسی عوامل مؤثر بر عملکرد مجریان برنامه‌های سیاسی سیمای جمهوری اسلامی ایران در سال 1387 از دیدگاه مدیران، سردبیران و کارشناسان معاونت سیاسی صداوسیما. پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد مدیریت رسانه، تهران: دانشگاه صداوسیما.

لیندلف، تامس آر و برایان سی تیلور (1392). روش‌های تحقیق کیفی در علوم ارتباطات. ترجمة عبدالله گیویان. تهران: همشهری.

مردانی، فرشته (1383). بررسی عوامل مؤثر بر تسلط مجریان برنامه‌های زنده تلویزیونی با تأکید بر برنامه‌های ترکیبی، پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد تهیه‌کنندگی تلویزیونی، تهران: دانشگاه صداوسیما.

ویمر جوزف آر.دومینیک (1384). تحقیق در رسانه‌های جمعی. ترجمه کاووس سید امامی، تهران: انتشارات سروش و مرکز تحقیقات، مطالعات و سنجش برنامه‌ای.

یاری وناب، سعید (1392). طراحی الگو شایستگی مجریان برنامه‌های ورزشی سیمای جمهوری اسلامی ایران. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، تهران: دانشگاه صداوسیما.

Bernardin, H. (2003).Human Resource Management: an Experiential Approach. New York: Mc GrawHill.

Byars, L. & Rue, L. (2008).Human Resource Management (9 ed). New York: Mc GrawHill.
Mondy, Wayne, R. & M. Noe, R. (1987).Personnel:The management of human resources (3 ed).Boston: Allyn and Bacon.
Noe, R. Hollenbeck, J. Gerhurt, B. & Wright, P. (2008).Human Resource Management: Gaining Competitive Advantage.New York: Mc GrawHill.
Snell, S. & Bohlander, G. (2007).Managing Human Resources. Stamford: Thomson Publishing Company.
Stredwick J. (2005).An Introduction to Human Resource Management. London: Routledge.