نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

گروه فرهنگ و تمدن دانشکده معارف اسلامی و فرهنگ و ارتباطات دانشگاه امام صادق (ع)

چکیده

اصولاً آنچه یک جامعه و حکومت اسلامی را از غیر آن متمایز می‌‌سازد، برخورداری آن جامعه و حکومت از الگوهای اصیل برخاسته از تعالیم اسلامی در روابط و مناسبات فردی و اجتماعی است. در این راستا، تبلیغات تجاری که در جهان معاصر با گستره و نفوذی فوق العاده حیات اجتماعی انسان را در زیر سلطه خویش گرفته و تلاش می‌‌کند تا ارزش‌های غربی را بر زندگی بشر امروز تحمیل نماید، یکی از مسائلی است که بی‌شک در اندیشه اسلامی از تعریف و الگویی خاص برخوردار است.
در این خصوص باید دقت نمود که با توجه به قدمت تاریخ خرید و فروش در میان انسان‌ها، معرفی کالا و کسب آگاهی در خصوص ویژگی‌های آن، یک نیاز طبیعی بشر بوده که از دیرباز به شکلی طبیعی ارضاء می‌‌شده است.
در این مقاله با روشی توصیفی- تحلیلی تلاش شده تا در مقابل الگوی معاصر غربی، الگوی اسلامی تبلیغات تجاری در شکل کلان و اولیه خود طراحی و ارائه گردد. در این الگو و در چرخشی کاملاً معنی‌دار و تعیین‌کننده، اصول یادشده جای خود را به چهار اصل "کرامت انسان"، "اخلاق و معنویات"، "آگاهی‌بخشی و تأثیر قلبی"، و "اقتصاد و پرهیز از اسراف" می‌‌دهند که ذیل دو هدف اصلی "رشد و تعالی فردی" و "اقامه قسط و عدل در جامعه انسانی" سامان می‌یابند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Towards the Islamic model of commercial advertising

نویسنده [English]

  • Mohmmad hadi Homayoon

Imam Sadeq University

چکیده [English]

Basically, what distinguishes an Islamic society and government from others is the existence of the original models arising from Islamic teachings in individual and social relations. In this regard, in the contemporary world, commercial advertising, with its extraordinary scope and influence, dominates human social life and tries to impose Western values on human life, but in Islamic thought this is one of the issues that is undoubtedly defined and has a special pattern. In moving towards this model, it should be noted that in today’s world there is a close relationship between the quality of commercial advertising and the economic system of each country. What has actually happened in this period is a great change in human societies that has brought about significant changes and developments in various areas of life, including culture, economics and communication, in the form of a model based on the four principles of "instrumental view of man", "Avoidance of morality", "persuasion and deception" and "consumption and extravagance". The present paper, with a descriptive-analytical method, in contrast to the contemporary Western model, tries to design and present the Islamic model of commercial advertising in its macro and primary form. In this model, and in a completely significant and decisive turn, the mentioned principles give way to the four principles of "human dignity", "ethics and spirituality", "awareness and the effect of the heart", and "economy and avoiding eextravagance" which are organized as two goals: "individual growth and excellence" and "establishment of installments and justice in human society

کلیدواژه‌ها [English]

  • Commercial Advertising
  • Advertising
  • Folk Culture
  • Islamic-Iranian Model of Progress
قرآن کریم، ترجم مرحوم سید کاظم معزی.
امام خمینی، روحا... الموسوی )1365 .)صحیفه نور: مجموعه رهنمودهای امام خمینی، تهران:
انتشارات شرکت سهامی چاپخانه وزارت ارشاد اسالمی.
ری شهری، محمد محمدی )1362 .)میزان الحکمه، 10 ج، قم: مکتب االعالم االسالمی
دفتر تبلیغات اسالمی.
طباطبایی، سید محمدحسین )1374 .)ترجمه المیزان، ترجم سید محمدباقر موسوی همدانی،
20ج، چاپ پنجم، دفتر انتشارات اسالمی.
فرهنگی، علیاکبر )1379 .)فرهنگ، مصرفگرایی و تبلیغات بازرگانی، در: مجموعه مقاالت
نخستین همایش و نمایشگاه صنعت تبلیغات ایران، اسفند 1377 ،به اهتمام کورش اسعدی
بیگی، تهران: اداره کل تبلیغات وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی.
گزارش میزگرد )1381 .)تبلیغات: تولید پیام باهدف کسب درآمد، در: هنر صنعت، سال اول،
.17-19 :1 شماره
مکارم شیرازی، ناصر )1371 .)تفسیر نمونه، چاپ بیستم، دارالکتب االسالمیه.
موالنا، حمید )1381 .)تبلیغات بازرگانی و رسانهها، در: کیهان، 7/6/81.
همایون، محمدهادی )1374 .)تبلیغات: یک واژه در دو حوزه فرهنگی، تهران: مرکز چاپ و نشر
سازمان تبلیغات اسالمی.