فصلنامه رسانه های دیداری و شنیداری (JAVM) - فرایند پذیرش مقالات