پوشش خبرهای استانی (محلی) در اخبار شبکه‌های یک و جام جم1 بر اساس مدل پیتر بالانتین

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

اهمیت نقش و جایگاه شبکه‌های استانی در تأمین بخشی از محتوای عرضه شده به مخاطبان و تأکید براستفاده از ظرفیت‌های شبکه‌های استانی در حفظ و اشاعه فرهنگ بومی در اسناد راهبردی و بالا دستی صدا و سیما نظیر سند افق‌رسانه، موجب شد تا چگونگی استفاده از خبرهای استانی در بخشهای خبری 21 شبکه یک (سراسری) وجام‌جم1 (برون مرزی) به عنوان کامل‌ترین بخش‌های خبری مشروح در این دو شبکه، مورد بررسی و مداقه قرار گیرد. هدف این پژوهش مشخص‌نمودن سهم و چگونگی استفاده از خبرهای استانی در بخش‌های خبری شبکه‌های با پخش سراسری و برون‌مرزی است. به این منظور از نظریه‌ دروازه‌بانی و الگوی پیشنهادی پیتر بالانتین استفاده شده است. روش مورد استفاده در این پژوهش، تحلیل محتوا است و جامعه آماری آن  شامل تمامی اخبار استانی پخش‌شده از بخش‌های مشروح ساعت 21 شبکه یک سیما و ساعت 24 شبکه جام جم1 در شش ماهه اول سال 1392 است. با استفاده از روش نمونه‌گیری طبقه‌بندی دو مرحله‌ای، یک ماه آماری از این جامعه آماری انتخاب شد. بر اساس یافته‌های تحقیق  شبکه یک حدود دو برابر بخش خبری 24 شبکه جام جم1 از خبرهای استانی استفاده می‌کند. نتایج پ‍ژوهش نشان داد که حدود دو سوم (64%) از خبرهای استانی استفاده شده در بخش خبری 21 شبکه یک، خاستگاه محلی با کاربرد فرامحلی (ملی و فراملی) و حدود یک سوم (36%) از این خبرها، خاستگاه فرامحلی با کاربرد فرامحلی داشتند. در بخش خبری 24 شبکه جام جم1، حدود نیمی از خبرهای استانی (53%) خاستگاه محلی با کاربرد محلی و حدود نیمی از آنها (47%)، خاستگاه فرامحلی با کاربرد فرامحلی داشتند. در هیچ یک از این دو بخش خبری خبرهای محلی و یا فرامحلی با کاربرد محلی مشاهده نشد.

کلیدواژه‌ها