نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه فلسفه، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال، تهران، ایران.

2 دانشیار گروه فلسفه دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران شمال، تهران، ایران (نویسنده مسئول)

3 دانشیار گروه فلسفه، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران شمال، تهران، ایران

چکیده

با ظهور رسانه‌های جدید، مصرف نه‌تنها در جهت تأمین‌ نیاز، استفاده و استعمال، بلکه به‌عنوان پدیده‌ای معرفت‌شناختی اهمیت یافت. در دوران معاصر و پس از ظهور رسانه‌ها و آشکارگی تفاوت طبقات و اطلاع از زیست دیگری، مصرف به‌عنوان پدیده‌ای نشانه‌شناختی در جهت تأمین نیاز هویتی ـ‌ معرفتی افراد نقش ایفا کرد. در عصر شبکه‌های اجتماعی، این نقش‌آفرینی با مصرفِ محتوای برساخت‌شده توسط دیگری، عمیق‌تر شد و رابطۀ اپیستمولوژیک‌سوبژه و ابژه، به دلیل یکپارچگی فاعل شناسا و متعلق شناخت بر هم خورد. در این سیر، هر امری در جهان مجازی، تغییر ماهیت داد و مصرفی شد. مصرفی‌شدن امور، یعنی دورریزشدن، منقضی‌شدن و از بین‌رفتن آن‌ها. پرسش اینجاست که وضعیت هنر در این دوران چگونه است؟ با نگاهی مبنایی به آراء هایدگر و سپس به آثار متقدم ژان بودریار نظیر جامعۀ مصرفی و پل‌زدن آن با آثار متأخر وی نظیر هوش شر: معاهدۀ شفافیت و نظرافکندن به آراء متفکران عصر شبکه‌های اجتماعی می‌توان چنین گفت که هنر نیز مانند تمام امور دیگر، به یک پدیدۀ مصرفیِ صرف در شبکه‌های اجتماعی بدل‌شده و رابطۀ خود را با حقیقت و واقعیت از دست داده است. حیرت‌آور اینکه در این دوره و به نحو عمیقی، در این زمینه تحقیقات دچار اختلال شده، چراکه پژوهش، خود به‌مثابه عنصر مصرفی و کارکردی بدل شده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Consuming ‘Art’ in the Age of Social Networks

نویسندگان [English]

  • Amir Reza Maafi Shiraz 1
  • Bijan Abdolkarimi 2
  • Ali Moradkhani 3

1 Ph.D. Candidate, Department of Philosophy, Faculty of Humanities, North Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran

2 Associate Professor, Department of Philosophy, Faculty of Humanities, North Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.

3 Associate Professor, Department of Philosophy, Faculty of Humanities, North Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.

چکیده [English]

With the emergence of the new media, consumption gained importance not only to supply the needs, using, and application, but as an epistemological phenomenon. In the contemporary era and after the emergence of the media and unfolding of the class differences and being informed of the life of the other, consumption played role as a semiotic phenomenon in order to meet the individuals’ identity-related and epistemological needs. In the age of social networks, this role-play has got deepened through consumption of the content constructed by the other, and the epistemological relationship between the subject and the object has been impaired due to the integration of the identified subject and the knowledge how. In this passage, the nature of any matter in the virtual world changed and went consumable. Consumerization of the affairs means their being disposable, expired, and destroyed. The question is: how is the state of art in this age? With a fundamental look at Heidegger’s works and then to the earlier works of Jean Baudrillard’s works such as The Consumer Society, bridging that to his later works such as The Intelligence of Evil or The Lucidity Pact and looking at the opinions of the thinkers of the social networks era, it can be said that like all other affairs, art has turned into a sheer consuming phenomenon and has lost its relationship with truth and reality. It is amazing that in this area and deeply, research has undergone disorder as it itself has turned into a consuming and utilitarian phenomenon.     

کلیدواژه‌ها [English]

  • Art Consumption
  • Technology and Media
  • Social Network
  • Meta-Reality
  • Subject
اسمارت، بری (1389). شرایط مدرن، مناقشه‌های پست‌مدرن. ترجمۀ حسن چاوشیان. تهران. نشر اختران.
بودریار، ژان (1396). گذرواژه‌ها. ترجمۀ علی رستمیان. تهران. انتشارات کتاب پاگرد.
بودریار، ژان (1393). «مبادلۀ نمادین و مرگ» منتشرشده در سایۀ اکثریت‌های خاموش. ترجمۀ پیام یزدانجو. تهران. نشر مرکز.
بودریار، ژان (1395). نظام اشیاء. ترجمۀ پیروز ایزدی. تهران. نشر ثالث.
بودریار، ژان (1395 ب). جامعۀ مصرفی. ترجمۀ پیروز ایزدی. تهران. نشر ثالث.
بودریار، ژان (2007). اغوا. ترجمۀ امین قضایی. پاریس. نشر شعر پاریس.
بودریار، ژان (1397). هوش شر، معاهدۀ شفافیت. ترجمۀ حسین محمدی. تهران. نشر مانیا هنر.
توفولتی، کیم (1396). بودریار در قابی دیگر. ترجمۀ وحیداله موسوی، تهران. نشر فرهنگستان هنر جمهوری اسلامی ایران.
فن‌دایک، یوزه (1396). فرهنگ اتصال، تاریخ انتقادی رسانه‌های اجتماعی. ترجمۀ حسین حسنی. تهران. انتشارات سوره مهر.
کلارک، دیوید (1396). جامعۀ مصرفی و شهر پسامدرن. ترجمۀ حمید پورنگ. تهران. انتشارات علمی و فرهنگی.
ویکس، رابرت (1396). فلسفۀ مدرن فرانسه. ترجمۀ پیروز ایزدی. تهران. نشر ثالث.
هایدگر، مارتین (1393). فلسفه تکنولوژی: «پرسش از تکنولوژی». ترجمۀ شاپور اعتماد. تهران. نشر مرکز.
Baudrillard, Jean (1981). For a critique of the Political Economy of the Sign. Telos, St Louis.
Baudrillard, Jean ( 1988). Selected Writing, Edited by Mark Poster. Stanford University Press.
Baudrillard, Jean (1996). The Perfect Crime, London and New York: Verso.
Deyfus, Hubert. (2002). Heidegger reexamained Volume 3 :Art, Poetry and Technology : "Heidegger on Gaining a Free Relation to Technology" .NewYork: Routledge.
Pattison, George.(2000). The Later Heidegger . NewYork: Routledge.
Rojcewicz, Richard. (2006). The Gods and Technology: A Reading og Heidegger. State University of NewYork Press.
Slater,Don. (1998). Consumer Culture and Modernity. Cambridge and Oxford: Polity Press.
Thomson, Iain D. (2011). Heidegger, Art and ,Postmodernity. Cambridge University Press.