نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای مدیریت دولتی گرایش رفتار سازمانی، مرکز تحصیلات تکمیلی دانشگاه پیام نور، تهران، ایران. (نویسنده مسئول)

2 دانشیار گروه مدیریت دولتی دانشگاه پیام نور

3 دانشیار دانشکده ارتباطات و رسانه دانشگاه صداوسیما

10.22085/javm.2021.284760.1739

چکیده

هدف مقاله حاضر طراحی مدل سازمان کاریزماتیک برای سازمان صدا و سیمای ج.ا.ا، با توجه به شرایط علی، عوامل زمینه ای و مداخله‌گرهای موجود است. با تمرکز بر مبانی نظری مدیریت کاریزماتیک سازمانی، به این سوالات پاسخ داده می‌شود که چطور یک سازمان رسانه ای می تواند از خود چهره ای کاریزماتیک ارائه دهد که باعث تمایز سازمان در مولفه های اصلی سازمانی شود. بنابراین با استفاده از روش تحقیق کیفی و تکنیک داده‌کاوی سیستمی با خبرگان، اساتید دانشگاه و مدیران ارشد سازمان صدا و سیما مصاحبه شد و با رویکرد نمونه گیری نظری یعنی دستیابی به مفاهیم در مقوله های کلیدی و تاثیرات آنها و ایجاد تکرار داده‌ها ادامه یافت. در مجموع هفتاد و چهار مفهوم در رابطه با مقوله های داده کاوی سیستمی استخراج شد. نتایج تحقیق نشان داد اعتماد، شفافیت، مدیران موثر و انگیزشی، نوآوری و سرمایه‌اجتماعی نقش محوری در ارتباط با سایر مقولات و زیر مقولات بر عهده دارند. در این بین سرمایه اجتماعی دارای زیرمجموعه هایی مانند فرهنگ سازمانی خود شکوفا، احساس مسئولیت، تناسب شغلی، اعتمادسازی و تشکیل تیم‌های خودگردان است. عوامل و شرایط علی مانند ساختار سازمانی، ماهیت و ماموریت‌های سازمانی، اصلاح مفاهیم، طراحی اتاق فکر، تعهد مدیران، همگرایی و... از جمله عناصر کلیدی احصا شده بودند. شکل دهی به نظام ارزش گذاری دقیق و ارزیابی عملکرد از جمله زمینه سازها محسوب می شوند و رویکرد نظارتی قانون اساسی، نوع مداخله نهادهای دولتی، سلیقه گرایی، میزان محبوبیت در رده های داخلی و در میان مخاطبان، و ماهیت عمودی مدیریت نیز از موانع و عوامل مداخله گر تحقق مدل کاریزماتیک برای این سازمان رسانه ای هستند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

IRIB; Terms and conditions for explaining a charismatic organization

نویسندگان [English]

  • Asie Zarei 1
  • Mohammadali Sarlak 2
  • Abdolali Aliaskari 3

1 Jeneral directer of communication engineering & managing

2 Associate Professor of public Administration , Payame Noor University.

3 Associate Professor at Faculty of Communication, IRIB University

چکیده [English]

The purpose of this article is to design a model of a charismatic organization for the Islamic Republic of Iran Broadcasting Organization, according to the causal conditions, underlying factors and existing interveners. Focusing on the theoretical foundations of organizational charismatic management, questions are answered about how a media organization can present a charismatic face that differentiates the organization in these components.
Therefore, using qualitative research method and Systematic Grounded Theory Methodology (S GTM), 12 interviewees applied among experts, professors and senior managers of the IRIB and continued with the theoretical sampling approach, i.e. achieving concepts in key categories and their effects.
A total of 74 concepts related to GTM categories were extracted and the results showed that trust, transparency, effective and motivational managers, innovation and social capital play a pivotal role in relation to other categories and subcategories. In the meantime, social capital has sub-categories such as self-flourishing organizational culture, sense of responsibility, job suitability, building trust and forming self-governing teams. Causal factors and conditions such as organizational structure, organizational nature and missions, concept reform, think tank design, managers' commitment, convergence, etc. were among the key elements. Shaping a system of accurate evaluation and performance appraisal are among the preconditions.
The regulatory approach of the constitution, the type of intervention of government institutions, taste, the level of popularity at the domestic and audience levels, and the vertical nature of management are also obstacles to the realization of the charismatic model for this media organization.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Charismatic
  • causal factors
  • Innovation
  • Trust
  • IRIB