نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکترای مدیریت رسانه، گروه علوم ارتباطی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران. (نویسنده مسئول)

2 استادیار جامعه شناسی، گروه علوم ارتباطی دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران.

3 دانشیار گروه علوم سیاسی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران.

چکیده

دنیای امروز، شاهد تغییرات‌ و تحولات عمیقی است که همۀ آنها در حوزه‌های عملکردی هویت، مرز، مفهوم جغرافیا (مکان)، فضا و زمان، قابل‌درک‌اند. هویت‌ها چندپاره شده‌اند، مرزها درنوردیده و مکان و زمان به هم فشرده شده‌اند. در این راستا، تلویزیون- به‌عنوان زبانی بین‌المللی- یکی از عوامل مؤثر در بروز این تغییرات است و تقریباً هیچ نقطه‌ای از جهان را نمی‌توان یافت که از امواج و پیام‌های تلویزیونی- به‌عنوان سفیران جدید در سیاست‌های ارتباطی- به دور باشد. در مواجهه با چنین وضعیتی و برای درک مؤلفه‌ها و مختصات تلویزیون جهانی، این پژوهش از طریق مصاحبه با بیست نفر از پژوهشگران و کارشناسان حوزۀ ارتباطات و رسانه، زمینه‌های ظهور و بستر فعالیت تلویزیون‌های جهانی در عصر جهانی شدن را بررسی کرده و به واکاوی مؤلفه‌های «تلویزیون جهانی»[1] در شبکه های برون‌مرزی صدا و سیمای جمهوری اسلامی پرداخته است. براساس نتایج، از منظر صاحبنظران ایرانی، مؤلفه‌های «تلویزیون جهانی» را می‏توان در چهار سطح مؤلفه‌های فنی (تکنیکی)، مؤلفه‌های محتوایی، مؤلفه‌های ساختاری و مؤلفه‌های تاکتیکی (رویکردی) طبقه‌بندی کرد. همچنین زمینه‌های ظهور و بستر فعالیت تلویزیون‌های جهانی، تحت‌تأثیر عوامل پنجگانۀ فرهنگی، فناوری، سیاسی، اقتصادی و زمینه‌ای مهیا می ­شوند.
 
[1] Global Television.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Areas of emergence, Activity platform and components of global television

نویسندگان [English]

  • Hoseyn Zolqadr 1
  • Sayyed Nooreddin Razavizadeh 2
  • Mehdi Najafzadeh 3

1 Ph.D. in Media Management, Department of Communication Sciences, Allameh Tabatabaei University,Tehran, Iran. (Corresponding Author)

2 Assistant Professor Department of Communication Sciences, Allameh Tabatabaei University,Tehran, Iran. Tehran, Iran

3 Associate Proffesor in Department of Political Science, Faculty of Law and Political Science, Mashhad Ferdowsi University, Iran.

چکیده [English]

Abstract

Today's world is witnessing profound changes and transformations, all of which are understandable in the functional realms of identity, borders, the concept of geography (space), space and time. Identities are fragmented, borders are crossed and space and time are compressed. In this way, television as an international language is one of the effective factors in the occurrence of these changes and almost no part of the world can be found that is far removed from the waves and television messages as new ambassadors in communications policy. In the face of such a situation and to understand the components and coordinates of world television, this article has tried to examine the emergence and context of global television in the era of globalization through interviews with twenty communication and media researchers and try to analyze the components of world television in the foreign networks of the Islamic Republic Broadcasting. The results indicate that from the perspective of Iranian experts, the components of world television can be classified into four levels: technical components, content components, structural components, and finally tactical components (approach). And the contexts of the emergence and context of global television are influenced by five factors and themes: cultural, technological, political, economic and contextual.

Keywords: "Globalization"."global Television"."Component"."Iranian Experts"."Thematic"

کلیدواژه‌ها [English]

  • globalization"
  • global television"
  • component"
  • Iranian experts"
  • "
  • thematic"
قرآن کریم.
بازرگان، عباس (1387). مقدمه‌ای بر روش‌های تحقیق کیفی و آمیختۀ رویکردهای متداول در علوم رفتاری، تهران، نشر دیدار.
ببی، ارل (1381). روش تحقیق در علوم اجتماعی، (مترجم: رضا فاضل)، تهران: سمت.
برگر، پیتر؛ و هانتینگون، ساموئل (1384). چندجهانی شدن: گوناگونی فرهنگی در جهان کنونی، (مترجم: علی کمالی و لادن کیانمهر). تهران: روزنه.
جیمز، ا ن. روزنا (1387). منافع ملی، گزیدۀ مقالات سیاسی - امنیتی، (مترجم: پژوهشکدۀ مطالعات راهبردی).
حریری، نجلا (1385). اصول و روش‌های پژوهش کیفی، انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی، تهران.
حمید ضیایی‌پرور (1385). جنگ نرم (ویژۀ جنگ رسانه‌ای)، تهران: انتشارات ابرار معاصر تهران.
رابرت مکین‌لای؛ و ریچارد لیتل (1380). امنیت جهانی رویکردها و نظریه‌ها، (مترجم: علی اصغر افتخاری)، تهران، پژوهشکدۀ مطالعات راهبردی.
رابرتسون، رونالد (1385). جهانی شدن: تئوری‌های اجتماعی و فرهنگ جهانی، (مترجم: کمال پولادی)، تهران: نشر ثالث با همکاری مرکز بین‌المللی گفت‌وگوی تمدن‌ها.
روزه نا، جیمز (1378). پیچیدگی‌ها و تناقض‌های جهانی شدن، فصلنامۀ سیاست خارجی، (مترجم: احمد صادقی)، سال سیزدهم، شمارۀ 4.
ساراپ، مادن (1382). راهنمای مقدماتی بر پساساختارگرایی و پست مدرنیسم، (مترجم: محمدرضا تاجیک).
سپهری، محمدباقر (1386). بررسی عوامل مؤثر بر استفادۀ مردم اردبیل از کانال‌های ماهواره‌ای کشورهای ترکیه و آذربایجان، تهران: دانشکدۀ صدا و سیما.
سپهری، محمد باقر (1387) فرهنگ و رسانه در فرایند جهانی شدن.
سعیدی، رحمان؛ و کیا، علی‌اصغر (1385). نقش جهانی‌شدن و رسانه‌ها در هویت فرهنگی، تهران: خجسته.
عاملی، سعیدرضا (1380). جهانی‌شدن و شهروندی، نامۀ علوم اجتماعی، تهران، ش 18 .
فاضل، رضا (1367). تلویزیون و دهکدة جهانی، تهران، مرکز تحقیقات.
کاستلز، مانوئل (1380). عصر اطلاعات، (مترجم: حسن چاووشیان).
گل محمدی، احمد (1396). جهانی‌شدن فرهنگ هویت، تهران: نشر نی.
گیدنز، آنتونی (1376). جامعه‌شناسی، (مترجم: منوچهر صبوری)، تهران: نشر نی.
گیدنز، آنتونی (1377). پیامدهای مدرنیت، (مترجم: محسن ثلاثی)، تهران: نشر مرکز.
لاتوش، سرژ (1379). غربی‌سازی جهان، (مترجم: امیر رضایی)، تهران: قصیده.
barker, christopher ـ john barker, chris barker, Global television: an introduction , black well, 1997.
 Maguire, Moira; Delahunt, Brid (2017), Doing a Thematic Analysis: A Practical, Step-by-Step Guide for Learning and Teaching Scholars, AISHE-J, Volume 8, Number 3, Autumn 2017, pp 3351-3364.
Glenn, gruber (2008), Public Finance and Public Policy, NewYork, worth Publishers. 
repping, elyn  (1994), media-tion, boston, south end press.
http://www.cloob.com/profile/memoirs/list/username/arsalan1400  ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌، دکتر سعید معید فر ، مهر 1388