نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه علوم ارتباطات، واحد اردبیل، دانشگاه آزاد اسلامی، اردبیل، ایران

2 گروه علوم ارتباطات، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

3 گروه علوم ارتباطات، واحد اردبیل، دانشگاه آزاد اسلامی، اردبیل، ایران.

10.22085/javm.2023.354447.1957

چکیده

پژوهش حاضر با هداف، شناسایی استراتژی صدا و سیما برای انتخابات ریاست جمهوری به روش آمیخته انجام گرفت. جامعه آماری در بخش کیفی مدیران صدا و سیمای مراکز استان‌ها و اساتید حوزه رسانه‌ و در بخش کمی اساتید دانشگاه بود. در مرحله کیفی 18 نفر به روش نمونه‌گیری هدفمند و بر اساس اصل کفایت نظری و در مرحله کمی 60 نفر به صورت تصادفی انتخاب شدند. در مرحله کیفی از مصاحبه نیمه‌ساختاریافته و در مرحله کمی از پرسشنامه محقق‌ساخته استفاده شد. در بخش کیفی از تحلیل محتوای کیفی و در مرحله کمّی از تحلیل ماتریس سوات و ماتریس برنامه‌ریزی استراتژایک کمی (QSPM) استفاده شد. نتایج تحلیل سوات نشان داد که صدا وسیما از چشم‌انداز خوبی برای دستیابی به تولید رسانه‌ای برای انتخابات برخودار است. اهداف راهبردی در این چشم انداز عبارتند از: تعهد، مردم‌سالاری و اعتمادآفرینی، خلاقیت و نوآوری، فرایندگرایی و بهبود مستمر فرآیندها با تدوین و تولید محتوای با کیفیت و مدیریت رسانه‌ای شفاف در جهت مأموریت: رضایت‌مداری، عدالت محوری و روشنگری و تبیین‌گری. همچنین در این پژوهش، 10 عوامل داخلی و 6 عامل خارجی به عنوان استراتژی‌های مطلوب برای انتخابات ریاست جمهوری به دست آمد. بر اساس ماتریس برنامه‌ریزی استراتژایک کمی، جایگاه استراتژیک صدا و سیما در راستای پوشش حداکثر انتخابات ریاست جمهوری در منطقه SO قرار دارد که بر این مبنا، استراتژی‌های منطقه تهاجمی برای صدا و سیما مطلوب است. در نتیجه، می توان با لحاظ نمودن این استراتژی‌ها در پوشش بهتر انتخابات ریاست جمهوری در آینده گامی اساسی برداشت که در قالب پیشنهادات ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Develop a favorable media strategy for IRIB for the presidential elections in Iran (From the perspective of national media experts)

نویسندگان [English]

  • Ali Dadkhah 1
  • mohamad soltanifar 2
  • ali jafari 3

1 Department of Communication Sciences, Ardabil branch, Islamic Azad University, Ardabil, Iran

2 Department of Communication Sciences, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran

3 Department of Communication Sciences ,,Ardabil Branch, Islamic Azad University,, Ardabil, Iran.

چکیده [English]

The current research was conducted with the aim of identifying the strategy of IRIB for the presidential election in a mixed method. The statistical population in the qualitative part was the managers of broadcasting centers of the provinces and the professors of the media field, and in the quantitative part, the university professors. In the qualitative stage, 18 people were selected by purposeful sampling and based on the principle of theoretical adequacy, and in the quantitative stage, 60 people were randomly selected. A semi-structured interview was used in the qualitative phase and a researcher-made questionnaire was used in the quantitative phase. In the qualitative part, qualitative content analysis was used, and in the quantitative stage, SWAT matrix analysis and quantitative strategic planning matrix (QSPM) were used. The results of the SWAT analysis showed that Sada Vasima has a good prospect for achieving media production for the elections. The strategic goals in this perspective are: commitment, democracy and trust building, creativity and innovation, process orientation and continuous improvement of processes by compiling and producing quality content and transparent media management in the direction of the mission: satisfaction-oriented, justice-oriented and Enlightenment and explanation. Also, in this research, 10 internal factors and 6 external factors were obtained as desirable strategies for the presidential elections. Based on the quantitative strategic planning matrix, the strategic position of IRIB is in line with the coverage of the maximum presidential elections in the SO region, and on this basis, aggressive regional strategies are desirable for IRIB.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Media Strategy
  • IRIB
  • Iranian Presidential Election
  • SWOT Analysis