نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

مدیرگروه تبلیغ ورسانه- دانشکده فرهنگ وارتباطات دانشگاه سوره تهران ایران

چکیده

تبلیغات بازرگانی ،همچون تبلیغات سیاسی ومردمی، حوزه ای تخصصی است که پیش ازانجام هرتبلیغی نیازمند تحقیق علمی است که باتحقیقات غیرعلمی که درروش های غیرعلمی بکارمی رود، متفاوت و متنوع تراست.هدف این تحقیق شناخت انواع تحقیق کاربردی درحوزه تبلیغات بازرگانی است ، با توجه به تحولات روزافزون فناوری های اطلاعاتی وارتباطی وپیدایش رسانه های جدید، این تحقیق می تواندمحققان را دردستیابی به نتایج معتبر وقابل اتکا یاری رساند.دراین مقاله نویسنده با استفاده از مدل ارتباطی هارولدلاسول وبا روش تحقیق کتابخانه ای به تبیین انواع تحقیق درتبلیغات بازرگانی پرداخته وباتاکید برشناخت صاحبان رسانه وآژانس های تبلیغاتی به عنوان عاملان پخش محتوای تبلیغ،محتوای پیام،شناخت رسانه وتاثیر تبلیغ برمخاطبان،روش های تحقیق رادردوروش کلی تحقیق کیفی وکمی برشمرده است وضمن نقد روش های فعلی نشان می دهد که در تحقیقات تبلیغات بازرگانی، روش های کیفی می تواند مورداستفاده محققان قرارگیرد.علاوه براین با ترکیب دوروش کمی وکیفی امکانات تازه ای درکاربردروش های تحقیق حاصل می شود.همچنین، شیوه های جدید تحقیق دررسانه های جدید وفضای مجازی مانند نتنوگرافی می تواندبه افزایش کیفیت تحقیقات واثرگذاری بیشتر تبلیغات بازرگانی برمخاطبان تبلیغ بیانجامد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Application of scientific research method in commercial advertising Omid Ali Masoudi

نویسنده [English]

  • Omid Ali Masoudi

Department propaganda and communication,culture and communication Faculty, Soore University,Tehran,Iran

چکیده [English]

Commercial advertising, like political and popular advertising, is a specialized field that requires any scientific research that is different from the unscientific research used in unscientific methods. The purpose of this research is to identify the types of applied research in the field of commercial advertising. With the increasing developments in information and communication technologies and the emergence of new media, this research can help researchers to achieve reliable and reliable results. And advertising agencies as agents of advertising content, message content, media awareness, and the impact of advertising on the audience, research methods in the general methods of qualitative and quantitative research and a critique of current methods show that in commercial advertising research, qualitative methods can be used by researchers. Besides, by combining quantitative and qualitative methods, new possibilities are obtained in the application of research methods. Also, new research methods in new media and cyberspace such as Netnography can increase the quality of research and increase the impact of commercial advertising on advertising targets.

کلیدواژه‌ها [English]

  • : commercial advertising
  • research method
  • quantitative research
  • qualitative research
  • audience
  • new media
آسابرگر، آرتور )1394 .)روش تحقیق در مدیریت تبلیغات وبرند با رویکرد تحقیق کمّی و
کیفی، مترجمان: کامبیز حیدر زاده و مهدی بنی اسدی، تهران: نشر علم.
باردن، لورنس )1375 .)تحلیل محتوا، مترجمان: ملیحه آشتیانی و محمدیمینی دوزی سرخابی،
تهران: انتشارات دانشگاه شهید بهشتی.
پاستر، مارک )1377 .)عصر دوم رسانهها، ترجم غالمحسین صالحیار، تهران: انتشارات موسس
ایران.
دادگران، سیدمحمد )1391 .)مبانی ارتباطات جمعی، چاپ هیجدهم، تهران: انتشارات فیروزه.
دالور، علی )1374 .)مبانی نظری و عملی پژوهش در علوم انسانی و اجتماعی، تهران:
انتشارات رشد.
دهقان طرزجانی، محمود )1378 .)نظریههای تبلیغات، تهران: انتشارات دانشگاه صداوسیما.
دهقان طرزجانی، محمود )1394 .)کمپین تبلیغاتی از برنامهریزی تا اجرا، تهران: انتشارات
مبلغان.
رسولی، محمدرضا )1390« .)آسیبشناسی تبلیغات تجاری ایران«، فصلنامه فرهنگ د ارتباطات،
.1-22 :تابستان
روحانی، حسن )1389« ،)زمینهها و رویکردهای پژوهش کیفی«، فصلنامه راهبرد مرکز
تحقیقات استراتژیک، بهار.
سووی، آلفرد )1354 .)افکار عمومی و اثر آن در زندگی اجتماعی، چاپ سوم، ترجم جمال
شمیرانی، تهران: شرکت کتابهای جیبی.
صبری بقایی، آذرخش )1382« .)جایگاه تبلیغات در اقتصاد کشور« در مجموعه مقاالت دومین
همایش صنعت تبلیغات ایران، تهران: اداره کل تبلیغات معاونت امور مطبوعاتی و تبلیغاتی
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی )صفحات 80 تا 93.)
روششناسی تحقیق علمی درتبلیغات بازرگانی ❖ 199
صدیق سروستانی، رحمتاهلل )1375« .)کاربرد تحلیل محتوا در علوم اجتماعی«، نامه علوم
اجتماعی، شماره 8.
کرلینجر، فرد، ان )1374 .)مبانی پژوهش در علوم رفتاری )جلد ۱ ،)چاپ اول، ترجم جعفر
نجفیزند، حسن پاشاشریفی، تهران: انتشارات آوای نور.
لشنی پارسا، روحاهلل و حاتمی، حمیدرضا، )1390« .)کاربردهای فن تحلیل محتوا در حوزه
امنیت«، دوماهنامه توسعه انسانی پلیس، سال هشتم، شماره 34.
محمدیان، محمود )1385 .)مدیریت تبلیغات، چاپ سوم، تهران: انتشارات حروفیه
مسعودی، امید )1381 .)جادوی تبلیغ، بررسی و شناخت فن »تبلیغ روی تبلیغ«، فصلنامه
پژوهش وسنجش، سال نهم، شماره 29 ،343-352
مسعودی، امید )1383« .)جایگاه معنیشناسی کاربردی در تحقیقات ارتباطی«، مجموعه مقالههای
ششمین کنفرانس زبانشناسی، به کوشش دکتر ابراهیم کاظمی، تهران: دانشگاه عالمه
طباطبایی.
معروفی، یحیی و محمدرضا یوسفزاده )1388 .)تحلیل محتوا در علوم انسانی )راهنمای
عملی تحلیل کتابهای درسی(، تهران: سپهر دانش.
مک کوایل، دنیس )1382 .)درآمدی بر نظریه ارتباطات جمعی، ترجم پرویز اجاللی، تهران:
مرکز مطالعات و تحقیقات رسانهها.
میر محمدصادقی، میالد )1391 .)تحلیل شبکههای اجتماعی با NODEXL ،تهران: انتشارات
دانشگاهی کیان رایانه.
هیل، نیگل )1385 .)اندازهگیری رضایت مشتری، مترجمان: محمدرضا اسکندری و منیره
اسکندری، تهران: موسسه خدمات فرهنگی رسا.
یارمحمدی، لطفاهلل )1383 .)گفتمانشناسی رایج و انتقادی، تهران: هرمس.
Berger,A.A.(1993).Improving Writing Skills: Memos, Letters, Reports
and Proposals , Newbury Park,CA: Sage.
200 ❖ فصلنامه علمی رسانههای دیداری و شنیداری
Businessmanagementideas (2020). Advertising Research: Meaning, Types,
Applications, Development, Development Methods and Problems,at:
https://www.businessmanagementideas.com/advertising-2/advertisingresearch/20158
Buskirk, Richard (1967). Principles of Marketing The Management View,
New York: Holt, Rinehat and Winston, INC. 1967.
Cayrol,Roland (1991).”Les Medias Presse ecrite,Radio,Television”,Privat
Toulouse, PP.129-130
Compain M.Benjamin & Douglas Gomery (2000).Who Owns The Media?
Competition and Concentration in Mass Media Industry, NJ: Lawrence
Erlbaum Associates, Inc.
Glaser, B., & Strauss,A .(1965). Awareness of dying .Chicago: Aldine.
Greenbaum,Tom(1997). Internet Focus Groups: An Oxymoornat:
Marketing News, March 3.
Heath, R. G. (2001). The Hidden Power of Advertising. Admap Monograph
No. 7. World Advertising Research Centre. Henley-on-Thames, UK.
Honomichl, J.(1986). J. Honomichl on Marketing Research, Lincolnwood,
IL: NTC Business Books.
Lasswell,H. D., Casey, R. D., &Smith, B.
L.(Eds).(1946). Propaganda,Communication, and Public Opinion: A
Comprehensive reference guide.Princeton, NJ:Princeton University Press.
Peters, T. (1985). A Passion for Excellence, Wm. Collins.
Russel j, Thomas &Lane, W.Ronald, (1999). Klepper,s Advertising
Procedure, Prentice-Hall, Fourteenth Edition.
YYoung, Charles E.,(2005). The Advertising Research Handbook, Ideas in
Flight, Seattle, WA, April, ISBN 0-9765574-0-1