نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشکده ارتباطات دانشگاه صدا وسیما

2 استادیار دانشکده ارتباطات دانشگاه صدا و سیما

3 کارشناسی ارشد دانشکده ارتباطات دانشگاه صدا و سیما

چکیده

این پژوهش، با هدف بررسی راهکارهای نقش‌آفرینی شبکة استانی سبلان در توسعة اقتصادی استان اردبیل صورت گرفت. این پژوهش به روش کیفی با ابزار مصاحبه عمیق به جمع‌آوری داده‌ها پرداخته است. جامعة آماری تحقیق شامل کلیه کارشناسان اقتصادی، توسعه‌ای، رسانه‌ای در استان اردبیل بودند که با نمونه‌گیری هدفمند انتخاب شدند و بعد از 18 مصاحبه محقق به اشباع داده رسید و با کدگذاری داده‌های به‌دست‌آمده مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. راهکارهای نقش آفرینی رسانة مورد نظر در توسعة استان اردبیل در مقولات به‌دست آمده مورد بررسی و تحلیل واقع گردید. مقولات مربوط به راهکارها و اقدامات عملی شبکه سبلان از منظر پاسخگویان عبارت بودند از؛ بازشناسی و بازتعریف دوباره از رسانه و کارکردهای آن، جذب و تقویت بدنة کارشناسی برنامه‌سازی، استفاده از تجارب موفق سایر شبکه‌ها، نگاه علمی ـ استراتژیک به برنامه‌سازی، طرح عمیق مشکلات استان در برنامه‌سازی‌ها، اطلاع‌رسانی و خبررسانی اقتصاد‌محور، جلوگیری از نفوذ نهادها و صاحبان نفوذ، گفتمان‌سازی نقد عملکرد مدیران، استقلال مالی از بدنه حاکمیت، راه‌اندازی اتاق فکر اقتصادی در رسانه، طرح دغدغه‌های متولیان توسعه، برنامه‌سازی توسعه‌محور، مخاطب‌سنجی درست، شناخت پتانسیل‌ها و ظرفیت‌های اقتصادی استان اردبیل، استفاده از قالب‌های متنوع برنامه‌سازی، گفتمان‌سازی توسعه. 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Methods For The Role of Sabalan Channel in Economic Development of Ardabil Province.

نویسندگان [English]

  • Ali Akbar Razmjoo 1
  • EBRAHIM FATHI 2
  • Mohammad Hendi 3

1 Assistant Professor at Faculty of Communication, IRIB University

2 Assistant Professor at Faculty of Communication, IRIB University

3 M.A in Communication, IRIB University

چکیده [English]

This paper studied the active strategies in Sabalan Province Channel in economic development of Ardebil Province.
This research used qualitative method to collect data using interviews. The statistical community is the all economist, developmental and media professionals who live in Ardabil and was selected by targeted sampling. The data was saturated after interviews and they were analysed by coding the data.
In This research‌ Purpose, task, role and function, advantages, obstacles and strategies of Sabalan Channel role play in the development of Ardebil province were reviewed and analysed.The Categories, which related to strategies and practical solution in view of respondents included as follow: re-identifying and redefying the media and its performance, enforcing the expertised programming, using previous successful experiences, making scientific-strategic views to programming, determining province’s problems in programming, informing and economic based news, preventing the penetration of public offices and institutions, critical discussion about managers’ performance, financial independency, establishing economic think tank in media, development based programms and correct audiences assessment , development discourse.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Television
  • Economic Development
  • Ardabil Province
  • Sabalan Channel
آشنا، حسام‌الدین و حسین رضی(1383). «بازنگری نظریه‌های هنجاری رسانه‌ها و ارائه دیدگاهی اسلامی». فصلنامه پژوهشی امام صادق(ع)، شماره 6: 47.
ازکیا، مصطفی (1380). جامعه‌شناسی توسعه، تهران: نشرکلمه.
احمدیان، محمدتقی (1373). «وسایل ارتباط جمعی، مشارکت و توسعه»، فصلنامه پژوهش و سنجش، شماره 4: 80.
بدیعی نعیم و حسین قندی (1378). روزنامه نگاری نوین، تهران: انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی.
تودارو، مایکل (1366). توسعه اقتصادی در جهان سوم، ترجمة غلامعلی فرجادی، تهران: برنامه و بودجه.
تهرانیان، مجید (بی‌تا). ارتباطات و توسعه، ترجمه هادی خانیکی، فتوکپی، تهران: دانشکده علوم ارتباطات دانشگاه علامه طباطبایی.
جعفری، علی (1389). «سیر تطور نظریات ارتباطات توسعه: تأکید بر پارادایم چندگانگی فرهنگی». مجله رسانه، شماره 20:  97-117 .
 جعفری، ابراهیم (1376). ارتباطات اجتماعی و توسعة پایدار، پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد ارتباطات دانشگاه علامه طباطبایی.
خانیکی، هادی (1381). قدرت، جامعه مدنی و مطبوعات، تهران: انتشارات طرح نو.
رضوی‌زاده، سیدنورالدین (1379).«ارتباطات و توسعه با نگاهی به نقش ارتباطات در توسعه روستایی»، فصلنامه رسانه، شماره 42: 55 .
سرواس، جان (1384). به سوی رویکرد ارتباطات و توسعه، ترجمة پیروز ایزدی، مجله رسانه،شماره 64: 121-148
سن،آمارتیا (1381). توسعه به‌مثابه آزادی، ترجمة حسین راغفر، تهران: انتشارات کویر.
عظیمی، حسین (1378). ایران امروز در آیینه مباحث توسعه، تهران: دفتر نشر فرهنگ اسلامی.
فرقانی، محمدمهدی (1380) .«ارتباطات و توسعه؛ چهار دهه نظریه‌پردازی و امروز؟»، فصلنامه رسانه، شماره 2: 48-50 .
گرانمایه‌پور، علی الهام انصاری (1389). «نگاهی به آراء و اندیشه‌های دانیل لرنر: الگوی نوسازی توسعه؛ منجی جامعه سنتی خاورمیانه یا تئوری توطئه غرب». مطالعات رسانه‌ای، شماره 8: 17-42
لاسول؛ هارولد (1383). ساخت و کارکرد ارتباطات در جامعه؛ ترجمة غلامرضا آذری؛ در اندیشه‌های بنیادین علم ارتباطات گروه مترجمان، تهران: انتشارات خجسته.
لرنر، دانیل (1383).گذر از جامعه سنتی، ترجمة غلامرضا خواجه سروی، تهران: پژوهشکده مطالعات راهبردی.
محسینان‌راد، مهدی (1380). ارتباط شناسی، چاپ چهارم، تهران: سروش.
معتمدنژاد،کاظم (1371). وسایل ارتباط جمعی، چاپ دوم، تهران: انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی.
معتمدنژاد، کاظم (1386). وسائل ارتباط جمعی، جلد اول، تهران: دانشگاه علامه طباطبایی.
ملکات، سرینیواس آر (1384). «نظریه‌های ارتباطات توسعه»، ترجمة یونس شکرخواه، فصلنامه‌رسانه، شماره 64: 41-64 .
مولانا، حمید و لاری ویلسون (1369). «سه نگرش به ارتباطات وتوسعه»، ترجمة یونس شکرخواه، فصلنامه رسانه، شماره 3: 16-21 .
مهدی‌زاده، سیدمحمد (1393). نظریه‌های رسانه: اندیشه‌های رایج و دیدگاه‌های انتقادی، تهران: انتشارات همشهری.
 
Coyne, Christopher J & Leeson, Peter T. (2004). Understanding the role of media in Economic Development. The journal of international review for social seiences, university of basel , 57: 21-44 .
Pronk, J. (2000) ‘Globalization: a developmental approach’, in Nederveen Pieterse (ed.). the Institute of Social Studies, Netherlands, The Hague .

Siu,paul; lee,nam.  (1994). Mass communication and national development  in china: media roles reconsidered, journal of communication,first published: September, 1994, 44: 22-37 .