نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی دانشگاه صداوسیما

2 کارشناسی ارشد تهیه کنندگی رادیو از دانشگاه صدا و سیما

چکیده

این پژوهش بر آن است به‌ نقد و تحلیل موسیقی‌های رادیو آوا در یک بازة زمانی مشخص بپردازد. اینکه چه آثاری از آن پخش می‌شود و هرکدام از آنها چه کارکردی دارند. اصلی‌ترین تأثیر موسیقی بر روح مخاطب (انسان) است. ماهیت آثار موسیقی متشکل از دو رکن بنیادین ملودی و ریتم است و این هر دو به انضمام شعر آنها (در صورت با کلام بودن) در این مقاله بررسی و تحلیل شده است تا ضمن مقوله‌بندی مضامین، محتوا و انواع موسیقی پخش‌شده از این رادیو را مشهود نماید. این پژوهش با روش تحلیل محتوای کیفی انجام‌ شده است. در روش تحلیل محتوای کیفی، جامعة مورد بررسی به‌صورت تصادفی، در دوازده روز از برنامه‌های رادیو آوا انتخاب‌شده که با استفاده از ضبط آنها، درنهایت 40 اثر بررسی و تحلیل‌شده‌اند. از رهگذر نقد و تحلیل فوق، ضعف‌ها و نقایص پخش، کارکرد و اجرای برنامه‌ها در رادیو آوا؛ تفکیک سیر تأثیرات مطلوب (کمال‌گرایی) از غیر آن و مقوله‌بندی مضامین، آواها و نواها در رادیو آوا، ترسیم ‌شده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Studying Music Content of Ava Radio Using Qualitative Content Analysis

نویسندگان [English]

  • Mohsen Nafar 1
  • Maryam Samaeefar 2

1

2 resercher

چکیده [English]

The present study aims to criticize and analyze Radio Ava music tracks during a specific period, in order to find out the works it broadcasts, the function they have. Music primarily affects the soul of the audience (human). The nature of music works consists of the two basic pillars of melody and rhythm. These two, along with the poetry, (in case voice accompanies the music) have been studied and analyzed in this article, so that, apart from categorizing the themes, it can reveal the content and the various kinds of musical works that have been broadcasted from the Radio Ava. The study has been carried out using qualitative content analysis. In the qualitative content analysis, the statistical population has been selected accidentally which consists of twelve days of the Radio Ava programs and, after recording them, a total of 40 works were finally studied and analyzed. The analysis has drawn broadcasting weaknesses and flaws, the function, and performance of the programs in Radio Ava, distinguishing the course of favorable impacts (perfectionism) from the opposite and categorizing the themes, music, and songs on Radio Ava have been drawn.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Qualitative Content Analysis
  • Radio Ava
  • Music
  • Music and Song
الهی، بهرام (1382). راه کمال (چاپ نهم). تهران: جیحون.
خجسته، حسن (1392). «فلسفة رادیو آوا». فصلنامة پژوهش‌های ارتباطی، شماره 1، صص 65-84.
رحمانیان، آرین (1390). فلاسفه و موسیقی، از یونان باستان تا نیچه، چاپ اول، تهران: متن.
رضایی مطلق، نیره (1393). «جهان، بی‌صدا شنیدنی نیست: نگاهی به یک دهه تلاش معاونت صدا». هفته‌نامة صداوسیما. شماره 970، صص 8-9.
شعر چیست؟ (بی‌تا). بازیابی از وبگاه دانش‌نامة رشد http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php، 18/12/1393
شکارچی، علی‌اکبر (1387). بیست ترانة کهن لری. تهران: هنر و فرهنگ تهران.
عباس‌زاده، محمد (1391). «تأملی بر اعتبار و پایایی در تحقیقات کیفی». فصلنامه جامعه‌شناسی کاربردی، شماره 1، صص  19-34
عرفان هاشمی، بابک (1388). بررسی کارکردهای موسیقی در برنامه‌های صبحگاهی رادیو (مطالعة موردی: رادیو ایران، رادیو جوان). پایان‌نامة کارشناسی ارشد تهیه کنندگی رادیو، تهران: دانشگاه صداوسیما.
کمال‌پور تراب، مصطفی (1389). مبانی آهنگ‌سازی، چاپ پنجم، جلد اول، تهران: چشمه.
منصوری، کریم (1391). دانش‌نامة ایلام، آواهای زاگرس (ترانه‌های ایلام، لرستان، کرمانشاه و...)، چاپ اول، مشهد: شاملو.
موسوی، سیدرضی (1390). حکمت هنر: هنر از منظر سنت و مدرنیته، چاپ اول، قم: مرکز پژوهش‌های اسلامی صداوسیما.
ناظم‌پور، مجید (1391). کاربرد موسیقی در هیپنوتیزم درمانی و مراقبه،چاپ دوم، تهران: نشر ساوالان.
ویمر، راجر دی و جوزف آر دومینیک (1389). تحقیق در رسانه‌های جمعی، ترجمة کاووس سیدامامی. تهران: سروش.
یوسفی بیله‌سوار، سعید (1388). بررسی نقش موسیقی در اثربخشی پیام سلامت در رادیو سلامت (از نگاه کارشناسان و مخاطبان)، پایان‌نامة کارشناسی‌ارشد تهیه‌کنندگی رادیو، تهران: دانشگاه صداوسیما.