نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 ااستادیار گروه هنر، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران (نویسنده مسئول).

2 استادیار گروه گرافیک، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه گیلان، رشت، ایران.

چکیده

مجموعه‌‌ای از لوگوهای (آرم/ نشانه‌‌نوشت‌‌) تلفیقی فیلم‌‌ کودک که ترجمۀ فیلم‌‌های غیره فارسی هستند، نشانه‌‌های تصویری و نوشتاری را دربر می‌‌گیرند. پرسش اصلی مقالۀ پیش‌رو این است که رابطۀ بینامتنیت میان لوگوی فارسی و نیز غیره فارسی فیلم‌‌ کودک چگونه است و حضور نشانه‌‌های تصویری و نمادین در این‌‌ آثار با محتوای فیلم مرجع چه ارتباطی دارد. روش تحقیق توصیفی ـ تحلیلی است. روش گردآوری مطالب کتابخانه‌‌ای از طریق فیش‌‌برداری و تصویرخوانی است. تجزیه تحلیل داده‌‌ها کیفی است. نتایج تحقیق نشان می‌‌دهد، بینامتنیت‌‌ ِقوی میان زبان فارسی و محتوای فیلم و لوگوی فارسی فیلم وجود دارد. رابطۀ بینامتنیت ضعیف و قوی میان طراحی عنوان فارسی و غیره فارسی این آثار ازنظر ارتباط رنگ و فرم قابل بررسی است. نشانه‌‌های تصویری و رنگ‌‌ها در لوگوهای فارسیِ فیلم برگرفتگی و ارجاع مستقیم به محتوای فیلم دارند. اغلب طراحان نام‌‌های فیلم فارسی، گرایش به تصویری‌‌کردن و کاربرد عناصر زیاد در طراحی لوگوی فیلم را نشان می‌‌دهند این در حالی است که نمونه‌‌های غیره فارسی برخورد حداقل و مینیمال نسبت به کاربرد نشانه‌‌های تصویری‌‌ دارند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Analysis of the Pretexts Influencing the Formation of the Persian Logos of Children’s Movies Based on Laurent Jenny’s Intertextuality Theory

نویسندگان [English]

  • Ziba Kazempour 1
  • Hossein Abeddoust 2

1 Assistant Professor, Department of Art, Faculty of Literature and Humanities, University of Mohaghegh Ardabili, Ardabil, Iran (Corresponding Author).

2 Assistant Professor, Department of Graphic, Faculty of Art and Architecture, University of Guilan, Rasht, Iran.

چکیده [English]

A collection of combined logos of children’s movies, which are the translation of non-Persian movies include visual and written signs. The main question of the present article is: how is the intertextuality relationship between Persian and non-Persian logos of children’s movies and how is the presence of the visual and symbolic semiotics in such works related to the reference movie? The research method is descriptive-analytical. The data collection method is library via note-taking and picture-reading. Qualitative analysis was applied. The research findings show that there exists a strong intertextuality relationship between Persian, the movie’s content, and the movie’s Persian logo. The weak and strong intertextuality relationship between the design of the Persian and non-Persian titles of these works according to relevance to color and form can be investigated. Visual signs and colors in the Persian logos of the movie have a direct address to the content. Most of the designers of Persian movies’ titles show a tendency towards visualization and the use of many elements in designing the movie’s logo. This is while the non-Persian cases possess minimum usage of visual signs.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Persian Logo
  • Non-Persian Logo
  • Children’s Movie
  • Jenny’s Intertextuality Theory
  • Pretext
اسکولز، رابرت (1383). درآمدی بر ساختارگرایی در ادبیات. ترجمۀ فرزانه طاهری. تهران. آگاه.
پهلوان، فهیمه (1381). درآمدی بر تحلیل عناصر تصویری درآرم. تهران. دانشگاه هنر.
چندلر، دانیل (1387). مبانی نشانه شناسی. ترجمۀ مهدی پارسا. تهران. سوره مهر.
خلدانی، اسماء (1395). بررسی تایپوگرافی کودکانه (جلد کتاب) و نقش آن در رشد تخیل کودکان. راهنما مجید حیدری و مهدی اشراقی، دانشگاه امام رضا علیه السلام دانشکده هنر ومعماری. پایان نامه کارشناسی ارشد.
دمیرچیلو، هدی و فرزان سجودی (1390). «تحلیل نشانه شناختی تایپوگرافی فارسی». کتاب ماه هنر. شماره 152: 101-90.  سلنتیس، جیسون (1392). تایپ، فرم و عملکرد، راهنمایی بر اصول تایپوگرافی. ترجمۀ نازیلا محمدقلی‌زاده تهران. فرهنگسرای میردشتی.
سجودی، فرزان (1387). نشانه‌شناسی نظریه و عمل. مجموعه مقالات. تهران. علم.
گیرو، پی یر (1380). نشانه‌شناسی. ترجمۀ محمد نبوی. تهران. نشرآگاه.
 عابددوست، حسین (1399). «تجزیه و تحلیل فرم و رنگ آرم‌‌های مربوط به کودکان با تاکید بر نشانه‌‌های ارجاعی و شکل‌‌گردانی»، تفکر و کودک، شماره 11: 148-119.
عابددوست، حسین (1400). «معنای حسی نوشتار در فضای شهری». دانش شهرسازی. شماره 1: 45-23.
گونتر، بری و مک آلر، جیل (1380). کودک و تلویزیون. ترجمۀ نصرت فتی. تهران. سروش.
لوشر، ماکس (1376). روان‌شناسی رنگ‌ها. ترجمۀ ویدا ابی‌زاده. تهران. انتشارات درسا.
مایرمسنجر، دیویس (1394). کودکان، رسانه ها و فرهنگ. ترجمۀ ناصر اسدی. تهران. مرکز پژوهش و سنجش افکار صداوسیما.
 مثقالی، فرشید (1396). تایپوگرافی (حروف چینی). تهران. چاپ و نشر نظر.
نامورمطلق، بهمن (1394). درآمدی‌ بر‌ بینامتنیت، نظریه ها و کاربردها. تـهران. سخن.
نامورمطلق، بهمن (1391). بینامتنیت‌ها، نقدنامه، شماره 2. تهران. خانه هنرمندان ایران.
نجف‌زاده، مهدی و حسین اطهری (1391). «نشانه‌های پست مدرن در کارتون های ایرانی، تحلیل نشانه‌شناختی کارتون‌های آن شرلی، پسر کوهستان و بن تن». پژوهش‌های ارتباطی. شماره 4:  35-9.
نظیف، سارا و مهدی نجف‌زاده (1398). «تحلیل نشانه‌شناسی برنامه کودک و نوجوان، تلویزیون جمهوری اسلامی ایران در دهه‌های 60 و 70 مطالعه موردی کارتون‌های مدرسه موش‌ها، دنیای شیرین قصه‌های تابه‌تا»، پژوهش‌های ارتباطی، شماره 1:  75-41.
ولان، براید ام. (1382). همنشینی رنگ‌ها (2). ترجمۀ فریال دهدشتی شاهرخ. تهران. نشر کارنگ.
یزدانی، علیرضا (1396). درآمدی بر نشانه‌‌شناسی گرافیک معاصر ایران. تهران. مؤسسه فرهنگی پژوهشی چاپ و نشر نظر.
Aaker, David, & Bruzzone, Donald. (1981). «Viewer perceptions of prime-time television advertising», Journal of Advertising research,21(5), pp.15-23
Culler, Jonathan. (1981). The Pursuit of Signs. London: Routledge.
Doyle, John R, & Bottomley, Paul A. (2009). «The massage in the medium: Transfer of connotative meaning from typeface to names and products». Applied Cognitive Psychology, 23, 396-409.
Gignoux, Anne Claire.(2005).Initiation a lintertextualite,Paris:Ellipses.

Harrison, Claire. (2003). Visual Social Semiotics: Understanding How Still Images make

(1990). Reading Images. Geelong, Australia: DeakinUniversity Press.

Hynes, Niki. (2008). «Color and meaning in corporate logos: An empirical study», palgrare macmillan Journal of Brand Management,16(8), pp.545-555.

Jenny, Laurent. (1982). The Strategy of Form. French Literary Theory Today. Ed. Tzvetan

Jakobson, Roman. (1973). Questions de Poetique, Paris: Édioions du Seuil.

Kostlenick, charles, & Hassett, Michael. (2003). Shaping Information: The rhetoic of
visual conventions, Carbondale, IL: Southern Illinois University Press.
Kress, Gunther & Van Leeuwen, Theo. (2006). Reading Images: The Grammar of Visual Design,London: Routledge.

Lamontage,André.(1990). les Mots des autres. La poétique intertextuelle des oeuvres romanesques de Hubert Aquin, Canada: les Presses de luniversite Laval.

Machin, David. (2007). Introduction to multimodal analysis. London: Hodder Arnold.

Ricoeur,Paul. (1968). Du Texte a Laction, Paris: Points.

Souchier, Emmanuël (1992). «La Publicite comme Detournement Politique», Communications et Language, 93, 36-51

Serafini, Frank, Clausen,Jennifer,Loufulton,Mary. (2012). «Typography as Semiotic Resource», Journal of Visual Literacy,Volume 31, Number 2, Teachers College,Arizona State University,1-16
Seiter, Ellen.(1992). «Semiotics, Structuralism and Television». channels of Discourse, Reassembled: Television and contemporary criticism.Edited by Robert c.Allen.university of North Carolina press. 31-66.
Valentine, Virginia. (2003). «Using semiotics to build powerful brands for children», Young Consumers, Vol. 4 No. 2, pp. 9-16. https://doi.org/10.1108/17473610310813753
Van Leeuwen, Theo. (2006). «Towards a Semiotics of Typography», Information Design Journal,14 (2): 139–155.
Van Leeuwen, Theo. (2005). Introducing Social Semiotics, London/New York: Routledge,
Taylor & Francis Group.
Van Grinsven, Bo & Das, Enny (2016).« Logo design in marketing communications:
Brand logo complexity moderates exposure effects on
brand recognition and brand attitude», Journal of marketing communications,
22(3), pp.256-270.