نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد، گروه ژورنالیسم و خبر، دانشکدۀ ارتباطات و رسانه، دانشگاه صداوسیما، تهران، ایران (نویسنده مسئول).

2 استادیار گروه ژورنالیسم و خبر، دانشکده ارتباطات و رسانه، دانشگاه صداوسیما، تهران، ایران.

3 دکترای مدیریت رسانه،‏‌ دانشکده مدیریت، واحد علوم و تحقیقات‏، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

چکیده

یکی از مهم‌ترین و اصلی‌ترین بخش‌های تولیدی رسانه ملی بعنوان بزرگ‌ترین، تأثیرگذارترین و فراگیرترین نهاد فرهنگ‌ساز و جریان‌ساز در جامعه ایران، بخش تولید است که نقش بسیار مهمی در اطلاع‌رسانی و جریان‌سازی بعهده دارد. با وجود مشکلات فراوان در جامعه، رسانه‌های بیگانه نیز با ترویج بی‌اعتمادی و به‌‌تصویرکشیدن نمایی تیره‌وتار از آیندۀ کشور، درصدد گسترش یأس و ناامیدی هستند. با توجه به این شرایط، نقش رسانه ملی بطور عام و بخش‌های خبری آن بطور خاص، در امیدآفرینی بسیار موثر و حتی تعیین‌کننده است. این پژوهش با هدف دستیابی به شاخصه‌های محتوایی و ساختاری خبر امید‌آفرین در رسانۀ ملی با روش کیفی فراترکیب انجام شده است. در این تحقیق با بررسی تحقیقات پیشین در زمینۀ امید‌آفرینی از طریق ‌رسانه‌ها، 41 کد باز، 13 کد محوری (مفهوم) و 11 مقوله حاصل شد. مهم‌ترین مقوله‌های حاصل این تحقیق عبارتند از: سیاست‌گذاری خبری مناسب در پرداختن به موضوعات دیگر کشورها، استفاده از تاکتیک‌ها و تکنیک‌های پوشش خبری، خنثی‌سازی اقدامات ناامیدکننده رسانه‌های معاند، دادن وعده‌های تحقق‌آمیز به مردم، سیاست‌گذاری مناسب در پرداخت به اخبار مثبت و منفی، بازنمایی چشم‌انداز روشن نسبت به آینده و برآیند امیدآفرین بخش‌های خبری.
 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Content and Structural Indices of the Promising News in the IRIB’s TV

نویسندگان [English]

  • Fatemeh SHekari 1
  • Jahandar Amiri 2
  • Hadi Alborzi Davati 3

1 M.A., Department of Journalism and News, Faculty of Communication and Media, IRIB University, Tehran, Iran (corresponding Author).

2 Assistant Professor, Department of Journalism and News, Faculty of Communication and Media, IRIB University, Tehran, Iran.

3 Ph.D. in Media Management, Faculty of Management, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.

چکیده [English]

One of the most important and principal production units of the Islamic Republic of Iran Broadcasting (IRIB), as the largest, most influential and most comprehensive culture-creating and stream-forming institution in Iranian society, is the news production unit of the IRIB’s Television, which plays a very important role in informing and stream-forming. Despite numerous problems in society, the foreign media also play a serious role in expanding hopelessness and despair by promoting mistrust and presenting a gloomy picture of the country's future. Considering these conditions, the role of radio and television, in general, and its news units, in particular, is very influential and even decisive in creating hope. The present research has been conducted to achieve the content and structural indicators of the promising news in the IRIB’s news with a qualitative method of meta-analysis. In this research, 41 open codes, 13 axial codes (concepts) and 11 categories were obtained by examining previous research in the field of creating hope through the media. The most important resulted categories from this study are as follows: appropriate news policy-making in dealing with the issues of other countries, using news coverage tactics and techniques, neutralizing the disappointing actions of the hostile media, making promises to people that will be fulfilled, appropriate policy-making in dealing with positive and negative news, representing a bright perspective towards future and promising outcome of the news sections.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Television News
  • Promising News
  • News Content
  • News Structure
  • IRIB (News Unit)
امامی، سید مجید؛ و مهربانی‌فر، حسین (1392). امید و رسانه: (پژوهشی در مبانی، ابعاد و راهبردهای امیدآفرینی اجتماعی در رسانۀ ملی). قم: مرکز پژوهش‌های اسلامی صداوسیما.
ایرجی، مریم (1397). راهبردهای امیدآفرینی در حوزه مدیریت رسانه‌های جمعی. یازدهمین کنفرانس بین‌المللی مدیریت و حسابداری و هشتمین کنفرانس کارآفرینی و نوآوری باز.
بیانات رهبر معظم انقلاب در دیدار مسئولین سازمان صداوسیما در تاریخ 15/11/1381
تاجریان، علیرضا (1396). کارکردهای رسانه در توسعۀ سرمایۀ اجتماعی و ایجاد امید در جامعه. چهارمین همایش بین‌المللی مدیریت رسانه.
جمعی از پژوهشگران (1397). راهنمای امید. ادارۀ کل پژوهش‌های اسلامی رسانه.
دانشمندی، زهره (1395). بررسی میزان شادی و نشاط در خبر و گزارش‌های خبری با تأکید بر بخش خبری 21 و 20:30 سیما. مجلۀ مدیریت. شماره 19.
رضایی، ابراهیم (1398). طراحی مدل خبر خوب براساس منافع و ارزش‌های ملی و اسلامی در رسانه‌ها. پایان‌نامۀ دکتری. دانشگاه آزاد واحد تهران شمال.
سهرابی، بابک؛ اعظمی، امیر؛ و یزدانی، حمیدرضا (1390). آسیب‌شناسی پژوهش‌های انجام‌شده در زمینه مدیریت اسلامی با رویکرد فراترکیب. چشم‌انداز مدیریت دولتی. شمارۀ 6.
شعبانی، محمدجواد؛ صادق‌نیا، مهراب؛ و میرتبار، سید مرتضی (1398). بررسی مؤلفه‌های امید در سطح زندگی دینی و نقش رسانه دینداری تلویزیون در گسترش امیدآفرینی دینی. دوفصلنامۀ علمی- پژوهشی پژوهش‌نامۀ سبک زندگی. سال پنجم. شمارۀ 8.
شکرخواه، یونس (1391). خبر. تهران: دفتر مطالعات و برنامه‌ریزی رسانه‌ها.
مژدهی‌فر، مصطفی؛ و دیگران (1398). چگونگی پوشش دهی به اخبار امیدآفرین در تلویزیون. فصلنامۀ علمی مطالعات میان‌رشته‌ای ارتباطات و رسانه. شمارۀ 2.
ولی‌پور، حمیدرضا (1394). بررسی میزان اخبار امیدزا و امیدزدا در بخش‌های خبری 9 و 22 شبکۀ خبر از منظر اساتید ارتباطات دانشگاه شهر تهران. پایان‌نامۀ کارشناسی ارشد. دانشگاه آزاد واحد تهران مرکزی.
هراتی، علی‌اکبر؛ و البرزی، هادی (1396). خبر امیدآفرین. تهران: انتشارات آثار فکر.
 
Bench, S, & Day, T. (2010) "The user experience of critical care discharges: a meta-synthesis of qualitative research", International journal of nursing studies, 47(4): 487-499.
Sandelowski, M. and Barros, J. (2007) Handbook for Synthesizing Qualitative Research, Springer publishing company Inc.