نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد پژوهش هنر، دانشکدۀ هنر، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران.

2 دانشیار گروه پژوهش هنر، دانشکدۀ هنر، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران. (نویسندۀ مسئول)

چکیده

 با توجه به اهمیت بنیان خانواده در فرهنگ ایرانی- اسلامی و همچنین علاقۀ کودکان به تماشای انیمیشن، تعیین مشخصه‌های بازنمایی‌شده و رمزگان ایدئولوژیک انیمیشن‌ها ضروری است، زیرا نوع زبان مورداستفاده برای بیان هر موضوع، می‌تواند معنای آن را تغییر دهد. هدف این پژوهش، تحلیل نشانه‌شناختی الگو‌های بازنمایی‌شدۀ روابط والدین و فرزندان و رمزگشایی رمزگان‌های ایدئولوژیک غالب در مجموعه‌انیمیشن «بچه‌های ساختمان گل‌ها» است. روش پژوهش، تعیین رمزگان محتوا در سه سطح ظاهری، فنی و ایدئولوژیک براساس شیوه نشانه‌شناختی جان فیسک است. تمام قسمت‌های این مجموعه‌انیمیشن به‌عنوان جامعۀ آماری، انتخاب شده‌اند و در ادامه، 12 قسمت‌ مرتبط با پژوهش، مورد تجزیه و تحلیل دقیق قرار گرفته‌اند. نتایج پژوهش نشان می‌دهد با‌ توجه به تحلیل‌ نشانه‌شناختی رمزگان جان فیسک، روابط بین والدین و فرزندان در سبک زندگی ایرانی- اسلامی یک رابطۀ بنیادی متقابل بر‌ مبنای ارزش‌های مشترک بوده و سازندگان این انیمیشن، براساس فرهنگ ایرانی- اسلامی و اهداف موردنظرشان، مفاهیم ایدئولوژیک بسیاری را دربارۀ روابط والدین و فرزندان در این انیمیشن نهادینه کرده‌اند

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Decoding the Iranian Animation Series “The children of Gol-ha Building” in Representation of Parent-Children Relationships (Based on John Fiske’s Codes)

نویسندگان [English]

  • Fatemeh Paknezhad 1
  • Zahra Rahbarnia 2

1 M.A. Student in Arts Research, Department of Research of Art, Faculty of Arts, Alzahra University, Tehran, Iran.

2 Associate Professor, Department of Research of Art, Faculty of Art, Alzahra University, Tehran, Iran. (Corresponding Author)

چکیده [English]

Considering the importance of the family foundation in Iranian-Islamic culture, as well as the interest of children in watching animation, determining the represented characteristics and ideological codes of animations is necessary because the type of language used to express any topic can change its meaning. The aim of this research is semiotic analysis of the represented patterns of parent-children relationships and deciphering the prevailing ideological codes in the animation series "The Children of Gol-ha Building". The research method is determining content codes in three levels of appearance, technical and ideological which is based on John Fisk's semiotic method. All the episodes of this animation series were selected as the statistical population and then, detailed analysis was done on 12 episodes related to the research. The results of the research show that according to John Fiske's semiotic analysis of codes, the relationships between parents and children in the Iranian-Islamic lifestyle is a mutual fundamental relationship based on common values and the creators of this animation series have institutionalized many ideological implications about parent-children relationships based on Iranian-Islamic culture and their intended culture and goals.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Decoding
  • Representation
  • Animated Movie
  • John Fiske’s theory
  • The Children of Gol-ha Building Animation
احمدی، بابک (1388). از نشانه‌‌های تصویری تا متن، تهران: نشر مرکز.
اسماعیلی، رفیع‌الدین (1393). «نقد و بررسی روش‌های کاربردی در تحلیل متون تصویری و ارائۀ الگوی مناسب»، فصلنامۀ عیار پژوهش در علوم انسانی، سال چهارم، شمارۀ دوم، پیاپی 8، بهار و تابستان 1393،ص 63.
اعزازی، شهلا (1399). جامعه‌شناسی خانواده (چاپ هشتم)، تهران: روشنگران و مطالعات زنان.
باتلر، جرمی جی (1388). تلویزیون: کاربرد و شیوه‌های نقد، (مترجم: مهدی رحیمیان)، تهران: دانشکدۀ صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران.
ساجدی، ابوالفضل؛ و حیدرکوشا، غلام (1395). روش‌‌های تربیتی اجتماعی در خانواده و شاخص‌‌های آن، تهران: مؤسسۀ آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره).
سلبی، کیت؛ و ران، کاودری (1380). راهنمای بررسی تلویزیون، (مترجم: علی عامری مهابادی)، تهران، سروش.
فیسک، جان(1380). «فرهنگ تلویزیون»، (مترجم: مژگان برومند)، فصلنامۀ ارغنون،19، 125-145.
هال، استوارت (1382). رمزگذاری، رمزگشایی، از کتاب مجموعه‌مقالات مطالعات فرهنگی، ویراستار: سایمون دیورینگ، (مترجم: نیما ملک‌محمدی)، تهران: تلخون، 337-345.
 
- Hall, Stuart, (1997), Representation, Cultural Representations and Signifying practices, USA, Sage Publication in Association with the open University.
- Hall, S., Evans, j ., Nixon, S.(2013). Representation (2nd Ed.) London: Sage in association with The Open University.page:1-47.
- Kurniawalti,   T. (2019). Strategi   Pembelajaran   Nilai   Karakter   Mandiri   Berbantuan   Video Animasi UntukPaud. JINOTEP (Jurnal Inovasi Teknologi Pembelajaran). Vol 6 No 1.
-  Laughey, D. (2007). Key Themes in Media Theory. New York, NY: McGraw Hill Publication.
-Muntiani, T. ., Karim, M. B. ., & Nazarullail, F.(2021). The Development of Animation Video-Based Learning Media for Introducing Discipline to Children Aged 4-5 Years. Child Education Journal, 3(3), 162-168.
- M. Leliani, G. Priyowidodo, M. Wahjudianata, P. Ilmu, U. Kristen, and P. Surabaya, (2018). “Representasi kecantikan perempuan korea selatan dalam film ‘ plump revolution. Jurnal e-komunikasi program studi ilmu komunikasi universitas kristen petra, surabaya. Vol 6. No.2.