نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 صدا وسیما

2 صدا و سیما

چکیده

پژوهش حاضر در پی مقایسه گفتمان سایت‌های خبری واحد مرکزی خبر صداوسیما، بی‌بی‌سی فارسی و العربیه فارسی در پوشش اخبار داعش است. علت انتخاب سایت‌های خبری بی‌بی‌سی فارسی و العربیه فارسی و واحد مرکزی خبر صداوسیما این است که به نظر می‌رسد هر یک از این سایت‌های خبری معرف مواضع قدرت‌های مختلف درگیر با این موضوع هستند؛ یعنی واحد مرکزی خبر معرف مواضع ایران به‌عنوان یک کشور مسلمان و مؤثر در منطقه و العربیه فارسی به‌عنوان نمونه‌ای از رسانه‌های کشورهای عربی منطقه و معرف مواضع عربستان سعودی و بی بی سی فارسی به‌عنوان نمونه‌ای از رسانه‌های کشورهای غربی و معرف مواضع انگلیس، هستند.
در پژوهش حاضر، از روش تحلیل گفتمان با استفاده از رویکرد گفتمان کاوی ون‌دایک استفاده شده است. متون موردمطالعه این پژوهش، 6 خبر از سایت واحد مرکزی خبر صداوسیما ، 8 خبر از سایت بی‌بی‌سی فارسی و 6 خبر از سایت العربیه فارسی، در بازه زمانی سه ماه بعد از تصرف موصل عراق است که پس از بررسی، به روش نمونه‌گیری هدفمند انتخاب‌شده و مورد گفتمان کاوی قرار گرفته است. یافته‌های تحقیق نشان می دهد ، سایت‌های مذکور در این زمینه‌ها که عوامل و عناصر تشکیل‌دهنده داعش چه کسانی هستند، اهداف تشکیل این گروه چیست، حامیان و دشمنان واقعی آن، چه کسانی هستند، نیت کشورهایی که مدعی مبارزه با داعش هستند چیست و ... با یکدیگر تعارض دارند و در اینکه گروه داعش یک گروه خشن، تندرو و افراطی است؛ که برای رسیدن به هدف خود از هیچ عمل وحشیانه‌ای ترس ندارند؛ توافق دارند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A Comparison Between Discourse of IRIB News Agency, BBC Persian & Al Arabiya Persian about ISIS News Coverage

نویسندگان [English]

  • hasan ghasemi 1
  • ardeshir zabolizadeh 2

1

2

چکیده [English]

This study seeks to compare the discourse IRIB News Agency, BBC Persian and Al Arabiya Persian News sites on news coverage of Isis.For this purpose, the theories such as media representation Agenda setting, framing, image making and discourse theory is used.Methodology used in the study of discourse analysis approach using van Dijk's discourse.
Texts studied this study, 6 news from IRIB News Agency, 8 news from the BBC Persian and 6 news from Al Arabiya Persian, in the period of three months after the capture of Mosul, Iraq, after an examination, purposive sampling selected and discourse was about.
The findings show the sites mentioned in this context that the constituent elements of Isis who they are, what is the purpose of this group, supporters and what are the real enemies, what are the intentions of the countries that claim to fight against the Islamic State, are opposed to each otherAnd in that ISIS a violent, extremist Extremist and who do not fear to achieve their goal of any brutal action agreed. Each of these sites is based on the discourses made his image, have provided.

کلیدواژه‌ها [English]

  • IRIB News Agency
  • BBC Persian
  • Al Arabiya Persian
  • ISIS
  • News
  • Coverage
آقاگلزاده، فردوس (1385 .(تحلیل گفتمان انتقادی، تهران: انتشارات علمی و فرهنگی.
فرکلاف، نورمن (1379 .(تحلیل انتقادی گفتمان، ترجمۀ گروه مترجمان. تهران: مرکز مطالعات و تحقیقات رسانهها.
مکدانل، دایان (1380 .(مقدمهای بر نظریههای گفتمانی، ترجمۀ حسینعلی نوذری. تهران: نشر فرهنگ گفتمان.
مهدیزاده، محمدمهدی (1387 .(رسانهها و بازنمایی، تهران: مرکز مطالعات و تحقیقات رسانهها
مهدیزاده، سیدمحمد (1389 .(نظریههای رسانه. تهران: انتشارات همشهری.
مهدیزاده، سیدمحمد (1380» .(تصویرسازی منفی رسانههای غرب از جهان اسلام و ملل شرق (خود و دیگری در متون و
رسانههای غرب»، فصلنامه رسانه، شماره 47 ،صص 10-21.
وندایک، تئون ای. (1382 .(مطالعاتی در تحلیل گفتمان، ترجمۀ گروه مترجمان، تهران: دفتر مطالعات و توسعه رسانهها.
خلیلی، عابد (1392 .(مقایسه گفتمان سایتهای الجزیره و پرستیوی درپوشش خبری درگیریهای
سوریه، پایاننامه کارشناسیارشد روزنامهنگاری، تهران: دانشگاه صداوسیما.
شمسایینیا، رامین (1392 .(مقایسه گفتمان رسانهای امریکا و عربستان درباره نقش ایران در تحولات
خاورمیانه؛ تحلیل گفتمان وبسایت های فارسی صدای آمریکا و العربیه. تهران: پایاننامه کارشناسی
ارشد مدیریت رسانه، تهران: دانشگاه صدا و سیما.
هوشیار، مهدی (1391 .(تحلیل گفتمان پوشش خبری وقایع خاورمیانه و شمال آفریقا توسط سایت
بی.بی.سی فارسی و خبرگزاری ایرنا، پایاننامه کارشناسیارشد علوم ارتباطات، تهران: دانشگاه صداوسیما.
فرقانی، محمدمهدی (1382 .(راه دراز گذار (بررسی تحول گفتمان توسعۀ سیاسی در ایران)، تهران: نشر
فرهنگ و اندیشه.
گلبخشی، حسن (1387 .(تحلیل گفتمان اخبار بازداشت ملوانان انگلیسی در اروندرود در سایتهای
فارسیزبان بیبیسی و رادیوفردا. پایاننامه کارشناسیارشد روزنامهنگاری. تهران: دانشگاه صداوسیما.
علمداری، مهرداد (1388» .(فریمینگ» یا «قاببندی» چیست؟، مجله کتاب ماه علوم اجتماعی. شماره 13 :111-102.
ویندال، سون؛ سیگنایزر، بنو و اولسون، جین (1376 (کـاربرد نظریـههـای ارتباطـات، ترجمه علیرضا دهقان، تهران:
مرکز تحقیقات رسانهها.
Gitlin, t. (1980). The World is Watching: Mass Media in the Making and Unmaking of the
News. California: University of California Press.
McCombs, M. & Shaw, D. L. (1993). "The Evolution of Agenda-setting Theory: 25 Years in
the Marketplace of Ideas". Journal of Communication, 43(2), pp 58–66. M