نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری ارتباطات، گروه ارتباطات، دانشکده علوم انسانی، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 دانشیار گروه رادیو، دانشکده تولید رادیو و تلویزیون، دانشگاه صداوسیما، تهران، ایران. (نویسنده مسئول)

3 دانشیار گروه روان شناسی، دانشکده روانشاسی و علوم تربیتی، دانشگاه تهران، ایران

4 دانشیار مدیریت رسانه، گروه مدیریت رسانه، دانشکده مدیریت ، پردیس البرز، دانشگاه تهران

چکیده

برنامه­ریزی جدول پخش یا چینش کنداکتور، یکی از مؤلفه‌های مهم جذب مخاطب است که سیمای جمهوری اسلامی ایران برای حضور موفق در عرصۀ رقابت رسانه‌ای، باید به آن توجهی ویژه‌ داشته باشد. برای شناسایی و تبیین اصول و مؤلفه‌های مؤثر در طراحی جدول پخش شبکه‌های سیما، با استفاده از روش دلفی و بهره‌گیری از آرای 12 تن از صاحب‌نظران که به‌صورت هدفمند انتخاب شدند، در سه راند و براساس قاعدۀ اشباع نظری، متغیرهای مورداجماع صاحب‌نظران، شناسایی شدند. توجه به جدول پخش رسانه‌های رقیب و همسو، الگوی اختصاصی و عمومی تماشا، چینش برنامه‌ها براساس مؤلفۀ پرایم تایم، استفاده از میخ‌های جدول پخش، مصلحت و نیاز مخاطبان، شخصی‌سازی چینش جدول پخش، در نظر گرفتن اهداف و مأموریت‌های شبکه، داشتن سناریو برای پخش و چیدمان جدول پخش، ایجاد انحصار و مرجعیت در حوزۀ موضوعی و تخصصی شبکه، حفظ ضرباهنگ و ریتم برنامه‌ها، لحاظ کردن فلات یادگیری، هم‌جواری و لحاظ کردن طیف تنش و آرامش در برنامه‌ها، برخی از مهم‌ترین متغیرهای مورداجماع کارشناسان بودند که در قالب چهار مقولۀ زمان­بندی (13 گویه)، تناسب (17 گویه)، مخاطب (14 گویه) و سیاست‌گذاری و مدیریت (14 گویه) تفکیک شدند. بر این اساس، متغیرهای حوزۀ تناسب، بیشترین فراوانی را در میان مؤلفه‌‌های مؤثر در چینش جدول پخش، به خود اختصاص داد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Recognition & Explanation of Principals in Designing Methods for Broadcast Schedule of IRIB Networks

نویسندگان [English]

  • Mahdi Minaei 1
  • hassan khojastehBagherzadeh 2
  • Reza Pourhosein 3
  • Sayyed Mehdi Sharifi 4

1 , Ph.D. Student of Communication, Department of Communication, Faculty of Humanities, Tehran North Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran

2 Associate Professor, Department of Television, Radio and Television Faculty, IRIB University, Tehran, Iran(Corresponding Author)

3 Associate Professor of Psychology, Faculty of Psychology and Education, University of Tehran

4 Associate Professor Department of Media Management, Faculty of Management, Alborz Branch. University of Tehran, Tehran, Iran.

چکیده [English]

One of the Important factors of attracting audience lies within broadcast schedule of TV programs or Conductor in programming process. This should be under special attention by IRIB as to have a successful presence in media competition realm. In order to recognize & explain the principals and effective components in designing TV schedule for IRIB, the Delphi method was applied by benefiting from 12 experts votes who were purposefully chosen. According to the saturation theory, the approved variables by experts were recognized in three phase. Below you can find the most important  variables which all the expert came upon agreement: Paying attention to the schedule of competing & aligned networks, private & public watching patterns, setting the schedule according to Prime Time components, using the markings on schedule, needs & interests of audience, personalization of arrangement in schedule, considering the goals and missions of the network, having a scenario for broadcast and arranging the schedule, generating monopoly & authority in thematic and specialized domain of the network, keeping the rhythm in schedule and programs, considering the learning plateau, proximity and considering tension & calm in programs. These were partitioned in four topics as: Timing (13 Items), Proportion (17 Items), Audience (14 Items), Policy Making & Management (14 Items). Based on these facts, the variables of the proportion domain gained the highest frequency among effective components in arranging TV schedule.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Broadcast Schedule
  • Audience
  • IRIB
  • TV Networks
آذردشتی، امیرهوشنگ (1393). برنامهریزی در رسانه (قسمت سوم): اصول برنامه ریزی در رسانه، دسترسی در اسفند 1399 از وب‌سایت: http://azardashti.blogfa.com/1393/06
اربابی، محمود و فرشته دیهیم (1393). کنداکتور (برنامه‌ریزی پخش) در تلویزیون، تهران: انتشارات دانشگاه صدا و سیما.
افخمی، حسین و محمد حسام‌پور (1399). چالش‌های تلویزیون ایران در مواجهه با تحولات فناورانۀ دیجیتال، فصلنامۀ علمی رسانه‌های دیداری و شنیداری, 14(33), 115-156. doi: 10.22085/javm.2020.215657.1478
اکبرزاده جهرمی، سیدجمال­الدین (1396). پساتلویزیون در ایران، پیامدهای همگرایی بر سیاستگذاری رسانه‌ای، پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات، تهران.
توکلی، م (1393). ارزیابی کنداکتور پخش شبکه‌های یک، دو، سه و چهار سیمای جمهوری اسلامی ایران، تهران: دانشگاه صدا و سیما.
خجسته باقرزاده، حسن و ملیکا بردبار و سیدوحید عقیلی (1397). آیندۀ مصرف رسانه‏‌ای مخاطبان: مطالعۀ موردی با روش دلفی، فصلنامۀ مطالعات فرهنگ و ارتباطات، 19(43)، 83-106. doi: 10.22083/jccs.2018.142894.2524
علی‌پور، م (1394). مطالعۀ تطبیقی نحوۀ چینش جدول پخش  برنامۀ کانال‌های کوچک‌سالان (خردسال، کودک و نوجوان) در جهان، بههمراه پیشنهاد کنداکتور شبکه، سازمان هنری رسانه‌ای اوج کودک و نوجوان.
علی‌پور، م و آ سمنانی و آ هندی (1394). پژوهشی پیرامون جدول کنداکتور، تهران: سازمان هنری رسانه‌ای اوج کودک و نوجوان.
علی‌عسکری، عبدالعلی (1395). مدیریت رسانه؛ نگاهی نو، انتشارات دانشگاه صدا و سیما، تهران: ایران.
کونگ، لوسی (1391)، مدیریت راهبردی در رسانهها از نظریه تا عمل (ترجمۀ وحید خاشعی و علی دهقان)، تهران: دفتر مطالعات و برنامه‌ریزی رسانه‌ها.
مسعودی، امیدعلی و فروغ قوهستانی (1400). اعتبارسنجی اثر سوم‌شخص بر بینندگان سیمای جمهوری اسلامی، فصلنامۀ علمی رسانه‌های دیداری و شنیداری  doi:
 10.22085/javm.2021.278819.1725
معاونت برنامه‌ریزی و نظارت سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی (1389). کتابچۀ برنامه‌ریزی استراتژیک سازمان صدا و سیمای جمهوری ایران، 1389-1393، تهران.
میرخانی، ح (1393). کتابچۀ طلایی کنداکتور شبکۀ عصر، تهران: شبکۀ افق.
هانگر، جی. دیوید و توماس ال.ویلن (1384). مبانی مدیریت استراتژیک (ترجمۀ سیدمحمد اعرابی و داود ایزدی)، تهران: دفتر پژوهش­های فرهنگی (نشر اثر اصلی: 2001).
 
Baudisch, P., & Brueckner, L. (2002). TV Scout: Guiding Users from Printed TV Program. In Adaptive hypermedia and adaptive Web-based systems Second International Conference, AH 2002, Málaga, Spain, May 29-31, 2002: Proceedings (pp. 58-68). Berlin: Springer.
Berelson, B. (1952). Content analysis in communication research. New York,NY: Free Press.
Eastman, Susan Tyler, & Ferguson, Douglas A. (2009). Media programming: Strategies and practices (8th International Student ed.). Boston, MA: Thomson/Wadsworth.
Hunger, J., & Wheelen, T. (1996). Strategic management (5th ed.). Reading, MA: Addison-Wesley Pub.
Manson, Gaël, and Sid-Ahmed Berrani. 'Automatic TV Broadcast Structuring'. International Journal of Digital Multimedia Broadcasting, 2010 (2010): 1-16.
Neondorf, Kimberly A. (2002). The content analysis guidebook, London, UK: sage pub.
Perebinossoff, P., & Gross, B. (2005). Programming for TV, radio, and the Internet strategy, development, and evaluation (2nd ed.). Amsterdam: Focal Press.
Pringle, P., & Starr, M. (2006). Electronic Media Management (5th ed.). Burlington,VT: Taylor & amp; Francis.
Webster, J., & Wakshlag, J. (1983). A Theory Of Television Program Choice. Communication Research, 10(4), 430-446.
www.en.wikipedia.org/wiki/Dayparting.
Tyler Eastman, Susan & Douglas A. Ferguson(2009). Media Programming: Strategies and Practices, 9th Edition.