نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 هیأت علمی و مدیر قطب علمی تربیت شهروندی دانشگاه شیراز

2 هیأت علمی و عضو قطب علمی تربیت شهروندی دانشگاه شیراز

3 دانش آموخته دانشگاه شیراز

10.22085/javm.2023.370468.2003

چکیده

انیمیشن ها اهمیت بسزایی در تربیت کودکان دارند. هدف پژوهش حاضر تحلیل مؤلفه های تربیت شهروندی در انیمیشن‌های کودکان بود. پژوهش در رویکرد کیفی از نوع تحلیل محتوای تخلیصی انجام گرفت. در این راستاابتدا مؤلفه‌های تربیت شهروندی با روش مرور نظام مند در سه مؤلفه دانش، مهارت و نگرش تعیین شدند. سپس 8 انیمیشن دارای جایزه اسکار بر اساس محبوبیت در وبسایتIMDb ، بطور هدفمند انتخاب گردیدند. واحد تحلیل انیمیشن‌ها، صحنه انتخاب شد. نتایج تحلیل‌هانشان داد درهمه‌ی انیمیشن ها، مؤلفه‌های تربیت شهروندی وجوددارد. ازبین سه مؤلفه اصلی، مؤلفه مهارت بیشتر ومؤلفه دانش کمتر مشاهده گردید. ازنظرمیزان توجه به همه مؤلفه‌ها انیمیشن زوتوپیا درجایگاه نخست و انیمیشن یخ زده در جایگاه اخر قرارداشت. در مقایسه انیمیشن ها درزیرمجموعه‌های مؤلفه‌ها انیمیشن کوکوبا 47 صحنه بیشترین مؤلفه دانش (توصیف) وانیمیشن یخ زده با20 صحنه کمترین مؤلفه دانش (شناخت)را نشان داد. انیمیشن زوتوپیا در33 صحنه مهارت تجزیه و تحلیل ، 21 صحنه فهم مهارت و29 صحنه کاربردبیشترین مؤلفه های حوزه مهارت وانیمیشن بالا در29صحنه مهارت تجزیه و تحلیل ، 19 صحنه فهم مهارت و3صحنه کاربرد کمترین مؤلفه های حوزه مهارت رانشان داد. درمؤلفه نگرش زوتوپیا با 30صحنه در دریافت واکنش عاطفی، 16صحنه درارزشگذاری عاطفی و20صحنه در تبلور ارزش های عاطفی بیشترین مؤلفه وانیمیشن شهراشباح با 24 صحنه دردریافت واکنش عاطفی، 2 صحنه در ارزشگذاری عاطفی و 9 صحنه در تبلور ارزش های عاطفی کمترین میزان حضور مؤلفه هارانشان داد. درنهایت پژوهش حاضر تأییدی بر نقش انیمیشن ها در تربیت شهروندی بود که این امر لزوم آگاه سازی متخصصان راضروری می داند

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Analysis of Components of Citizenship Education in Children's Animations:A Qualitative Study

نویسندگان [English]

 • mahboobeh alborzi 1
 • fariba khoshbakht 2
 • sara ostwar bakyani 3

1 shiraz university

2 shiraz university

3 shiraz university

چکیده [English]

.The aim of the present study was to analyze the components of citizenship education in children's animations. The research was conducted in a qualitative approach. first, the components of citizenship education using a systematic review method in three components, knowledge, skill and attitude were identified. Then, 8 Oscar-winning animations were selected based on their popularity on the IMDb website. Animation analysis unit, scene was selected. The results showed that there are citizenship education components in all the animations. IAlso, in terms of attention to all three components, Zootopia was in the first place and Frozen was in the last place. In the comparison of the animations in the subcategories, Coco animation showed the highest knowledge component (description) in 47 scenes, while Frozen showed the lowest knowledge component (cognition) in 20 scenes. Zootopia animation showed the highest frequency in the skill component, as analysis was seen in 33 scenes, comprehension in 21 scenes and application in 29 scenes. the Up animation showed the least frequency in the skill component, as analysis was seen in 29 scenes, comprehension in 19 scenes and application of the scene lesson. Zootopia showed the highest frequency in the attitude component, as emotional reaction was seen in 30 scenes, emotional valuation in 16 scenes and crystallization of emotional values in 20 scenes. Spirited Away showed the least frequency in the attitude component, emotional reaction was received in 24 scenes, emotional valuation in 2 scenes and crystallization of emotional values in 9 scenes.

کلیدواژه‌ها [English]

 • "
 • Animation"
 • ,"
 • citizenship education"
 • citizenship knowledge"
 • citizenship skill"
 • , "
 • citizenship attitude"