نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه تصویر متحرک دانشکده سینما و تئاتر دانشگاه هنر تهران

2 کارشناسی ارشد تصویر متحرک دانشکده سینما و تئاتر دانشگاه هنر

چکیده

یادگیری مهارت‌های زندگی و چگونگی مقابله با مسائل و رویدادهای مختلف، نقش مهمی در پیشرفت و موفقیت انسان‌ها برعهده دارد. این توانایی‌ها که مهارت‌های هوش هیجانی نام گرفته‌اند، می‌توانند در بهبود ارتباطات اجتماعی و کیفیت زندگی افراد نقش بسزایی داشته باشند. امروزه رسانه‌های جمعی ازجمله تلویزیون، ابزار آموزشی مناسبی در جهت افزایش آگاهی کودکان به حساب می‌آیند که علاوه‌بر آموزش‌های گوناگون، می‌توانند کودکان را تحت تأثیر اطلاعات و مفاهیم ضمنی خود قرار دهند. در این مقاله تأثیر انیمیشن‌ دورای جست‌وجوگر از جهت آموزش‌های غیرمستقیم و نمایش مهارت‌های هوش هیجانی، مورد مطالعه قرار می‌گیرند. به‌همین منظور هشت قسمت از این مجموعه انیمیشنی با تکیه بر نظریة یادگیری مشاهده‌ای آلبرت بندورا و براساس مؤلفه‌های مدل هوش هیجانی بار ـ آن، بررسی و تحلیل می‌گردد. نتایج مقاله حاکی از آن است که این مجموعة انیمیشنی دربرگیرندة بازنمایی‌های مختلفی از مؤلفه‌های هوش هیجانی است که می‌تواند در بهبود این مهارت‌ها در کودکان پیش‌دبستانی مؤثر واقع شود. با توجه به سال‌های طولانی پخش این مجموعه و مخاطبان بسیاری که در سطح جهان دارد، به نظر می‌رسد که بررسی و مطالعة این انیمیشن‌ها در بستر هوش هیجانی، می‌تواند اطلاعات مفیدی را در جهت ساخت مجموعه‌های موفق مشابه در کشور خودمان به دست دهد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Study of Indirect Aspects of Education and Improving The Emotional Intelligence of Pre-school Children in the Dora the Explorer's Animation Series

نویسندگان [English]

  • Mohammad Reza Hosnaei 1
  • Masumeh Mogoie 2

1 Associate Professor at Department of Animation, Faculty of Cinema and Theater, University of Art

2 M.A in Animation, Faculty of Cinema and Theater, University of Art

چکیده [English]

Learning life skills and how to deal with different issues and events plays an important role in the progress and success of human beings. These abilities, called emotional intelligence skills, can play an important and great role in improving social communication and quality of life. Today, mass media, including television, are a good educational tool for raising children's awareness that, in addition to training, children can be influenced by their implicit information and concepts. Emotional intelligence means one's self-awareness of emotions and the ability to control these emotions and feelings in oneself and others. In general, a person with high emotional intelligence, while having a proper knowledge of his emotions and feelings, can take the handle of these emotions and take appropriate actions subsequently.
In this paper, the impact of Duraya's search engine animation for indirect learning and the display of emotional intelligence skills is studied. For this purpose, eight parts of this animation series, based on the observational learning theory of Albert Bandura, based on the Bar-on`s components of the emotional intelligence model, are analyzed.
The results of this article suggest that this animation series includes various representations of emotional intelligence components that can be effective in improving these skills in pre-school children. Considering the proliferation of this collection and the many audiences around the globe, it seems that studying these animations in the context of emotional intelligence can provide useful information for building successful collections in our own country

کلیدواژه‌ها [English]

  • Emotional Intelligence
  • Educational Animations
  • Learning Theories
  • Hidden Educations
  • Dora the explorer
برک، لورا (1384). روان‌شناسی رشد، ترجمة یحیی سیدمحمدی، جلد اول، چاپ پنجم،  تهران: ارسباران.
جلالی، سیداحمد (1381). «هوش هیجانی»، فصلنامه تعلیم و تربیت، شماره 69 و70: 106-89.
راتوس، اسپنسر (1386). روان‌شناسی عمومی، ترجمۀ حسین ابراهیمی مقدم و همکاران، تهران: ساوالان.
سبحانی‌نژاد، مهدی و علیرضا یوزباشی (1387). هوش هیجانی و مدیریت در سازمان (مبانی نظری، شیوه‌های آموزش و ابزار‌های سنجش). تهران: یسطرون.
سیاروچی، ژوزف، ژوزف فورگاس و جان مایر (1383). هوش عاطفی در زندگی روزمره، ترجمة اصغر نوری امامزاده‌ای و حبیب‌الله نصیری، اصفهان: نوشته. 
شعاری‌نژاد، علی‌اکبر (1364). فرهنگ علوم رفتاری، تهران: امیر کبیر.
 شفیع‌آبادی، عبدالله (1366). مبانی روان‌شناسی رشد، چاپ یازدهم. تهران: چهر.
علینقی، امیرحسین(1379). «رسانه و آموزش پنهان؛ امکان سنجی موردی آموزش پنهان در فعالیت‌های رسانه‌ای ایران»، فصلنامه مطالعات راهبردی، شمارۀ 7و 8: 195-184.
کیاروچی، ژوزف. مایر، جان دی (1388). کاربرد هوش هیجانی، ترجمة ایرج‌راد، تهران: شرکت سهامی انتشار.
گلمن، دانیل (1396). هوش هیجانی، ترجمة نسرین پارسا، تهران: رشد.
ماسون، هنری پاول. کیگان، جروم. هوستون، آلتا کارول و وی کانجر، جان جین (1374). رشد و شخصیت کودک، ترجمۀ مهشید یاسایی، چاپ هشتم. تهران: چاپ سعدی.
Bar-on, R. (1997). The Emotional Quotient Inventory (EQ-i): Technical manual. Toronto, Canada: Multi-health Systems. Inc.
Carter, J.R. (2008). »Dora the Explorer: Preschool Geographic Educator«. Journal of Geography, 107 (3), pp. 77-86.
Diaz-Wionczek, M., Lovelace,V. & Cortés, C.E. (2009). »Dora the Explorer: Behind the scenes of social phenomenon«. Journal of Children and Media, 3 (2), pp. 204-209.
Guidotti-Herna´ndez, N.M. (2007). »Dora The Explorer, Constructing  “Latinidades” And The Politics of Global Citizenship«. Latino Studies, (5), pp. 209–232.
Gentile, Douglas A. (2003) Media Violence and children. United States: Greenwood Publishing Group.
Gunter, B. McAleer, J. (1997). Children and Television. London: New Fetter Lane.
Kokla, Natasa. (2016). "Dora the Explorer: A TV character or a preschoolers’ foreign language teacher?" In: 21st International Symposium on Theoretical and Applied Linguistics (ISTAL 21),Thessaloniki: Aristotle University.
Lowe, Richard and Schnotz, Wolfgang, Eds. (2008). Learning with Animation: Research Implications for Design. New York: Cambridge University Press.
      Nick, Jr. (2000).»Meet Doras Creators«. Retrieved January 16, 2009. From http://www.nickjr.com/shows/dora/meet_doras_creators. html