نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشکده تولید رادیو و تلویزیون دانشگاه صداوسیما

2 دانشیار دانشکده تولید رادیو و تلویزیون دانشگاه صداوسیما

چکیده

    در این مقاله با اتکاء به مبانی و قواعد «نظام ارتقای کیفیت» و با نگاهی به فعالیت‌ها و تولیدات در سپهر رسانه‌ای کشور؛ فرایند و چالش‌های این حوزه بررسی و تحلیل شده و بر شناسایی شبکة مسائل اصلی موجود در مراحل ایده‌پردازی، طراحی، تولید و انتشار آثار و محصولات رسانه‌ای، تأکید شده است. هدف این تحقیق؛ واکاوی نقش و عملکرد نظام ارتقای کیفیت در حوزة فعالیت‌ها و تولیدات رسانه‌ای کشور بوده و رفع چالش‌های اساسی این حوزه و سازوکارهای بهبود آن، استخراج و توصیه شده است. این تحقیق با روش پژوهش «مطالعة موردی» که از راهبردهای کیفی مورد استفاده در مطالعات مدیریت و نظام‌ها می‌باشد، با بهره‌گیری از ابزار مصاحبه برای بررسی عمیق شرایط خاص «فعالیت‌های رسانه‌ای» و بایسته‌های «نظام ارتقای کیفیت» سامان یافته است. یافته‌های تحقیق حاکی از آن است که؛ روابط و فرایند فعالیت‌های رسانه‌ای، روابطی است که هنوز هم در عرصه‌هایی به‌طور مشخص و معناداری بر پایة استقلال فرهنگی استوار نیست و در این میان رعایت نظام‌مند فرایند ارتقای کیفیت «فعالیت‌ها و تولیدات رسانه‌ای» نقش عمده و زیربنایی در تعالی فرهنگی کشور خواهد داشت.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Examination the System of Quality Improvement in Media Activities and Products

نویسندگان [English]

  • S.M.Sadeq Morakabi 1
  • Ali Rajabzadeh Tahmasebi 2

1 Assistant Professor at Radio & TV, IRIB University

2 ( Associate Professor of Radio & TV, IRIB University

چکیده [English]

Based on the rules of quality control system together with an eye on the country’s media activities and products, this article has analyzed the process and challenges facing this field; it has also aimed at identifying the network of the present basic issues on theorizing, designing, and dissemination of works and media products. This research was carried out to analyze the role and function of quality promotion system in the field of the country’s media activities and products which were extracted and recommended. The present study is based on the case study method which is a qualitative strategy used in management studies and systems, employing the tool of interviewing to deepen the specific conditions of media activities and the requirements of the quality tracking system. Research findings indicate that relations and processes of media activities do not fully support the cultural autonomy yet; they also demonstrate that systematic monitoring of the quality-enhancing process of media activities and media play a major role in making the country’s cultural excellence.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Quality Promotion System
  • Media Activities and Products
  • Cultural Autonomy
  • Cultural industries
ابوطالب‌جولا، سارا (1389). «جهانی‌شدن و فرهنگ»، فصلنامة کتاب ماه علوم اجتماعی، شمارة 31: 105 تا 98.
اش‍ت‍پ‌، اودو (1379). مدیریت منابع انسانی در بنگاه‌های اقتصادی، ترجمة محسن ریاحی، تهران: انتشارات سازمان مدیریت صنعتی.
باقری، محسن؛ سرور پرویزی و مهوش صلصالی (1392). روش‌های تحقیق کیفی، تهران: نشر و تبلیغ بشری.
پاک‌روان، محمدرضا (1393). نظریه‌های فرهنگی، تهران: نشر سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی.
خان‌محمدی، یونس (1386). «دولت و سیاست‌گذاری فرهنگی از دید امام خمینی(ره)»، فصلنامه مطالعات معرفتی در دانشگاه اسلامی، سال یازدهم، شمارة 2 (پیاپی 34) . 4 - 38.
رابینز، استیفن پی (1390). تئوری سازمان؛ ساختار و طرح سازمانی، ترجمة سیدمهدی الوانی و حسن دانایی‌فر، چاپ سی و سوم، تهران: نشر صفار.
رئوفی، محمدحسین (1381). مدیریت عمومی وآموزشی، مشهد: نشر روان‌مهر.
شف‌ریتز، جی ام؛ جی استیون، اوت (1381). تئوری‌های سازمان؛ اسطوره‌ها، ترجمة علی پارسائیان، تهران: انتشارت ترمه.
شورای عالی انقلاب فرهنگی (1390). نظام‌نامة ساماندهی دستگاه‌های فرهنگی کشور، تهران: انتشارات دبیرخانة شورای عالی انقلاب فرهنگی.
صدیق‌اورعی، غلام‌رضا (1382). بررسی ساختار نظام اجتماعی در اسلام. تهران: اداره کل آموزش و پژوهش سیمای جمهوری اسلامی ایران.
علاقه‌بند، علی (1381). مبانی نظری و اصول مدیریت آموزشی. تهران: نشر روان.
مقام معظم رهبریمدظله‌العالی. مجموعة بیانات. قابل دسترس در وب‌گاه : www.khamenei.ir.
هورک‌هایمر، ماکس؛ آدورنو، تئودور. (1380). صنعت فرهنگ‌سازی. (ترجمة مراد فرهادپور)، فصل‌نامة فلسفی ادبی فرهنگی ارغنون، شمارة 18.
 
Bloor, Michael; Wood, Fiona. (2006). Keywords in Qualitative Methods: A Vocabulary of Research Concepts. London: Thousand Oaks, SAGE Publications.
Koontz, Harold & Others. (1988). Management. 8th ed, New York: Published by McGraw-Hill, Inc.
Lincoln, Y.S. & Guba, E.G. (2002). Judging the quality if case study reports. in A.M. Huberman and M.B. Miles (eds), The Qualitative researcher's companion. Thousand Oaks, CA: Sage.
Gouger, j. Daniel; Robert W. Knap. (1974).System Analysis Techinque. New York: John Wiley and sons, p.39.
Robins, K. & Webster, F. (1989). The technicall fix: education, computer and industry. Basingstoke: Macmillan.
Rao, S. & Perry, C. (2003). Convergent interviewing to build a theory in under-researched areas: principles and an example investionships. Qualitative Market Research: An International Journal, Vol. 6 No. 4, pp. 236-247.
Schiller, H. I. (1989). The Corporate Takeover of Public Expression. New York: Oxford University Press.
Stake, R. (1994). Case studies. In N.Denzin 7 Y. Lincoln (Eds.), Handbook of qualitative research, (pp. 236-247). Thousand Oaks, CA: sage.
Stake, R. (1995). The Art of Case study Research. Thousand Oaks: Sage.
Strauss, A. & Corbin, J. (1990). Basics of Qualitative Research: Grounded Theory Procedures and Techniques. Newbury Park, CA: Sage.
Tomlinson, J. (1999). Globalistion and Culture. Published by University of Oxford: Polity Press.
Thussu, D. K. (2000). Electronic Empires: Global Media and Local Resistance. London, New York: Amold.