نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد، گروه مبانی تعلیم وتربیت، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران.

2 دانشیار گروه مبانی تعلیم و تربیت، دانشکده علوم تربیتی وروانشناسی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران.(نویسنده مسئول).

3 دانشیار گروه مبانی تعلیم و تربیت، دانشکده علوم تربیتی وروانشناسی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران.

چکیده

انیمیشن‌ها در تربیت کودکان، جایگاه مهمی دارند. هدف این پژوهش، شناسایی، معرفی و تحلیل مؤلفه‌های تربیت شهروندی در انیمیشن‌‌های کودکان است. پژوهش در رویکرد کیفی از نوع تحلیل محتوای تلخیصی انجام گرفت. در این راستا، ابتدا مؤلفه‌‌های تربیت شهروندی با روش مرور نظام‌مند در سه مؤلفۀ دانش، مهارت و نگرش تعیین شدند. سپس 8 انیمیشن برنده جایزۀ اسکار براساس محبوبیت در وب‌سایتIMDb ، به‌طور هدفمند انتخاب شدند. واحد تحلیل انیمیشن‌‌ها، «صحنه» انتخاب شده است. نتایج تحلیل‌‌ها نشان داد در همۀ انیمیشن‌ها، مؤلفه‌‌های تربیت شهروندی وجود دارد. از بین سه مؤلفه، مؤلفۀ مهارت، بیشتر و مؤلفۀ دانش، کمتر مشاهده شد. از نظر توجه به مؤلفه‌‌ها، انیمیشن «زوتوپیا» در جایگاه نخست و انیمیشن «یخ‌زده» در آخر قرار گرفت. در مقایسۀ انیمیشن‌‌ها در زیرمجموعۀ مؤلفه‌‌ها، انیمیشن «کوکو» با 47 صحنه، بیشترین مؤلفۀ دانش (توصیف) و انیمیشن «یخ‌زده» با20 صحنه، کمترین مؤلفۀ دانش (شناخت) را نشان داد. انیمیشن «زوتوپیا» در33 صحنه، مهارت تجزیه و تحلیل، 21 صحنه، فهم مهارت و 29 صحنه، کاربرد بیشترین مؤلفه‌های حوزۀ مهارت، انیمیشن بالا در29 صحنه، مهارت تجزیه و تحلیل، 19 صحنه، فهم مهارت و3صحنه، کاربرد کمترین مؤلفه‌های حوزۀ مهارت را نشان داد. در مؤلفۀ نگرش «زوتوپیا» با 30صحنه در دریافت واکنش عاطفی، 16صحنه در ارزش‌گذاری عاطفی و20صحنه در تبلور ارزش‌های عاطفی، بیشترین مؤلفه و انیمیشن «شهر اشباح» با 24 صحنه در دریافت واکنش عاطفی، 2 صحنه در ارزش‌گذاری عاطفی و 9 صحنه در تبلور ارزش‌های عاطفی، کمترین میزان حضور مؤلفه‌ها را نشان داد. نتایج حاصل از تحلیل ها در این پژوهش، تأییدی است بر نقش انیمیشن‌ در تربیت شهروندی که این امر لزوم آگاه‌سازی والدین و متخصصان تعلیم و تربیت را در استفادۀ آگاهانه از انیمیشن‌ها موردتأکید قرار می‌دهد.
 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Analysis of the Components of Citizenship Education in Children's Animations

نویسندگان [English]

  • Sara OstwarBakyani 1
  • Mahboobeh Alborzi 2
  • Fariba KHoshbakht 3

1 M.A. in Department of Foundations of education, Faculty of Education and Psychology, Shiraz University, Shiraz, Iran.

2 Associate Professor, Department of Foundations of Education, Faculty of Education and Psychology, Shiraz University, Shiraz, Iran (Corresponding Author).

3 Associate Professor Department of Foundations of Education, Faculty of Education and Psychology, Shiraz University, Shiraz, Iran.

چکیده [English]

Animations possess an important place in educating children. The present study aims to identify, introduce and analyze the components of citizenship education in children's animations. The research was conducted in a qualitative approach with summative content analysis method. Accordingly, first, the components of citizenship education were identified in three categories of knowledge, skill and attitude using a systematic review method. Then, eight Oscar-winning animations were purposefully selected based on their popularity on the IMDb website. “Scene” has been selected as the analysis unit. The results showed that the components of citizenship education exist in all the animations. Among the components, “skill”  was observed more and “knowledge” was observed less. According to attending the components, Zootopia was ranked first and Frozen was placed last. In the comparison of the animations according to parameters, Coco showed the highest knowledge component (description) with 47 scenes, while Frozen showed the lowest knowledge component (cognition) with 20 scenes. Zootopia showed the highest frequency in the skill, as analysis was seen in 33 scenes, comprehension in 21 and application in 29 scenes. “Up” showed the least frequency in the skill, as analysis was seen in 29 scenes, comprehension in 19 and application in three scenes. Zootopia showed the highest frequency in the attitude, as emotional reaction was seen in 30, emotional valuation in 16 and crystallization of emotional values in 20 scenes. Spirited Away showed the least frequency in the attitude, as emotional reaction was received in 24, emotional valuation in two and crystallization of emotional values in nine scenes. The findings resulted from analysis of the data in the current research confirmed the role of animations in citizenship education, and emphasizes the need to inform parents and specialists in education for the conscious use of animations.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Animation
  • Children’s Animation
  • Citizenship Knowledge
  • Citizenship Skill
  • Citizenship Attitude
  • Citizenship Education
ایرانمنش، محمدرضا (1394). مفهوم شهروندی: مفاهیم، مؤلفه‌ها، اصول، زمینه‌ها و الگوها. تهران: نگاه معاصر.
توسلی، غلامعلی؛ و حسینی نجاتی، سیدمحمود (1383). واقعیت اجتماعی شهروندی در ایران. مجلۀ جامعه‌شناسی ایران. (2)5. 32-62.
حسنائی، محمدرضا؛ و موسوی، سعیده‌سادات (1397). مقایسۀ تطبیقی نقش داستان‌های مصور و انیمیشن در گفتمان هویت ملی در ژاپن و ایران. مطالعات فرهنگ- ارتباطات. سال نوزدهم. شمارۀ 44. 179-202.
ریوندی، الهام (1396). پایان‌نامۀ تحصیلی مطالعۀ نقش و حضور نهاد خانواده در محتوای انیمیشن‌های بلند 15 سال اخیر (انیمیشن‌های برندۀ اسکار). پایان‌نامۀ کارشناسی ارشد کارگردانی انیمیشن. دانشگاه سوره.
سربخش، رضا؛ میرزاپور، حسین؛ و سربخش، رئوف (1400). نقش انیمیشن تلویزیونی در احیای آیین‌های نمایشی برای کودکان. مجلۀ مطالعات میان رشته‌ای ارتباطات و رسانه.11(4). 151-181.
سربخش، رضا؛ سرسنگی، مجید؛ و سفلایی، احمد (1400). ظرفیت‌های انیمیشن برای تبدیل به تئاتر موزیکال با تأکید بر اقتباس‌های«برادوی» از انیمیشن‌های دیزنی. فصلنامۀ تئاتر. 87(1). 55-76.
شاه قاسمی، احسان؛ و خالقی‌پور، مریم (1399). انیمیشن‌های فانتزی و تخیل کودکان: یک مطالعۀ کیفی. مجلۀ جهانی رسانه. 15(2). 107-135.
غیاثوند، احمد (1394). آموزش شهروندی در مدارس شهر تهران؛ آثار و پیامدها.
(مطالعۀ تجربی اثربخشی طرح شهردار مدرسه). فصلنامۀ برنامه‌ریزی رفاه و توسعۀ اجتماعی، (23)7. 239-207.
فتاح‌پور، حمیده ( 1397). بررسی چگونگی تأثیر انیمیشن شکرستان بر هویت ملی کودکان پیش از دبستان. اولین همایش ملی هویت کودکان ایران اسلامی در دورۀ پیش دبستانی. شیراز.
کیشانی فراهانی، عزت‎الله؛ فرمهینی فراهانی، محسن؛ و رهنما، اکبر (1392)، مؤلفه‎های اساسی تربیت شهروندی اسلامی- ایرانی. فصلنامۀ مطالعات ملی. 14(4). 51-74.
محمدی، حسین؛ کریمیان مزیدی، محمدعلی؛ و بهشتی، سعید(1396). تحلیل مفهومی مراحل و ابعاد تربیت شهروندی. رهیافتی نو در مدیریت آموزشی. (4)8. 83-106.
محسنی، رضاعلی (1389). ابعاد و تحلیل حقوق شهروندی؛ راهکارهایی برای تربیت و آموزش حقوق شهروندی. فصلنامۀ مطالعات سیاسی. 10(3). 117- 144.
موسوی، سعیده‌سادات؛ احمدی زاویه، سیدسعید؛ و حسنایی، محمدرضا (1397). بازنمایی مضامین مذهبی در انیمیشن با بررسی الگوهای به‌کارگرفته شده در آثار ژاپنی. نشریۀ هنرهای زیبا- هنرهای نمایشی و موسیقی. (1)23. 1-12.
مفیدی، فرخنده؛ و کفیلی‌مقدم، سیما (1391). بررسی اثربخشی آموزش اخلاق به کمک فیلم های پویانمایی. فصلنامۀ تحقیقات روانشناختی. 15(4). 1-14.
نادری، زینب؛ علوی، سیدحمیدرضا؛ و یاری دهنوی، مراد (1396). بازنمایی اتوپیا در انیمیشن‌های کودکانه با تأکید بر مفاهیم هستی‌شناسی. انسان‌شناسی و ارزش‌شناسی. اسلام و پژوهش‌های تربیتی. مجلۀ اسلام و پژوهش‌های تربیتی. 18(2). 79-96.
 
Arcadias, L. & Corbet, R. & Declan, M. & Potenziani, I. (2021). Astro-animation - A case study of art and science education, https://www.researchgate.net/publication/350852874_Astro-animation.
 Biseth, H., Hoskins, B. & . Huang, L.(2021). Using IEA International Civic and Citizenship Education Study (ICCS) Data: Northern Lights on ICCS, IEA Research for Education, https://doi.org/10.1007/978-3-030-66788-7_1.
Bosio, E. (2021). Global human resources or critical global citizens? An inquiry into the perspectives of Japanese university educators on global citizenship education, https://doi.org/10.1007/s11125-021-09566-6.
Bandura, A. (2002). Social Cognitive Theory in Cultural Context. Applied Psychology: An International Review, 51, 269-290.
http://dx.doi.org/10.1111/1464-0597.00092
Baruwa, F. & Oladumiye, E.B. & Ibiwoye, T. I. (2020). Assessment of Animation Usage in TV Programme Broadcast within Selected Television Stations in Lagos State. Journal of Arts & Humanities, (9)9, 51-65.
Bieberstein, R. & Feyersinger, E. (2022). Introduction to the Special Issue: New Perspectives on Animation Historiography. An Interdisciplinary Journal, (17)1, 5-9.
Berarducci,V. (2014). Animation in the Elementary School, National Art Education Association. Journal of Health, Physical Education, Recreation, 24. 10-15.
Bhatti, Z. & Abro, A. & Gillal, A.R. & Karbasi, M. (2017). Be Educated:Multimedia Learning through 3D Animation. International Journal of Computer Science and Emerging Technology,1, 13-22. www.ijcet.salu.edu.pk.
Bloom, B. (1994). Reflection on the Development and Use of the Taxonomy. In: L. W. Anderson and L. A. Sosniak (Eds.), Bloom’s taxonomy: A Forty-Year Retrospective. Chicago: The National Society for the Study of Educational (pp. 1–8). Chicago, IL: University of Chicago Press
Chalachanová, A. & Lid, Inger M. & & Gjermestad, A . (2020). Citizenship of persons with intellectual disabilities within the frame of inclusive research: A scoping review of studies to inform future research. ALTER, European Journal of Disability Research, Norway: VID Specialized University, Vaagsgata 40, Sandnes, 1-14.
Hsieh, H. F & Shannon, S. E. (2005), Three approaches to qualitative content analysis. Qualitative health research, 15(9), 1277−1288.
Knowles, R. T., Torney-Purta, J., Barber, C. (2018). Enhancing citizenship learning with international comparative research: Analyses of IEA Civic Education datasets. Citizenship Teaching & Learning, 13(1), 7-30.
Lamotte, C. (2022). Discovering Animation Manuals: Their Place and Role in the History of Animation. Animation, 17(1), 127–143. https://doi.org/10.1177/17468477221080112
Joris, M., & Agirdag, O. (2019). In search of good citizenship education: A normative analysis of the International Civic and Citizenship Education Study (ICCS). European Journal of Education, 54(2), 287-298. https://doi.org/10.1111/ejed.1233
Maykut, P.,&  Morehouse, R.(1994) .Beginning Qualitative Research, A Philosophic and Practical Guide, The -Falmer press
Parker, G.( 2000). Citizenship, contingency and countryside, Rights, culture, land and the environment. London and New York: .Routledg
Petrakaki, D. & Hilberg, E. & Waring, J. (2021). The Cultivation of Digital Health Citizenship. https://doi.org/10.1016/j.socscimed.2021.113675
Ritonga, S., Safrida, S., Huda, I., & Sarong, M. A. (2020). The effect of problem-based video animation instructions to improve students’ critical thinking skills.  Journal of Physics: Conference Series ,1460(1), 102-107.
Rapantaa, C. & Vrikkib, M. & Evagoroub, M. (2020). Preparing culturally literate citizens through dialogue and argumentation rethinking citizenship education. The Curriculum Journal, (32)3, 475-494.
Vygotsky, L. S. (1978). Mind in society: The development of higher psychological processes. Cambridge, MA: Harvard University Press.
Wachtl, M. & Ledesma, F. & Malcolm, H. & Toal, C. & Kavanagh, C. & Hadley, J. & Pennington, J. & Shepherd, S. & S Wald, D. (2021). Animation supported communication on intensive care; a service improvement initiative, Journal of the Intensive Care Society. 10, 1-6, https://doi.org/10.25384/SAGE.c.5504134.v1 .
Wu, J. & Wu, J. & Wen Cheng, C. & Chieh Shih, C. & Hsien Lin,P.(2021). A Study of the Influence of Music on Audiences’ Cognition of Animation. animation: An Interdisciplinary Journal, 3(16), 141-156.