نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری رشته علوم ارتباطات، دانشکده علوم اجتماعی، ارتباطات و رسانه، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی،تهران، ایران.

2 استادیار گروه علوم ارتباطات، دانشکده علوم اجتماعی، ارتباطات و رسانه، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.(نویسنده مسئول)

3 استادیار گروه علوم ارتباطات، دانشکده علوم اجتماعی، ارتباطات و رسانه، دانشگاه تهران مرکزی، دانشگاه آزاداسلامی، تهران، ایران.

چکیده

انتقال مفهوم فیلم به نابینایان ، یک پدیده چند بعدی است. این پدیده زیستی با کمک معانی مرتبط به آن ، تعیین می کند چگونه یک مخاطب نابینای سینما ، واقعیت چنین رویدادی را درک و تفسیر کند. انتقال مفهوم فیلم به افراد نابینا ، بستگی به روش ها و دانشی دارد که برای تحقق بهتر این امر به کار گرفته می شود.توصیف شفاهی یکی از این روش هاست. این مطالعه پدیدارشناسی تلاشی است برای اینکه انتقال مفهوم در تجربه زیسته افراد نابینای مادرزاد علاقمند به فیلم و سینما را تبیین کند. در این مطالعه روش پدیدارشناسی تفسیری استفاده شده است. این پژوهش در سال 1400 بر روی 25 فرد نابینای مادرزاد در تهران، شیراز ، رشت و یزد که به سینمای نابینایان و دیدن فیلم های دارای توصیف شفاهی علاقمند بودند، انجام شد. از مصاحبه های نیمه ساختارمند برای گردآوری داده ها استفاده شد. مصاحبه ها پس از پیاده سازی با رویکرد پدیدارشناسی ون منن مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفت. شش مضمون اصلی حس برتر ،ارتباط عاطفی ، وایتگری صوتی ، روایت مطلوب، اخلال و نقصان کلام استخراج شد. نتایج حاصل نشان داد تجربه زیسته نابینایان از انتقال مفهوم در فیلم شنوی منحصر به فرد است. لذا درک پیچیدگی های تجربیات نابینایان، در نظر گرفتن نیاز مخاطب نابینا در نمایش و توصیف صوتی دار کردن فیلم ، آموزش توصیف کنندگان یا روایتگران و توجه به توانمندیها، محدودیتها، باورها و نگرش های نابینایان برای بهره مندی مطلوب تر از این محصول فرهنگی فرهنگ ساز ضروری است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The lived experience of the blind, conveying the concept of films with audio descriptions

نویسندگان [English]

  • Javad Sagha 1
  • Abdolreza Salmani Shah Mohammadi 2
  • Mahnaz Ronaghi 3

1 Ph.D. Student in Communication Sciences, Faculty of Communication and Media, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.

2 Assistant Professor, Department of Communication Sciences, Faculty of Social Sciences, Communication and Media, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran. (Corresponding Author)

3 Assistant Professor, Department of Communication Sciences, Faculty of Social Sciences, Communication and Media, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.

چکیده [English]

The transfer of the concept of film to the blind is a multidimensional phenomenon. This biological phenomenon, with the help of its related meanings, determines how a blind cinema audience will understand and interpret the reality of such an event. The transmission of the concept of film to blind people depends on the methods and knowledge that are used to achieve this better. Oral description is one of these methods. This phenomenological study is an attempt to explain the transfer of meaning in the lived experience of congenitally blind people interested in film and cinema. In this study, the method of interpretive phenomenology has been used. This research was conducted in 1400 on 25 congenitally blind people in Tehran, Shiraz, Rasht and Yazd who were interested in cinema for the blind and watching films with oral descriptions. Semi-structured interviews were used to collect data. The interviews were analyzed by Van Manen's phenomenological approach after implementation. Six main themes of superior sense, emotional communication, vocal whiteness, optimal narration, speech disorder and deficiency were extracted. The results showed that the lived experience of the blind from the transfer of the concept is unique in the audio film. Therefore, understanding the complexities of the experiences of the blind, considering the need of the blind audience to show and describe the film, training descriptors or narrators and paying attention to the abilities, limitations, beliefs and attitudes of the blind to benefit more from this cultural product It is essential.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Concept transmission
  • the blind
  • audio description
  • phenomenology
آرنهایم، رودلف (1392). هنر و ادراک بصری: روان‌شناسی چشم خالق، (مترجم: مجید اخگر)، چاپ پنجم، انتشارات سمت.
استیونسن، رالف (1397). هنر سینما، (مترجم: پرویز دوائی)، انتشارات امیرکبیر، چاپ دوم.
بودلایی، حسن (1395). روش تحقیق پدیدارشناسی، چاپ اول، انتشارات جامعه‌شناسان.
بوردول، دیوید (1396). روایت در فیلم داستانی، (مترجم: علاءالدین طباطبایی)، انتشارات فارابی، چاپ سوم.
تهامی‌نژاد، محمد (1396). فیلم مستند در نظریۀ شناختی، تجربۀ عملی و رشد خردورزی اجتماعی، انسان‌شناسی و فرهنگ.
صابری، گلناز؛ و فهیمی‌زاده، حسین (1398). نقش نیروی جاذبه و حواس غیربصری بر تصویرسازی ذهنی و مکانی نابینایان در طراحی، معماری‌شناسی: نشریۀ اختصاصی معماری و شهرسازی ایران، شمارۀ 10، سال دوم.
صالحی، سودابه (1394). روش‌شناسی‌های تحقیق بصری: خوانش تصویر، نقدپژوهی، شمارۀ 5، سال دوم.
فرانسوا تروفو (1398). سینما به روایت هیچکاک، (مترجم: پرویز دوایی)، انتشارات سروش، چ اول.
قاسم‌زاده، سیدعلی؛ و همکاران (1393). مقایسۀ عنصر زمان در روایت‌پردازی رمان‌های به هادس خوش‌آمدید و سفر به گرای 270 درجه بر مبنای نظریۀ ژرار ژنت، ادبیات پارسی معاصر، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، شمارۀ چهارم.
کیسبی یر، آلن (1396). درک فیلم، (مترجم: بهمن طاهری)، انتشارات چشمه.
مالمیر، مریم؛ و شریفی درآمدی، پرویز (1391). بررسی و مقایسۀ سرعت پردازش اطلاعات در نوجوانان بینا و نابینا، فصلنامۀ افراد استثنایی، شمارۀ 6، سال دوم.
نصری، امیر (1391). خوانش تصویر از دیدگاه اروین پانوفسکی، فصلنـامۀ کیمیای هنر، شمارۀ 6، سال اول.
 
Álvarez, C, (2019), Audio Description, Rhetoric and Multimodality, Journal of Language Teaching and Research, 11 (4).
Bardini, F. (2020), AUDIO DESCRIPTION AND THE TRANSLATION OF FILM LANGUAGE INTO WORDS, University of Vic - Central University of Catalonia, Barcelona, Espanha.
Braun, S, (2019). Creating Coherence in Audio Description.
 Cámara, L. &Espasa, E, (2014). The Audio Description of Scientific Multimedia, The Translator, 3 (10(.
Pinnelli, S, & Fiorucci, A, (2019), Audio description and visual impairment, International Journal of Special Education, 53 (46(.
sighted audience: Results of a pilot study on creative audio description, The Journal of Specialised Translation, 13(9.(
Wendorff, A, (2017). Audio Description in Fine Arts, Zagadnienia Rodzajów Literackich, 23 (5).
Zabrocka, M. (2018). Rhymed and traditional audio description according to the blind and Partially.
Snyder،Joel،Audio Description: The Visual Made Verbal،2007، THE INTERNATIONAL JOURNAL OF THE ARTS IN SOCI.
Snyder, Joel. "Audio description: The visual made verbal." International Congress Series vol. 1282, September 2005, pp. 935-939. Elsevier https://doi.org/10.1016/j.ics.2005.05.215.
Van Manen M. (2001). Researching lived experience: human science for an action sensitive pedagogy. 3rd ed. Ontario: Althouse Press.