نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت رسانه، گروه مدیریت رسانه، دانشکده علوم اجتماعی، ارتباطات و رسانه، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

2 مدیریت رسانه، گروه مدیریت رسانه، دانشکده مدیریت، پردیس البرز، دانشگاه تهران، تهران، ایران

3 استادیار گروه مدیریت رسانه، دانشکده علوم اجتماعی، ارتباطات ورسانه، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

چکیده

در سال‌‌های اخیر، تغییرات فراوان و افزایش رقابت در سازمان‌‌های رسانه‌‌ای- بویژه در بخش خبر و اطلاع‌‌رسانی- کار را برای پیشبرد اهداف و سیاست‌‌های بخش خبر رسانه‌ها، از جمله صدا وسمیا، دشوار کرده است. در این راستا، اتخاذ سیاست‌‌های جدید از جمله جذب استعدادها می‌‌تواند سرآغازی برای حرکت سنجیده و موثر در این زمینه باشد. با توجه به اینکه شناخت ویژگی‌ها و استعدادهای موردنیاز برای کار در بخش خبر سازمان صداو سیما، ضروری است، این پژوهش درصدد است استعدادهای مورد نیاز را برای فعالیت در بخش خبر صدا و سیما تبیین کند. پژوهش با استفاده از روش تحلیل مضمون و جمع‌‌آوری داده‌‌ها از طریق مصاحبه با مدیران و سردبیران خبرصدا و سیما و دیگر افراد صاحب‌نظر صورت پذیرفته است. بهره‌‌مندی از ویژگی‌های ذاتی موردنظر، ویژگی‌های مرتبط با یادگیری، آموزش‌های متناسب و ویژگی‌های حاصل از تجربه، سه مضمون فراگیر ازنتایج انجام این پژوهش است.
 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Explaining the Properties of the Talents Working in the News Department of The Islamic Republic of Iran Broadcasting (IRIB)

نویسندگان [English]

  • Mostafa Mosadeghi 1
  • Sayyed Mehdi Sharifi 2
  • Akbar Nasrollahi 3

1 Ph.D. Student Department of Media Management, Faculty of Communication,Social Sciences and Media Studies, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.

2 Associate Proffesor, Department of Media Management, Faculty of Management, Tehran University, Tehran, Iran (Corresponding Author).

3 Assistant Professor, Department of Media Management, Faculty of Communication, Social Sciences and Media Studies, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.

چکیده [English]

In recent years, numerous changes and increased competition in media organizations, especially in the news and information section, have made it difficult to advance the goals and policies of the news sector of media organizations, including IRIB. In line with that, adopting new policies, including attracting talents, can be the beginning of a correct and worthy move in this field. Due to the fact that recognizing the required properties and talents to work in the news department of the IRIB is essential, this study seeks to explain the properties of the required talents to work in the news section of the IRIB. This research has been done by using the method of content analysis and data collection through interviews with managers and editors of the IRIB’s news department and other experts. Benefiting from the target inherent characteristics, properties related to learning, providing appropriate and properties resulted from the experience are the three comprehensive themes resulted from this research.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Occupational Talent
  • Human Resource
  • Media Management
  • News Department (IRIB)
خالوندی، فاطمه؛ و عباس‌‌پور، عباس (1392). «طراحی مدل بهینه‌‌سازی فرایند مدیریت استعداد؛ (مطالعۀ موردی شرکت نفت و گاز پارس)». پژوهش‌‌های مدیریت عمومی. دورۀ 6. شمارۀ 19: 103-128.
رجب بلوکات، مهدی؛ شریفی، سیدمهدی؛ و افکانه، محمد (1399). «شناسایی شایستگی‌‌های مدیران صنایع خلاق (موردمطالعه: خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران)». مطالعات مدیریت دولتی ایران، سال سوم، شمارۀ 2: 109-130.
سیدجوادین، سیدرضا؛ و پهلوان شریف، محمدامین (1396). «مدیریت استعداد؛ مبانی و رویکردهای مفهومی». اندیشۀ مدیریت راهبردی. دورۀ 12: 141-170.
شریفی، سیدمهدی؛ حاج‌‌محمدی، علی؛ و انصاری، نفیسه (1397). مدیریت منابع انسانی در صنایع خلاق. چاپ دوم. تهران: انتشارات سازمان مدیریت صنعتی.
شیخ‌‌زاده، محمد؛ و بنی‌‌اسد، رضا (1399). تحلیل مضمون؛ مفاهیم، رویکردها و کاربردها. تهران: انتشارات لوگوس.
صلواتیان، سیاوش؛ گودرزی، غلامرضا؛ و ترشیزی، احسان (1400). «مدیریت استعداد در سازمان‌‌های رسانه‌‌ای: عوامل مؤثر بر انگیزش استعدادها برای فعالیت در سازمان صدا و سیما». مدیریت بهره‌‌وری. دورۀ 15. شمارۀ 2: 204-227.
منزه، لیلا؛ شریفی، سیدمهدی؛ فرشته، امین؛ و روشندل اربطانی، طاهر (1398). «طراحی مدل شایستگی مدیران صنایع خلاق (موردمطالعه: خبر سیمای جمهوری اسلامی ایران)». مدیریت سازمان‌‌های دولتی. دورۀ 8. شمارۀ 3: 32-50.
منوچهری، سیامک (1395) «بررسی رابطۀ بین مدیریت استعداد و مدیریت دانش در صدا و سیمای مرکز کیش». مطالعات مدیریت و کارآفرینی. دورۀ 2. شمارۀ 2/2. 142-150.
 
Allson, k. (1990). "Strategy Development: past present and future". Management Decision journal, 33(6), 24.
Ariss, Akram Al; Cascio, Wayne F; Paauwe, Jaap (2014) "Talent management: Current theories and future research directions". Journal of World Business 49, pp. 173–179.
Bolman, D. (2002). Reframing organizations: Artistry, choice, and leadership. San Francisco: Harvard press.
Cooke, Fang Lee; Saini, Debi S; Wanged, Jue (2014) "Talent management in China and India: A comparison of management perceptions and human resource practices". Journal of World Business, 49. pp. 225–235.
Dries, Nicky (2013), "The Psychology of Talent Management: A Review and Research Agenda", Human Resource Management Review, 23 (4), pp. 272-285.
Festing, Marion & Scha¨fer, Lynn (2013) "Generational challenges to talent management: A framework for talent retention based on the psychological-contract perspective", Journal of World Business, 49. pp. 262-271.
Gallardo-Gallardo, Eva (2013), Disentangling the ‘talent’ concept as applied to the world of work, Barcelona: Universitat de Barcelona.
Harsch, Katharina; Festing, Marion (2019) "Dynamic talent management capabilities and organizational agility—A qualitative exploration". Human Resource Management, 59 (1). pp. 1–19.
Hatum, Andres (2010). Next generation talent management, palgrave macmillan.
Lepak, D.P., & Snell, S.A. (1999). The human resource architecture: Toward a theory of human capital allocation and development. Academy of Management Review. 24(1). pp. 31-48.
Lewis, R. E., & Heckman, R. J. (2006) "Talent management: A critical review". Human Resource Management Review. 16 (2), pp. 139–154.
McDonnell, A., Collings, D. G., & Burgess, J. (2012). "Guest editors’ note: Talent management in the Asia Pacific". Asia Pacific Journal of Human Resources, 50 (4). pp. 391-398.
Melao, Nuno & Reis, Joao (2020) " Selecting talent using social networks: A mixed-methods study" Heliyon, 6, pp. 1-11.
Meyers, Maria C. & Woerkom, Marianne van (2014) "The Influence of Underlying Philosophies on Talent Management: Theory, Implications for Practice, and Research Agenda", Journal of World Business, 49 (2), pp. 192-203.
Schiemann, W. A. (2014) "From talent management to talent optimization". Journal of World Business, 49(2), pp. 281-288.
Silzer, D. & Dowell, B. E. (2010). Strategy-driven talent management. A leadership imperative San Francisco: John Wiley & Sons.
Sleiderink, D. E. M. (2012). talent management in health care, identifying and retaining talent at Medisch spectrum twente. Master Thesis, school of management and governance of twente.
Tarique, I., & Schuler, R. S. (2010). "Global talent management: Literature review, integrative framework, and suggestions for further research". Journal of World Business, 45(2). pp. 122–133.
Wiblen, S., Dery, K., & Grant, D. (2012). "Do you see what I see? The role of technology in talent identification". Asia Pacific Journal of Human Resources, 50(2). pp. 421-438.