نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکترای مدیریت رسانه، گروه ارتباطات، دانشکده علوم ارتباطات و مطالعات رسانه، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

2 دانشیار گروه رسانه وفرهنگ، دانشکده علوم اجتماعی ارتباطات و رسانه، دانشگاه آزاداسلامی واحد تهران مرکزی، تهران، ایران

3 استادیار گروه علوم ارتباطات اجتماعی، دانشکده علوم ارتباطات و مطالعات رسانه، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

چکیده

رقابت‌پذیری رسانه در سپهر رسانه‌ای ملی و فراملی، ارتباط نزدیکی با سرعت و چابکی رسانه دارد. این سرعت و چابکی در درجۀ اول باید در فرایندهای تولید رادیویی ـ تلویزیونی قابل‌مشاهده باشد. فناوری نوین ارتباطی با هوشمندسازی سیستم رسانه‌ای و فرایندهای تولید جاری و آتی آن، ابزاری برای چابک­سازی هستند. پژوهش پیش­رو تلاش دارد با استفاده از روش پیمایشی نقش و جایگاه فناوری‌های نوین ارتباطی را در چابک­سازی فرایندهای تولید تلویزیونی در رسانۀ ملی بررسی نماید. جامعۀ آماری این مقاله مدیران، کارشناسان و کارکنان سازمان صداوسیما هستند. یافته­های پژوهش نشان می‌دهد: فناوری‌های نوین ارتباطی، ابزاری کارآمد برای «افزایش سرعت انجام عملیات تولید»، «انعطاف­پذیری مدل و سیستم تولید»، «کیفیت بالا و افزایش تولید سفارشی» و «یکپارچگی و پیچیدگی کم فرایندهای تولید در مراحل قبل، حین و پس از تولید» است. این مؤلفه‌ها از ضروریات تحقق تعالی رسانه نیز هست که به‌طور مستقیم بر چابک­سازی فرایندهای تولید رادیو ـ تلویزیونی مؤثرند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The role and position of new media communication technologies in streamlining radio-television production processes, ( Case Study: IRIB)

نویسندگان [English]

  • Minoo Tashakori 1
  • Mohammad Dadgran 2
  • Akbar Nasrollahi 3

1 Ph.D. in Media Management, Department of Communication, Faculty of Communication Science and Media Studies, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.

2 Associate Professor, Department of Media and Culture, Faculty of Social Sciences, Communication and Media, Islamic Azad University, Central Tehran Branch, Tehran, Iran.

3 Assistant Professor, Faculty of Communication Sciences and Media, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.

چکیده [English]

Media competitiveness in the national and transnational media sphere is closely related to the speed and agility of the media. The speed and agility should be visible primarily in content production processes. New communication technology is the element to achieve agility by making the media system and the current and future production processes smart. This research tends to recognize the role and position of New Communication Technologies in TV and radio production processes agility in IRIB using survey method. The statistical population of this research is IRIB managers, experts, and personnel. The research findings indicate that new communication technologies are essential tools for ‘ content production operation speed-up, production model and system flexibility, high quality and custom order increase, and integrity and low complexity of content processes, before, during, and after production. These components are also requirements for achieving media excellence that directly impacts the agility of TV and radio production processes.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Media
  • Radio
  • Television
  • New Communication Technologies
  • Content Production
  • Agility
اسکندری، سعید (1393). بررسی و مقایسه سامانه‌های اتوماسیون تلویزیونی، پایان‌نامه کارشناسی، دانشگاه صداوسیما.
الوندی، محسن ( 1383 )، تعالی سازمانی فراگیر دستیابی به عملکرد کلاس جهانی، چاپ اول.  تهران: رسا.
امید، حسین (1393). چرخه اتوماسیون تلویزیونی (تولید، پخش، آرشیو)، پایان­نامه کارشناسی، دانشگاه صداوسیما.
باقری، میثم (1395). چالش­های پیش روی اتوماسیون­های تولید و پخش، اداره کل فنی صدا و تصویر معاونت توسعه و فناوری اطلاعات. قابل‌دسترسی در:
 
http://td.irib.ir/educational-resources/articles/-/journal_content/15706597/26157/56/56?p_p_auth=6h4R7h98
بهادری، علیرضا (1396). معرفی روندهای فناوری در اتوماسیون صدا و تصویر، اداره کل فنی صدا و تصویر. قابل‌دسترسی در:
پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر مقام معظم رهبری، قابل‌دسترسی در:
خدایاری، علی و مسعود کمالی (1387). طراحی اتوماسیون رادیو و پیاده‌سازی متادیتا، پایان‏نامه کارشناسی، دانشگاه صداوسیما.
رازانی، عبدامحمد (1381). الگوهای بین المللی ارزیابی عملکرد، اولین کنفرانس ملی مدیریت عملکرد، تهران: جهاد دانشگاهی دانشگاه تهران.
زﻧﺠﯿﺮﭼﯽ، ﺳﯿﺪﻣﺤﻤﻮد، ﺳﻌﯿﺪ اردﮐﺎﻧﯽ و ﺳﯿﺪﺣﺴﯿﻦ ﺣﺎﺗﻤﯽ ﻧﺴﺐ (1388). ﺑﺮرﺳﯽ ارﺗﺒﺎط ﺑﯿﻦ ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎی ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ داﻧﺶ و ﭼﺎﺑﮑﯽ در شرکت‌های ﮐﻮﭼﮏ و ﻣﺘﻮﺳﻂ (ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻣﻨﺘﺨﺐ ﻣﻨﺴﻮﺟﺎت اﺳﺘﺎن ﯾﺰد)، ﺷﺸﻤﯿﻦ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ بین‌المللی ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت و ارﺗﺒﺎﻃﺎت.
 کاستلز، مانوئل (1389). عصر اطلاعات، ترجمۀ على قلیان و افشین خاکباز، چاپ ششم، تهران: طرح نو.
 کهزادی، داود و غلام­رضا مهرانی (1393). مستندسازی فرایند پیاده‌سازی اتوماسیون تلویزیونی تولید و پخش در ساختمان 12 اسفند سازمان صداوسیما، پایان‌نامه کارشناسی، دانشگاه صداوسیما.
 گیدنز، آنتونی (1387). جامعه‌شناسی، ترجمۀ منوچهر صبوری، چاپ بیست و دوم، تهران: نی.
 معاونت فناوری و رسانه‌های نوین سازمان صداوسیما (1394 الف)، رسانه­های فراگیر صدا و تصویر در جهان.
 معاونت فناوری و رسانه­های نوین سازمان صداوسیما (1394 ب)، مدیریت رسانه در BBC.
 نخعی‏نژاد، مهدی (1386). «مروری بر مفاهیم و چگونگی تعالی سازمان در نیروی انتظامی»، دوماهنامه توسعه انسانی پلیس شماره 4.
 وبستر، فرانک (1390). نظریههای جامعه اطلاعاتی، ترجمۀ اسماعیل قدیمی، تهران: امیرکبیر.
 
 
 
Ajzen, Icek., & Fishbein, Martin. (2005). The influence of attitudes on behavior. In D. Albarracín, B. T. Johnson, & M. P. Zanna (Eds.), The handbook of attitudes. Mahwan, NJ; Erlbaum: 124-127.
Grechanik, Mark (2015). the Relation between automation system and employee productivity, Illinois University, Chicago.
Kidd, Paul.T (1996). A 21st century paradigm in agile manufacturing: Forging new frontiers, Addison-Wesley, Wokingham: 94.
 Lenord, Oliver & Schramm, Dieter (2017). Challenges and opportunities of automation systems, Duisburg-Essen university, Germany. 
 Menor, Larry.J. Roth, Aleda.V. Mason, Charlotte.H. (2009). Agility in Retail Banking: a Numerical Taxonomy of Strategic Service Groups Manufacturing and Service Operations Management. 3 (4): 227.
 Qin, Ruwen. and Nembhard, David (2010). Workforce Agility for Stochastically Diffused Conditions-A Real Options Perspective, International Journal of Production Economics,125: 325.
 Sharifi.H & Zhang. ZhongXiang (1999). A methology for achieving agility in manufacturing organizations, Int.J.Production Economics,Vol.62 (1999): 87.
 Sharifi, H; Zhang, ZhongXiang (2000). Agility in practice: application of a methodology, special issue on “Next Generation Manufacturing, Intl. Jour.of Operations & Production Management.
 Sharpe, Rhona. (2012). Agile University:Building the Innovation and Improvement for a Better Student Experience, Higher Education SEMINAR. Thursday 15th.www.elementaleadership.co.uk: 196.
 Thomasson, Samuel (2016), the Features of a good automation system, Lund University, Sweden.
 Weiss, Roland (2017), Automation systems and increasing the efficiency of organizations, ABB Recearch Center, Germany. Available on: https://social.abb/website .