شبکه‌های استانی و تقویت فرهنگ‌های بومی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

عضو هیات علمی

چکیده

هدف کلی این پژوهش بررسی نقش شبکة استانی افلاک در تقویت فرهنگ بومی استان لرستان است. روش تحقیق، پیمایشی است. جامعة آماری، کلیة افراد بالای پانزده‌سالِ شهر خرم‌آباد است که از این میان، تعداد 400 نفر با استفاده از فرمول کوکران به روش نمونه‌گیری خوشه‌ای چندمرحله‌ای انتخاب شدند و درنهایت 400 پرسشنامه جمع‌آوری و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج تحقیق نشان می‌دهد که شبکة افلاک در تقویت بیشتر مؤلفه‌های فرهنگ بومی استان لرستان موفق بوده است. 

کلیدواژه‌ها