نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشیار گروه جامعه شناسی دانشگاه ازاد اسلامی نراق

چکیده

امام‌خمینی (ر.ه) صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران را دانشگاه عمومی خواندند این بدین معنا است که هدایتگری متناسب با اهداف اسلام می بایست در تولید و پخش برنامه های رسانه مورد توجه قرار گیرد.
عدم‌آمادگی متولیان دینی برای ارائه نسخه چگونگی شکل‌دهی به نظامات مختلف حیات فردی و اجتماعی از جمله حیات اقتصادی و فرهنگی موجب شده که مکرر با آزمون و خطا در سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی مواجه باشد این نکته امروز در مورد سیاست‌های غلط جمعیتی مورد اعتراف همگانی است. سیاست ها و برنامه های رسانه‌ملی و از جمله برنامه های تبلیغاتی بازرگانی نیز از این امر مستثنی نیست. در این خصوص گرچه آثار مخرب این تبلیغات از نظر نوع و چگونگی و تکرار مورد اتفاق است اما جنبه های اقتصادی آن برای رسانه‌ملی موجب شده تا هر روز بیش از پیش به اختصاص ساعات قابل‌توجهی از وقت رسانه به تبلیغات بازرگانی اختصاص یابد و هر روز بیش از پیش به سمت همان روش های اغواگرانه متقاعدسازی متداول در نظام های سرمایه داری سوق داده شود.
بر این اساس در این نوشتار بر آن هستیم تا چگونگی شکل‌گیری شخصیت انسان از نظر علم‌النفس و آموزه‌ای اسلامی را تبیین کرده و به به ترسیم نظام انسان‌شناختی انسان مبادرت ورزیده و بر اساس آن به ارزیابی تبلیغات بازرگانی در رسانه‌ملی بپردازیم. بنابراین پرسش این است که در نظام انسان‌شناختی اسلام بر چه پایه هایی استوار است؟ و بر مبانی آن تبلیغات بازرگانی دارای چه جایگاهی است؟
روش مطالعه روش استنطاقی است که بر اساس آن مفاهیم به متن ارجاع می‌گردد و دیدگاه متن مورد نظر استنباط می‌شود. متن ما در این نوشتار قرآن کریم و روایات پیشوایان دینی و اندیشه های اندیشمندان مسلمان است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Propaganda, business and the Islamic anthropological system

نویسنده [English]

  • hassan kheiri

Associate Professor, Department of Sociology, Naragh Islamic Azad University

چکیده [English]

Imam Khomeini called the national media a public university The position of this media is such that its head is elected by the Supreme Leader(valie faghih) This media has a guiding mission in its agenda. This media, especially in recent years due to budget problems has turned to extensive commercial advertising. However, the national media in terms of the status and policies of the declaration and administrative requirements In commercial advertising, it has distanced itself from many common advertising tricks in the world; However not having the desired pattern to enjoy From this device for advertising has arisen from its philosophy of existence And the anthropological system of Islam to distance itself. In this paper, the interrogative method ESTENTHGH means the presentation of case issues Text-to-text research in this study is Islamic sources. The content of the article indicates that the advertising system is a meaningful system. And any system in a religious community is a must to protect and strengthen the principles and rules of jurisprudence and ethics, such as educating a mature, committed, altruistic and bound by Sharia. This is while commercial advertising is common not only does it not preserve these components; But by promoting consumerism and bringing people back o oneself instead of others and ignoring the moral-jurisprudential constraints of the media and ignoring the ethical-jurisprudential restrictions has taken the media away from its mission.

کلیدواژه‌ها [English]

  • commercial advertising
  • anthropological system
  • model of advertising system
  • nature (FETRAT)
  • guidance
ابن شعبه، حسن بن علی )1363 .)تحف العقول، ترجم علیاکبر غفاری، قم: جامعه مدرسین
حوزۀ علمیه قم.
برگر، پیتر )1381 .)ذهن بیخانمان و نوسازی و آگاهی، ترجم محمد ساوجی، تهاران: نشار
نی.
تمیمی آمدی، عبدالواحد بن محماد ) 1410 ق(. غدررالحکم و دررالکلدم، محقاق/ مصاحح،
سیدمهدى رجایی، قم: دار الکتاب االسالمی.
تمیمی آمدی، عبدالواحد بن محمد )1366 .)غررالحکم و دررالکلم، تحقیق مصاطفی درایتای،
قم: مکتباالعالم االسالمی.
حر عاملی، محمد بن الحسان ) 1387 .)آداب معاشرت از دیدگاه معصدومین، تهاران: محماد
علی فارابی، بنیاد پژوهشهای علمی.
حر عاملی، محماد بان الحسان ) 1409 ق(. وسدایل الشدیعه، جلاد 15 و 14 ،تهاران: المکتبا
االسالمیه.
حر عاملی، محمد بن الحسن )1380 .)جهاد با نفس، ترجم علی افراسیابی، قم: نهاوندی.
حویزی، عبد علی بن جمعه )1415 ق(. تفسیر نور الثقلین، مصاحح رساولی محالتای، چااپ
چهارم، قم: اسماعیلیان.
خواجه نصیری الدین طوسی )1360 .)اخالق ناصدری، تصاحیح و توضایح مجتبای میناوی ا
علیرضا حیدری، تهران: شرکت سهامی انتشارات خوارزمی.
خیری، حسن )1392 .)مبانی نظام اجتماعی اسالم، قم: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی.
خیری، حسن )1389 .)دین، رسانه، ارتباطدات اجتمداعی، قام: پژوهشاگاه علاوم و فرهناگ
اسالمی.
226 ❖ فصلنامه علمی رسانههای دیداری و شنیداری
رجبی، محمود )1385 .)تاریخ تفکر اجتماعی اسالم، چاپ ششم، تهران: سمت.
رجبی، محمود )1378 .)تاریخ تفکر اجتماعی در اسالم، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.
سروی مازندرانی، محمد صالح بن احمد )1382 ق(. شرح الکافی )االصول و الروضه(، جلاد
1 ،چاپ اول، تهران: المکتبه اإلسالمیه.
شاهمحمدی، عبدالرضا )1385 .)فرهنگ علوم ارتباطات، چاپ اول، تهران: زرباف.
شیروانی، علی )1376 .)سرشت انسان، پژوهشی در خداشناسی، قم: معاونت اماور اسااتید و
دروس معارف اسالمی.
صدرالدین شیرازی، محمد ابن ابراهیم )1387 .)الشواهد الربوبیه، ترجم علای باباایی، تهاران:
مولی.
صدرالدین شیرازی، محمد بن ابراهیم )1410 .)حکمۀ المتعالیۀ، قم: مکتب المصطفوی، فارابی،
ابونصر محمد )1991 )آراء اصل المدینه الفاضله، چاپ ششم، بیروت: دارالمشرق.
محمودی فضلی، محمدصادق )1381« .)تبلیغاات باه مثاباه ارتباطاات «، فصدلنامه پدژوهش و
سنجش، شماره 29.
مطهری، مرتضی )1370 .)فطرت، چاپ دوم، تهران: انتشارات صدرا.
مکارم شیرازی، ناصر )1305 .)تفسیر نمونه، جلد 19 ،چاپ بیست و ششم، دارالکتب اإلسالمیه.
ولزویلیام و دیگران )1383 .)تبلیغات تجاری: اصول و شیوههای عمل، ترجم ساینا قرباانلو،
چاپ اول تهران: مبلغان.