نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجو

2 استادیار گروه ژرنالیسم و خبر، دانشکده ارتباطات و رسانه، دانشگاه صداوسیما، تهران، ایران.

3 استادیار دانشگاه آزاد، واحد الکترونیکی،تهران، ایران.

10.22085/javm.2023.347423.1936

چکیده

یکی از مهم‌ترین و اصلی‌ترین بخش‌های تولیدی صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران به عنوان بزرگترین، تأثیرگذارترین و فراگیرترین نهاد فرهنگ‌ساز و جریان‌ساز جامعه، خبر سیمای جمهوری اسلامی ایران است که خود نقش بسیار مهمی در اطلاع‌رسانی و جریان‌سازی دارد. باوجود مشکلات فراوان در جامعه، رسانه‌های بیگانه نیز با ترویج بی‌اعتمادی و ارائه تصویری تیره‌وتار از آینده کشور نقش جدی در بسط فضای یأس و ناامیدی ایفا می‌کنند. با این شرایط نقش صداوسیما به‌طور عام و بخش‌های خبری آن به‌طور اخص در امیدآفرینی بسیار تعیین‌کننده و مهم است. لذا پژوهش حاضر با هدف دستیابی شاخصه‌های محتوایی و ساختاری خبر امید‌آفرین در رسانه ملی با روش کیفی فراترکیب انجام شد. در این تحقیق با بررسی تحقیقات  پیشین در زمینه امید‌آفرینی از طریق ‌رسانه ها41 کد باز، 13 کد محوری (مفهوم)  و11 مقوله حاصل شد. طبق مقوله های به دست آمده می‌توان سیاست‌گذاری خبری مناسب در پرداختن به موضوعات دیگرکشورها، استفاده از تاکتیک‌ها و تکنیک‌های پوشش خبری، خنثی‌سازی اقدامات ناامیدکننده رسانه‌های معاند، دادن وعده‌های تحقق آمیز، سیاست‌گذاری مناسب در پرداخت به اخبار مثبت و منفی،  بازنمایی چشم‌انداز روشن نسبت به آینده و  برآیند امیدآفرین بخش‌های خبری  را از مهمترین مقوله های به دست آمده در این تحقیق دانست.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Content and structural characteristics of the hopeful news in the IRIB NEWS

نویسندگان [English]

  • fatemeh shekari 1
  • Jahandar Amiri 2
  • Hadi Alborzi Davati 3

1 student

2 Assistant Professor department of Journalism and News, Faculty of Communication and Media, IRIB University, Tehran, Iran.

3 Assistant Professor, Azad University, Electronic Unit, Tehran, Iran.

چکیده [English]

One of the most important and main production parts of the Islamic Republic of Iran Radio and Television, as the largest, most influential and comprehensive culture-creating and stream-forming institution of the society, is the news of the Islamic Republic of Iran Television, which itself plays a very important role in informing and stream-forming. Despite the many problems in the society, the foreign media also play a serious role in expanding the atmosphere of hopelessness and despair by promoting mistrust and presenting a gloomy picture of the country's future. With these conditions, the role of radio and television in general and its news sections in particular is very decisive and important in creating hope. Therefore, the current research was conducted with the aim of obtaining the content and structural indicators of hopeful news in the IRIB news with a qualitative method. In this research, 41 open codes, 13 central codes (concept) and 11 categories were obtained by examining previous researches in the field of creating hope through the media. According to the obtained categories, it is possible to make appropriate news policies in dealing with the issues of other countries, using news coverage tactics and techniques, neutralizing the disappointing actions of hostile media, making promises that will be fulfilled, appropriate policies in dealing with positive and negative news, representing a clear perspective towards He considered the future and hopeful outcome of news sections to be one of the most important categories obtained in this research.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Hopeful news
  • news content
  • news structure
  • meta composition