نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار دانشکده سینما و تئاتر، دانشگاه هنر

چکیده

مفهوم قدرت نرم در علوم انسانی به منظور توصیف قابلیت برای نفوذ غیرمستقیم بر رفتار سایر مجموعه‌ها از طریق ابزارهایی متفاوت با قدرت سخت بکار می‌رود. در سطح ملی، قدرت نرم، توانایی‌های یک کشور در بکارگیری ابزاری است که بر دیگر رفتارهای موجود تأثیر بگذارد. این ابزارها می‌توانند از حوزه‌های فرهنگی پدید آیند. سینما در جایگاه رسانه‌ای فراگیر و عامه‌پسند به‌عنوان یکی از مهمترین ابزارهای فرهنگی در حوزۀ قدرت نرم محسوب می‌شود. از سویی دیگر هویت مقاومت مفهومی است که در تبیین رابطۀ نوعی از هویت و قدرت استفاده می‌شود. هویت مقاومت هویت کنشگرانی هست که در شرایطی قرار دارند که از طرف منطقِ سلطه بی‌ارزش شناخته می‌شوند. از این‌رو هدف اصلی هویت مقاومت ساخت هویت دفاعی در مواجهه با نهادهای سلطه و تقویت حد و مرزها و خطوط تمایز است. در این پژوهش ابتدا مفهوم جنگ نرم از منظر جوزف نای و هویت مقاومت از منظر مانوئل کاستلز تشریح می‌شود. سپس در ادامه با مطالعه سیر تاریخی سینمای فلسطین، چگونگی تبدیل سینما به هویت مقاومت و ابزاری برای قدرت نرم در این کشور تحلیل می‌شود. پژوهش با بررسی دوره‌های مختلف سینمای فلسطین نشان می‌دهد که چگونه هویت فلسطینی ابتدا از ابزار سینما برای مقاومت در برابر قدرت سخت بهره می‌گیرد و در ادامه به واسطه موفقیت‌های فیلمسازان فلسطینی در عرصه‌های بین‌المللی، سینمای فلسطین به ابزاری برای قدرت نرم تبدیل می‌شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Relation between the Resistance Identity and Soft Power: A case Study on the Cinema of Palestine

نویسنده [English]

  • Seyyed ali Rouhani

Assistant Professor at Faculty of Cinema and Theater, Art University

چکیده [English]

In humanities, the concept known as "soft power" is used to describe the ability to indirectly influence the behavior of others through the means that contrast with the so-called "hard power". On the national level, soft power is defined as the capabilities of a state to influence the prevailing behavior patterns by employing certain tools. Culture is a potential source from which these tools originate. Cinema as a popular medium of mass communication is a significant cultural tool of exercising soft power. "Resistance Identity", on the other hand, is a concept that explains a certain type of relationship between identity and power. Resistance identity is promoted by the actors who find themselves in a situation of being devalued by the dominant norms. Promotion of resistance identity is mainly aimed at constructing a defensive identity against the dominant social institutions and at emphasizing the lines of distinction. This research begins with explaining the concept of soft war as viewed by Joseph Nye and the concept of resistance identity as viewed by Manuel Castells. It then proceeds with studying the historical development of the cinema of Palestine in order to analyze the process through which cinema evolved into a resistance identity and a tool of soft power for the state of Palestine. A study of the various periods of the Palestinian cinema shows how Palestinian filmmakers have employed cinema as a tool to resist the hard power which thereafter turns into a tool of soft power thanks to the success of the Palestinian filmmakers on the international arena.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cinema
  • Palestine
  • Soft Power
  • Resistance Identity
 
خداوردی، حسن (1379). «تشکیلات  خودگردان و انتفاضه»، فصلنامه مطالعات فلسطین، شماره 54:2
سخی حلیمی، غلام (1382). رسانه و جنبش‌های سیاسی معاصر، قم: مرکز پژوهش‌های اسلامی صداوسیما.
عالم، عبدالرحمن و حمید یحیوی (1388). «فوکو؛ اندیشمندی انتقادی»، فصلنامه سیاست، شماره ٢: 34
کاستلز، مانوئل (1382). عصر اطلاعات2؛ قدرت هویت، ترجمۀ حسن چاووشیان، تهران: طرح نو.
لوکس، استیون (1370). قدرت، ترجمۀ فرهنگ رجایی، تهران: مؤسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی.
مایکلک، لارنس (1368). انسان عرب در سینمای امریکا، ترجمۀ محمد تقی‌زاده، تهران: نامه فیلم‌خانه ملی، شماره 2:
نای، جوزف (1392). آینده قدرت، ترجمۀ احمد عزیزی، تهران: نشر نی، نسخه الکترونیکی(فیدیبو).
 هنه بل و دیگران (1357). استعمار و ضداستعمار در سینما، ترجمۀ پرویز شفا، تهران: انتشارات توس.
اینترنتی
نظری، علی اشرف (1396). قدرت؛ سوژه و هویت: تاملی بر آرای فوکو، قابل دسترسی از:
      تاریخ دسترسی 15 تیر 1396                                    http://www.iptra.ir/vdcjvxmeuqey.html
سپهری اردکانی، علی (1394). سیری در تاریخ فلسطین، قابل دسترسی  از:
       تاریخ دسترسی13 بهمن1394                                             www.irpdf.com/book-7172.html‏
 
 
 
 
 
Aitkin ,Ian(2006), Encyclopedia of the Documentary film,  NewYork.                        
Dabashi, Hamid( 2006), Dreams of a Nation: On Palestinian Cinema, London.
Haider , sabah (2010) Palestinian cinema is a cause": an interview with Hany Abu-Assad : The Electronic Intifade.7 march.
Litvak, Meir (2009),Palestinian Collective Memory and National Identity, Palgrave Macmillan.
Naficy , Hamid,(2001),An accented cinema : exilic and diasporic filmmaking, Princeton University Press.
Nurith, Gertz and Geogrge, Khleifi(2008), Palestinian Cinema: Landscape, Trauma and Memory. Edinburgh.
Nye, Joseph (2002), the paradox of american power, Published by Oxford University Press, Inc
Nye, Joseph (2004), Soft Power: The Means to Success in World Politics, New York: Public Affairs.
Nye, Joseph (2008), The powers to lead, Published by Oxford University Press, Inc.
Tawil,Helga, Coming Into Being and Flowing Into Exile: History and Trends in, Palestinian Film-Making. Avilable from nobleworld.biz/images/Tawil.pdf, Accessed, Aprill 3, 2014
Kenedi, tim, Wedding in Galilee (Urs al-jalil),Film Quarterly, Vol. 59 No. 4, Summer 2006.
اینترنتی
Cinematic Representations of the Israeli-Palestinian Conflict,Avilable from, nordicom02.monoclick-dev.se/.../226_Current%20Research%20Project%20raskin.pdf Accessed, Aprill 1, 2014.‏
brooks, xan, 'We have no film industry because we have no country' from
 
 
 
james,caryn, New Directors/New Films; 'Wedding in Galilee,' Palestinian Village Tensions