نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای مدیریت دولتی گرایش رفتار سازمانی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران. (نویسنده مسئول)

2 استاد گروه مدیریت، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.

3 دانشیار گروه مدیریت رسانه، دانشکده ارتباطات، دانشگاه صداوسیما، تهران ایران.

چکیده

هدف این مقاله، طراحی مدل سازمان کاریزماتیک برای سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، با توجه به شرایط علّی، عوامل زمینه‌ای و مداخله‌گرهای موجود است. این تحقیق با تمرکز بر مبانی نظری مدیریت کاریزماتیک سازمانی، درصدد است به این پرسش‌ پاسخ دهد که چگونه یک سازمان رسانه‌ای می‌تواند چهره‌ای کاریزماتیک را از خود ارائه دهد که باعث تمایز سازمان شود؟ به این منظور، با استفاده از روش تحقیق کیفی و تکنیک داده‌کاوی سیستمی، با خبرگان، اساتید و مدیران ارشد سازمان صدا و سیما مصاحبه شد و با رویکرد نمونه‌گیری نظری، یعنی دستیابی به مفاهیم در مقوله‌های کلیدی، تأثیرات آنها و ایجاد تکرار داده‌ها ادامه یافت. در مجموع، 74 مفهوم در ارتباط با مقوله‌های داده‌کاوی سیستمی استخراج شد. براساس نتایج به‌دست‌آمده، اعتماد، شفافیت، نوآوری و سرمایۀ ‌اجتماعی، نقشی محوری را در ارتباط با سایر مقولات و زیرمقولات بر عهده دارند. در این میان، سرمایۀ اجتماعی، دارای زیرمجموعه‌هایی مانند: فرهنگ سازمانی، احساس مسئولیت، تناسب شغلی، اعتمادسازی و تشکیل تیم‌های خودگردان است. عوامل و شرایط علّی مانند: ساختار سازمانی، ماهیت و مأموریت‌های سازمانی، اصلاح مفاهیم، طراحی اتاق فکر، تعهد مدیران، همگرایی و... از جمله عناصر کلیدی احصاشده بودند. رویکرد نظارتی قانون اساسی، نوع مداخلۀ نهادهای دولتی، سلیقه‌گرایی، میزان محبوبیت در رده‌های داخلی و میان مخاطبان و ماهیت عمودی مدیریت، موانع تحقق مدل کاریزماتیک برای این سازمان رسانه‌ای هستند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

IRIB; The Conditions & Grounds of Explaining a Charismatic Organization

نویسندگان [English]

  • Asie Zarei 1
  • Mohammadali Sarlak 2
  • Abdolali Aliaskari 3

1 Ph.D. student of Organizational Behavior Management, Graduate Center of Payame Noor University, Tehran, Iran. (Corresponding Author)

2 Full Professor, Department of Management, Payame Noor Univertisy, Tehran, Iran.

3 Associate professor, Department of Media Management, Faculty of Communication, IRIB University, Tehran, Iran.

چکیده [English]

The aim of this article is to design a charismatic organization model for IRIB by considering the causal conditions, underlying factors & existing interveners. This research is opting to concentrate on theoretical framework of charismatic organization management, and tries to answer this question that: How can a media organization present itself as a charismatic organization to become distinguishable? To achieve this, by using a qualitative methodology and systematic data mining, journalists, senior managers & faculty members of IRIB were interviewed. By an approach of theoretical sampling, helping us to have access to key concepts and their impacts, data repeating was continued. On the whole, 74 concepts in relation to issues of systematic data mining were extracted. According to outcomes, Trust, Transparency, Innovation and Social Capital play a pivotal role in relation to other issues & sub-issues. Amidst these, Social Capital has sub-categories such as: Organizational Culture, Sense of Responsibility, Job-fit, Trust Building and self –governing teams. The casual conditions and factors are: Organizational Structure, Organizational Mission & Nature, Concepts Reform, Designing Think Tanks, Manager’s Commitment and Convergence. These are the key elements being counted. Supervisory approach of the constitution, the intervention of governmental institutions, taste, the extent of popularity in internal levels & among audience, and the nature of vertical management are the obstacles of verifying charismatic model for this media organization.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Charismatic
  • Causal Factors
  • Innovation
  • IRIB
احمدزاده، سلیمان و زهرا شکوه (1399). نقش سرمایۀ اجتماعی در تحقق نوآوری سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی با تبیین نقش میانجی مدیریت منابع انسانی پایدار. مدیریت نوآوری در سازمان‌های دفاعی، دورۀ 3، شمارۀ 3، شمارۀ پیاپی 9، صص 151-178.
ارجمند راد، ایمان و حسین شکرکن (1399). رابطۀ سرمایۀ اجتماعی و کیفیت زندگی کاری با عملکرد شغلی و اشتیاق کاری. مطالعات روانشناسی صنعتی و سازمانی، دورۀ 7، شمارۀ 2، صص 225-240.
اسکات، ریچارد، ۱۳۷۴، سازمان‌ها: سیستم‌های عقلایی، طبیعی و باز، (ترجمۀ حسن میرزایی اهرنجانی و فلورا سلطانی تیرانی)، تهران: دانشکدۀ مدیریت دانشگاه تهران.
الوانی، سید مهدی و حسن دانایی‌فرد (1380). مدیریت دولتی و اعتماد عمومی. فصلنامۀ دانش مدیریت، دورۀ 55، شمارۀ 0، شمارۀ پیاپی 1411، زمستان 1380، صص 5-27.
بهرامی، شهاب (1397). تأثیر سرمایۀ اجتماعی و مدیریت دانش بر ظرفیت سازمانی در کارکنان وزارت ورزش و جوانان. فصلنامۀ بازیابی دانش و نظام‌های معنایی، دورۀ 5، شمارۀ 17، زمستان 1397، صص 1-18.
حسن‌زاده ثمرین، تورج و ناصر سیف‌الهی و مهدی ایمانی‌فرد (1399). بررسی نقش میانجی سرمایۀ اجتماعی سازمانی در رابطه با رهبری دوسوتوانی و هوش رقابتی در شرکت آرتاویل تایر اردبیل. توسعۀ کارآفرینی، دورۀ 13، شمارۀ 2، شمارۀ پیاپی 48، صص 181-198.
رابینز، استیون‌پی (1386). مبانی رفتار سازمانی. علی پارساییان، سیدمحمد اعرابی (مترجم)، دفتر پژوهش‌های فرهنگی.
زردشتیان، شیرین و علی کریمی (1398). ارائۀ مدل اثر سرمایۀ اجتماعی و سرمایۀ فکری بر عملکرد سازمانی (مطالعۀ موردی: ادارات ورزش و جوانان استان کرمانشاه). پژوهش در مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی، دورۀ ۹، شمارۀ ۱۷، (6/۱۳۹۸ )، صص 85-97.
ساروخانی باقر (1394). رسانه‌ها و اعتماد اجتماعی. رسانه‌های دیداری و شنیداری، تابستان 1394, دورۀ 11, شمارۀ 27، صص 9-32.
سرلک، محمدعلی (1391). چهره‌های نوظهور سازمان در قرن بیست و یکم: کتاب مرجع رشته‌های مدیریت. (مترجم)، مرجع دانش.
کانگر، جی. ای . کانانگو و ان رابیندرا (1395). رهبری فرهمند در سازمان‌ها. (ترجمۀ سیدوحید کمالیان‌ مهریزی و حمیدرضا اسمعیلی‌گیوی)، سمت.
کرسول، جان‌دبلیو (1391). روش و طرح تحقیق کیفی؛ انتخاب از میان پنج رویکرد تحقیق کیفی. مجتبی براری، اشکان الهیاری، (ترجمۀ طهمورث حسنقلی‌پور)، نگاه دانش.
لی، اندرو و مایکل مینارد (1385). رهبری الهام‌بخش. (ترجمۀ ناهید سپهرپور)، نشر پیک آوین.
مک کوایل، دنیس (1388). درآمدی بر نظریۀ ارتباطات جمعی. (ترجمۀ پرویز اجلالی)، مرکز مطالعات و تحقیقات رسانه‌ها.
مهدی‌زاده، سیدمحمد (1396). نظریه‌های رسانه؛ اندیشه‌های رایج و دیدگاه‌های انتقادی. همشهری.
مورگان، گرت (1383). سیمای سازمان. (ترجمۀ اصغر مشبکی)، تهران: دانشگاه تهران.
Bennis, W. (2007). The challenges of leadership in the modern world: Introduction to the special issue. American Psychologist, 62(1), 2–5. https://doi. org/10. 1037/0003-066X. 62. 1. 2
Bodin, O &. Crona, B. I (2008) Management of Natural Resources at the Community Level: Exploring the Role of Social Capital and Leadership in a Rural Fishing Community, World Development: Vol 12, NO2: pp. 1-17.
Brass, D. J. . (2001). Social Capital and Organizational Leadership. S. J. Zaccaro, & R. J. Klimoski، Jossey-Bass، IN The Nature of Organizational Leadership: Understanding the Performance Imperatives Confronting Today’s Leaders، pp. 132-152.
Chan, Simon C. H.  ,Mak Wai-ming . (2014). The impact of servant leadership and subordinates' organizational tenure on trust in leader and attitudes. Personnel Review، Vol. 43 No. 2، pp272-287,https://doi. org/10. 1108/PR-08-2011-0125.
Denhardt, Robert . (2000). The New Public Service: Serving Rather Than Steering. Public Administration Review، 60(6)، pp:549 - 559,.
Dierendonck, dirk van. (2011). Servant Leadership: A Review and Synthesis. Journal of Management، 40725، pp,https://doi. org/10. 1177/0149206310380462.
Dorota Piontek (2016), "Normative media theories: the media in the new democracies". Political Science Review, Vol. 2/2016, pp 49-62.
Klimoski,Richard J. & Zaccaro, Stephen . (2001). The Nature of Organizational Leadership: Understanding the Performance Imperatives Confronting Today's Leaders. ، John Wiley & Sons.
Lincoln, Yvonna S. Guba, Egon G. (1985). Naturalistic Inquiry. SAGE Publications, Inc. 416 pages.
Maak, T. (2007) Responsible Leadership, Stakeholder Engagement, and the Emergence of Social Capital, Journal of Business Ethics, Vol 74: 329–343.  Leadership style as an enabler of organizational complex functioning E:CO Issue Vol. 8 No. 4 2006 pp. 61-76.
McKeown, L. (2012). The Synergist: How to Lead Your Team to Predictable Success. St. Martin's Press.
ryu, sangyub. (2015). To Bond or to Bridge? Contingent Effects of Managers’ Social Capital on Organizational Performance. The American Review of Public Administration، 42226، pp,https://doi. org/10. 1177/0275074015598392.
Sagawa,Shirley & Jospin, Deborah . (2009). The Charismatic Organization. ، jossey bass.
Schreiber, C. , & Carley, K. . (2008). Network leadership: Leading for learning and adaptability.  Information Age Publishing.
Shaw, David C. . (1971). THE PERFORMANCE OF PRIMARY COMMON STOCK OFFERINGS: A CANADIAN COMPARISON. The Journal of Finance، 26268، ,https://doi.rg/10. 1111/j. 1540-6261. 1971. tb01751.x.
Tanase, M. (2015). Conceptual Boundaries Between Transformational and Charismatic Leadership. Discourse as a form of multiculturalism in literature and communication. Section: Social sciences, 21(1), 405 – 416.
Tansley, C. (2007) Project social capital, leadership and trust: A study of human resource information systems development, Journal of Managerial Psychology: Vol 22, NO 4: pp. 350- 368.