نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت رسانه، گروه مدیریت رسانه، دانشکده علوم انسانی وهنر، واحد دماوند، دانشگاه آزاد اسلامی، دماوند، ایران.

2 استادیار گروه مدیریت رسانه، دانشکده علوم انسانی و هنر، واحد دماوند، دانشگاه آزاد اسلامی، دماوند، ایران. (نویسنده مسئول)

3 دکتری مدیریت رسانه، گروه مدیریت رسانه، دانشکده مدیریت و اقتصاد، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

4 استاد یار گروه ارتباطات و رسانه، دانشکده ارتباطات و رسانه، دانشگاه صداوسیما، تهران، ایران.

چکیده

سرعت تحولات و رشد روزافزون پلتفرم‌های جدید و ابزارهای دیجیتال، وضعیت صنعت خبر را پیچیده کرده و درنتیجۀ، رقابت میان مؤسسات خبری نیز تشدید شده است. درواقع، امروزه شاهد جنگ رسانه‌ای هستیم و در این میان، خبرگزاری صداوسیما با رسانه‌های معاند و وابسته به غرب در رقابتی جدی قرار دارد. هدف این پژوهش، تحلیل عوامل مؤثر بر آیندۀ خبرگزاری صداوسیما در افق 5 ساله است تا چهارچوبی را برای تفکر درمورد آینده داشته باشد و به کمک آن، بتواند تصمیمات مناسبی اتخاذ کند. در این پژوهش، در مرحلۀ نخست، عوامل مؤثر بر آیندۀ خبرگزاری صداوسیما در افق 5 ساله شناسایی و سپس پالایش شدند و نهایتاً، 21 عامل کلیدی یا تعیین کننده به تأیید خبرگان این حوزه رسید که شامل مدیران، سردبیران و دبیران پیشکسوت خبر معاونت سیاسی و خبرگزاری صداوسیما بودند. این افراد با روش نمونه‌گیری هدفمند انتخاب شده و براساس قاعدۀ اشباع نظری به19 مصاحبه اکتفا شد. خبرگان همچنین در کارگاه‌هایی برحسب میزان اثرگذاری و اثرپذیری، به عوامل نهایی شده نمره دادند که این نمرات در ماتریس اثرات متقابل در نرم‌افزار میک‌مک ثبت و تحلیل شد. نتایج نشان داد مدیریت حرفه‌ای خبرگزاری یکی از عواملی است که تأثیرگذاری بالا و تأثیرپذیری کمی دارد و می‌تواند بر عوامل وابسته که تأثیرپذیری بالاتری دارند، اثر بگذارد. از جمله مهمترین عوامل مؤثر بر آیندۀ خبرگزاری صداوسیما، اعتماد سیاسی و حضور مؤثر در فضای مجازی است که در زمره عوامل دو وجهی به شمار می‌روند و تأثیرگذاری و تأثیرپذیری زیادی دارند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Structural Analysis of the Factors Affecting the Future of the IRIB News Agency in the 5-year Horizon

نویسندگان [English]

  • Mohamadreza Yassin 1
  • Hamidreza Hoseini Dana 2
  • Omid Jahanshahi 3
  • Mohsen Shakerinejad 4

1 Ph.D. student in media management, Department of Media Management, Faculty of Humanities and Arts, Damavand Branch, Islamic Azad University, Damavand, Iran.

2 Associate professor of media management department, Faculty of Humanities and Arts, Damavand Branch, Islamic Azad University, Damavand, Iran. (Corresponding Author)

3 Ph.D. in Media Management, Department Media Management, Faculty of Management and Economics, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.

4 Assistant Professor, Department of Communication, Faculty of Communication and Media, IRIB University, Tehran, Iran.

چکیده [English]

Structural Analysis of the Factors Affecting the Future of the IRIBNews Agency in the 5year HorizonAbstract

The rate of change and the growthof new platforms and digital tools have complicated the news industry,intensifying competition between news organizations.Today,we are witnessing a media war, and the IRIB News Agency is in serious competition with the hostile and Western-affiliated media. Therefore,the purpose of the present study was to analyze the factors affecting the future of the IRIB News Agency in the5year Horizon to have a framework for thinking about the future and with it,take precautionary measures.

In this study,in the first stage, the factors affecting the future of the IRIB News Agency over a 5year horizon were identified and then refined. Finally,21factors were finalized and approved by experts, including managers, editors,and veteran news editors of News of the Political Deputy and the IRIB News Agency,selected by purposivesampling method and based on the theoretical saturation rule,19interviews were sufficient.Experts also rated the factors in workshops in terms of effectiveness and susceptibility,and these scores were recorded and analyzed in the interaction matrix in MICMAC software.

The results showed that the professional management of the IRIBNews Agency is one of the factors that have high effectiveness and low susceptibility and can affect the dependent factors that have a higher susceptibility.

Among the most critical factors affecting the future of the IRIB News Agency are political trust and influentialpresence in cyberspace,which are among the biform factors that have high effectiveness and high susceptibility.

Keywords:Structural Analysis,IRIBNews Agency,Interactions,Future Studies.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Structural Analysis
  • IRIBNews Agency
  • Interactions
  • Future Studies
ارتباط شخصی با دفتر معاونت سیاسی (1400). ساختار معاونت سیاسی. معاونت سیاسی سازمان صداوسیما.
باباجانی، جعفر؛ و عدل‌زاده، مرتضی (1399). تحلیل ساختاری پیشران‌های مؤثر بر آیندۀ گزارشگری شرکتی در ایران، فصلنامۀ بررسی‌های حسابداری و حسابرسی، دورۀ 27، شمارۀ 4، صص523-545.
حاجیانی، ابراهیم (1390). مبانی، اصول و روش‌های آینده‌پژوهی، تهران، دانشگاه امام صادق.
زتومکا، پیتر (1391). اعتماد: نظریۀ جامعه‌شناختی، (مترجم: غلامرضا غفاری)، تهران: شیرازه.
زیاری، کرامت‌الله، کانونی، رضا (1400). تحلیل ساختاری تاب‌آوری اجتماعی در چهارچوب حکم روایی شایستۀ شهری با رویکرد آینده‌پژوهی، فصلنامۀ برنامه‌ریزی و آمایش فضا، دورۀ 25، شمارۀ 3، پاییز 1400.
سالمی، آزاده (1399). مؤلفه‌های هویت برند صداوسیما، تهران، انتشارات مرکز تحقیقات صداوسیما.
صفایی‌پور، مسعود؛ و شنبه‌پور مادون، فرشته (1399). تحلیل ساختاری توسعۀ شهری کلانشهر اهواز با رویکرد آینده‌پژوهی، مطالعات توسعۀ پایدار شهری و منطقه‌ای، دورۀ 1، شمارۀ 2، شمارۀ پیاپی 2، زمستان 1399.
صلواتیان، سیاوش؛ و مسعودی، سارا (1395). شناسایی پیشران‌های مؤثر بر آیندۀ خبرگزاری‌ها در ایران، مطالعات فرهنگ- ارتباطات، سال هفدهم، تابستان 1395. شمارۀ 34.
عبدالصالحی، بصیر؛ نوبخت رمضانی، زهرا؛ و محمدیان، فریبا (1400). آینده‌پژوهی مشارکت در ورزش همگانی با رویکرد تحلیل ساختاری، فصلنامۀ مدیریت و توسعۀ ورزش، سال دهم، شمارۀ 1، پیاپی 25، بهار 1400.
فاخری، فتحعلی؛ جعفری، علی؛ احمدی، علی؛ و جهانشاهی، امید (1399). شناسایی عوامل مؤثر بر آیندۀ خبرگزاری صداوسیما در افق ده ساله، رسانه‌های دیداری شنیداری، دورۀ 14، زمستان 1399، شمارۀ 36.
فتحی، محمدرضا؛ ملکی، محمدحسن؛ و مقدم، حسین (1397). آینده‌پژوهی سرمایه‌گذاری و تأمین مالی در صنعت حمل و نقل ریلی ایران. فصلنامۀ آینده‌پژوهی مدیریت، سال بیست و نهم، شمارۀ 113، تابستان 97.
مولایی،محمدمهدی؛ و طالبیان، حامد (1395). آینده‌پژوهی مسائل ایران با روش تحلیل ساختاری. فصلنامۀ مجلس و راهبرد، سال بیست و سوم، شمارۀ هشتاد و شش، تابستان 1395.
- Adetunji, Jo (2021). Journalism: digital giants paying for content is good news, but will it support local press?
- Beckett, Charlie (2020). European journalism 2030: Next generation scenarios.
- Gutiérrez, Estrella. (2011) . The Ethics of Social Networking for Journalists. IPS (inter press service) web site. [online] Available:  http://ipsnews.net/news.asp?idnews=54277.
-Newman, Nic et al. (2019). Digital news report. Reuters Institute for the Study of Journalism. [online] Available:
https://reutersinstitute.politics.ox.ac.uk/sites/default/files/2019-06/DNR_2019_FINAL_1.pdf.
-Newman, Nic (2021). Journalism, media, and technology trends and predictions 2021. [online] Available:
https://reutersinstitute.politics.ox.ac.uk/journalism-media-and-technology-trends-and-predictions-2021.
-Nielsen, ramus, Selva, meera (2019). Five things everybody needs to know about the future of Journalism. WORLD ECONOMIC FORUM.
https://www.weforum.org/agenda/2019/01/five-things-everybody-needs-to-know-about-the-future-of-journalism/.
-Picard, Robert (2009). Blogs, Tweets, Social Media, and the News Business. Retrieved from:
http://jclass.umd.edu/classes/jour698m/picard2_files/ContentServer.pdf.
-Watson, R. (2008). Future files: The 5 trends that will shape the next 50 years. Nicholas Brealey Publishing.