نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری آینده پژوهی دانشگاه تهران

2 دکتری مدیریت رسانه دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات

چکیده

آینده، برآیند و حاصل بر همکنش مؤلفه‌های بسیار زیاد در سیستمی پیچیده و پویاست. گام نخست برای شناسایی تصاویر آینده، شناخت سیستم مورد مطالعه است. منظور از شناخت سیستم مورد مطالعه، مشخص کردن مؤلفه‌های اثرگذار و اثرپذیر در سیستم و تعیین وزن و جایگاه احتمالی هر مؤلفه در ساخت واقعیت‌های بدیل آینده است. در این پژوهش 86 مؤلفه‌ اثرگذار از طریق مرور منابع و مصاحبه با صاحب‌نظران استخراج شد. سپس با رجوع به پنل خبرگی، 34 مؤلفه مهم‌تر (دارای اثرگذاری بیشتر بر آینده‌‌های صنعت سرگرمی در بستر سیمای جمهوری اسلامی ایران) شناسایی شد؛ پس از آن در یک فرایند دلفی دومرحله‌ای 16 عامل کلیدی (دارای بیشترین اهمیت و عدم‌قطعیت در خصوص موضوع پژوهش) احصاء گردید و سرانجام ضمن تحلیل تأثیرات متقابل میان عوامل، 6 نیروی پیشران سازنده بدیل‌های احتمالی آینده این صنعت در بستر سیمای جمهوری اسلامی ایران از طریق اجماع خبرگان، تعیین شد. این پیشران‌ها عبارتند از: «رقابت و تنوع رسانه‌ای»، «سطح رفاه اقتصادی مردم (مخاطبان)»، «توسعه فناوری‌های همگرا و تعاملی»، «توان تأمین مالی سیمای ملی»، «روند توسعة صنعت سرگرمی در ایران و جهان» و «فرهنگ سیاسی حاکم بر کشور». همچنین، نقشه اثرگذاری و اثرپذیری مؤلفه‌های کلیدی و نیز شدت ارتباطات میان آنها با بهره‌گیری از نرم‌افزار میک‌مک تحلیل و بازشکافی شده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Identification of Entertainments key factors and driving forces in the context of the Islamic Republic of Iran Television

نویسندگان [English]

  • Ehsan Marzban 1
  • Ahad Rezayan 1
  • Omid Jahanshahi 2

1 Ph.D. in Futures Studies, Faculty of Management, University of Tehran

2 Ph.D. in Media Management, Islamic Azad University, Science and Research Branch

چکیده [English]

The future, the outcome, and the result of interacting are many key factors in a complex and dynamic system. The first step in identifying future images is to know the system being studied. The purpose of the study is to identify the effective and effective components of the system and determine the weight and probable position of each component in making alternate realities of the future.
In this research, 86 effective key factors were extracted through reviewing the sources and interviewing experts. Then, referring to the Expert Panel, 34 more important key factors (having a greater impact on the future of the entertainment industry in the National TV) were identified; then, in a two-step Delphi process, sixteen key factors (with the highest significance and uncertainty about the research topic) were counted. Finally, while analyzing the interactions between the agents, 6 of the potential drivers of the future of this industry were determined through the consensus of experts on the national television platform. These include "media competition and diversity," the economic well-being of the people (the audience), the development of converging and interactive technologies, the ability to finance national television, the development of the entertainment industry in Iran and the world, and the " The political culture of the country ". Also, the impact and effectiveness of the key components as well as the severity of the communication between them, using the micro-macro software has been analyzed and analyzed.


Keyword
Entertainment drivers, Media, Islamic Republic of Iran national TV, Futures Studies.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Entertainment drivers
  • Media
  • Islamic Republic of Iran national TV
  • Futures Studies
ابراهیمی، قربانعلی، نادر رازقی، رقیه مسلمی(1390). اوقات فراغت و عوامل اجتماعی مؤثر بر آن: (مطالعه‌ی موردی افراد 64-15 ساله شهرستان جویبار). جامعه‌شناسی کاربردی، 98-71.
اقبال‌دوست، محمدحسین، سیاوش صلواتیان(1393). آینده‌پژوهی روندهای فناورانه مؤثر بر تلویزیون، سومین همایش ملی آینده پژوهی، تهران
ضفریان، رضا، زهرا خرمی، قنبر محمدی الیاسی(1390). شناسایی و اولویت‌بندی مؤلفه‌های نقش تلویزیون در توسعة، مطالعات میان رشته‌ای در رسانه و فرهنگ، 86-76.
اکبری جهرمی، سیدجمال‌لدین(1395). پیامدهای همگرایی اینترنت و تلویزیون بر سیاست‌گذاری رسانه‌ای در ایران، مطالعات فرهنگ - ارتباطات، شماره 34: 46-7.
Bell, Wendell (2004). Foundations of futures studies, volume 1: Human science for a new era. Vol. 1. Transaction publishers. Routledge; 1 edition (August 2, 2017).
Bishop, Peter, Andy Hines, Terry Collins. (2007) "The current state of scenario development: an overview of techniques." foresight 9 (1): 5-25.
Deloitte (2019) TV viewing trends for 18-24 year olds, retrieved from: http://www.deloitte.co.uk/tmtpredictions2018/predictions/tv-viewing-for-18-24-year-olds/ EBU (the European Broadcasting Union’s Media Intelligence Service) audience trends television 2019 public version media intelligence service.
Dator, Jim. (2007). What futures studies is, and is not. University of Hawaii, Hawaii Research Center for Futures Studies.
Fiske, J. (2002). Television culture. Routledge.
Gidley, Jennifer (2017). The future: A very short introduction. Oxford University Press.
Inayatullah, Sohail. (2008): Six pillars: futures thinking for transforming: foresight 10, no. 1 4-21.
Glenn, Jerome, and Theodore Gordon, (2009). Futures research methodology: version 3.0. Editorial desconocida,.
Global Media Report (2015) Global Industry Overview: McKinsey & Company Global Media Report 2015: mckinsey.com.
Godet, Michel, and Fabrice Roubelat. (1996): “Creating the future: the use and misuse of scenarios", Long range planning 29, no. 2 :164-171.
Gordon, Theodore Jay. (1992):  "The methods of futures research." The Annals of the American Academy of Political and Social Science 522, no. 1 :25-35.
Marketing charts (2019) The State of Traditional TV: Updated With Q3 2018 Data, retrieved from https://www.marketingcharts.com/featured-105414
Mayerson, M. A. (1995). “Media and entertainment”, International Financial Law Review, 9.
McLuhan, Marshall )1964( Understanding Media: The Extensions of Man; 1st ed. McGraw Hill, NY.
Neef, Andreas; Willi Schroll; Sven Hirsch (2011): TV 2020 – Die Zukunft des Fernsehens.
Nielsen, R. K., & Sambrook, R. (2016). What is happening to television news?.
Pwc. (2017). Global entertainment & media outlook 2017-2021. Pwc.
Seddon, c. (2011). Lifestyles and social participation. Cardiff: office for national Statistics, scoail trends.
Richter, Fed. (2019). The Generation Gap in TV Consumption [Digital image]. Retrieved October 26, 2019, from .
Toffler, Alvin.( 1970) "Future shock," Sydney. Pan.
Vogel, Harold, (2014). Entertainment industry economics: A guide for financial analysis. Cambridge University Press.
Wallin, Nils Lennart, Björn Merker, and Steven Brown, eds (2001). The origins of music. MIT press.
Westcott, Kamel. (2017). Where do you see opportunities for growth in 2017. Deloitte