نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشکده ارتباطات دانشگاه علامه طباطبائی

2 دانشجوی دکتری ارتباطات دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده

در این مقاله، از منظرِ یک راوی که زاویه‌ی دیدِ دانایِ کل محدود به یک شخصیت را برای روایتِ خود برگزیده است با تمرکز بر یک شخصیتِ ایرانیِ خاص در سریال تلویزیونی میهن، می‌کوشیم با استفاده از رهیافتِ تحلیلی نشانه‌شناسی اجتماعی تصویر که توسط کرس و ون‌لیوون چارچوب‌بندی شده است، نحوه‌ی برساختِ هویتِ ایرانیِ مهاجر را در یک متنِ رسانه‌ای بررسی کنیم. تحلیلِ ما نشان می‌دهد که در مدّت حضور این شخصیت در سریالِ میهن، سیرِ تطوّرِ هویتِ او، با استفاده از نمادپردازی‌های بصری و فنّ‌ِ بلاغت، به شیوه‌ای خاص به تصویر کشیده شده است. از منظر نشانه‌شناسیِ اجتماعی، روایت زندگی این قهرمان خیالی، می‌تواند به منبعی برای برسازیِ هویت‌های مطلوب و منطبق بر رویکردِ ایدئولوژیکِ سازندگان، تبدیل شود. فرح در کنار دیگر شخصیت‌های ایرانیِ مهاجرِ بازنمایی‌شده در متونِ رسانه‌ایِ دیگر، هم در برساختِ دوگانه‌ی خود/دیگریِ جدید مشارکت می‌کند و هم به جزئی از «منبعِ نشانه‌ایِ» ایرانیِ مهاجرِ امریکایی‌شده تبدیل می‌شود که بعداً نیز می‌تواند به منظورِ نیل به اهداف خاص، در متونِ دیگر مورد ارجاع قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Construction of Immigrant Iranian Identity in US Television; A case study of Homeland TV-series

نویسندگان [English]

  • Mohammad Mahdizadeh 1
  • Mohammad Mahdi Vahidi 2

1 Associate Professor at Faculty of Communication.Allameh Tabataba’i University

2 Ph.D. Student of Communication, Allameh Tabataba’i University

چکیده [English]

In this article, with focus on a special character of Homeland TV-series, named Fara Sherazi, we are seeking to analyze the construction of immigrant Iranian identity in US Television. In doing so, we will use analytical approach of social semiotics introduced by Gunther Kress and Theo van Leeuwen. We will also reviewed opposed elements and identities that used to construct the preferred identity. In our opinion, these kind of Iranian characters deconstruct conflated Arab / Muslim / Iranian identities and play an important role in re-framing the US new Other which can be used in continuous Self / Other opposition in life-time “state of exception”. At the end of this article we will conclude that Fara, along with other characters, participates in a process of identifying a new enemy for US and she became a semiotic resource of “Iranian Immigrant” which can be used as a reference in other mediated texts.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Identity
  • Representation
  • Television
  • Social Semiotics
  • Semiotic Source
  • United States
  • Iran
 
بر، ویوین (1395). برساخت‌گرایی اجتماعی، ترجمة اشکان صالحی، چاپ دوم، تهران: نشر نی.
گافمن، اروینگ (1392). داغ ننگ: چاره اندیشی برای هویت ضایع شده، ترجمة مسعود کیان‌پور، تهران: نشر مرکز.
مهدی‌زاده، سیدمحمد (1389). نظریه‌های رسانه: اندیشه‌های رایج و دیدگاه‌های انتقادی، تهران: همشهری.
یونگ، کارل گوستاو (1389). انسان و سمبل‌هایش، ترجمة دکتر محمود سلطانیه، چاپ هفتم، تهران: انتشارات جامی.
 
Agamben, Giorgio (1998). Homo Sacer: Sovereign Power and Bare Life, Stanford University Press.
Alsultany, E. (2012). Arabs and Muslims in the Media: Race and Representation after 9/11, NYU Press.
Althusser, L. (1999). "Ideology and ideological state apparatuses: Notes towards an investigation". In J. Evans and S. Hall (eds), Visual culture: The reader, London: SAGE: 317–323.
Bhaba, Homi (2004). The Location of Culture. New York: Routledge.
ledema, R. (2001) Analysing film and television: a social semiotic account of hospital: an unhealthy business. In T. van. Leeuwen and C. Jewitt (eds), Handbook of Visual Analysis. London: Sage, 183—204.
Kellner, D. (2010). Cinema Wars: Hollywood Film and Politics in the Bush-Cheney Era, Wiley.
Khatib, L. (2006). Nationalism and Otherness: The representation of Islamic fundamentalism in Egyptian cinema. European Journal of Cultural Studies, 9(1), 63-80.
Klages, M. (2006). Literary Theory: A Guide for the Perplexed, Continuum International Publishing Group.
Kress, G., and T. Van Leeuwen.(2006). Reading images: The grammar of visual design (2nd ed.). New York: Routledge.
Matheson, D. (2005). Media Discourses, McGraw-Hill International (UK) Limited.
McMillin, D.C. (2002). Choosing Commercial Television’s Identities in India: A Reception Analysis, Journal of Media and Cultural Studies16(1): 123–36.
Moscovici, S. (2000) Social Representations, Explorations in Social Psychology. Cambridge, UK: Polity Press.
Olson, S.R. (1999). Hollywood Planet: Global Media and the Competitive Advantage of Narrative Transparency. Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum.
Said, Edward W. (1978). Orientalism. New York: Vintage Books.
Singhal, A. and E. Rogers (2012). Entertainment-Education: A Communication Strategy for Social Change, Taylor & Francis.
Sturken, M., and L. Cartwright. (2009). Practices of looking: An introduction to visual culture, Oxford: Oxford University Press.
Van Leeuwen, T. (2008). Discourse and Practice: New Tools for Critical Analysis, Oxford University Press, USA.
Wodak, R. (2010). "The glocalization of politics in television: Fiction or reality?" European Journal of Cultural Studies, 13(1), 43-62.
Xie, Shaobo. (2012). Postcolonialism: Origins, Methodologies, Receptions in Critical Insights: Cultural Encounters. Ed. Nicholas Birns New York: Salem Press, 2012. 19-36.