نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری فلسفه هنر، دانشکده هنر و معماری، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

2 دانشیار گروه فلسفه هنر، دانشکده هنر و معماری، واحد همدان، دانشگاه آزاد اسلامی، همدان، ایران.(نویسنده مسئول)

3 استاد گروه طراحی پارچه و لباس، دانشکده هنر و معماری، واحد یزد، دانشگاه آزاد اسلامی، یزد، ایران.

چکیده

 نظریۀ شبیه‌سازی واقعیت بودریار در تبلیغات تلویزیونی، شبیه‌سازی از نوع سوم است. از واقعیت، فقط علائم و نشانه‌ها باقی مانده و تصویر در حال پنهان کردنِ عدم وجود واقعیت در آنهاست. این پژوهش، درصدد است با مروری بر فلسفۀ بودریار و خوانش مفهوم وانموده، به این سؤال، پاسخ دهد که مفهوم وانموده در آگهی‌های تلویزیون ایران چه نقشی دارد؟ تبلیغات باید بتواند برای ساخت وانموده، حداکثر توانایی شبیه‌سازی را با کاربرد نشانه‌ها و علائم واقعیت در تصاویر ایجاد کند و یک حادواقعیت بسازد که خط مابین خیال و واقعیت را مخدوش و مبهم کند. براساس آنچه بودریار از تصاویر وانمودگی بیان می‌‌کند، تیزرها و آگهی‌های بازرگانی تلویزیون، یکی از واقعیت‌‌های ساختگی و تصاویری در حال وانمود کردن به واقعیت است. در اصل با این روش، فقدان واقعیت را در تصاویر پنهان می‌‌کنند. هدف تحقیق، مشخص کردن ساختار یک وانمودۀ قدرتمند در آگهی‌ها و تیزرهای تبلیغاتی تلویزیون ایران است. روش تحقیق از منظر هدف، کاربردی و روش گردآوری اطلاعات، ترکیبی از اسنادی، کتابخانه‌ای منابع معتبر اینترنتی، توصیف، تبیین، مشاهده و بازبینی آگهی‌های بازرگانی تلویزیون ایران است. روش تحلیل یافته‌ها نیز توصیفی- تحلیلی است. در ابتدا، مفهوم وانمودۀ بودریار، توصیف می‌شود و با توجه به مؤلفه‌های استراتژیک و مهمی که بودریار در تبلیغات بیان می‌کند، مواردی از تبلیغات تلویزیون ایران به‌صورت تصادفی انتخاب و تحلیل می‌شوند.                                                                                                               

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Reading the Concept of Pretense in Iranian TV Teasers and Commercials (2010s)

نویسندگان [English]

  • Shabnam Nemati Ardi 1
  • Hossein Ardalani 2
  • Abolfazl Davoudi Roknabadi 3

1 Ph.D. Student Department of Philosophy of Art, College of Arts and Architecture, Central Tehran Branch, Azad University of Tehran Center, Tehran, Iran

2 Associate Professor , Department of Philosophy of Art, Faculty of Art and Architecture, Hamadan Branch, Islamic Azad University, Hamadan, Iran.( Corresponding Author).

3 Assistant Professor ,Department of Textile and Clothing Design, Faculty of Art and Architecture, Yazd Branch, Islamic Azad University, Yazd, Iran.

چکیده [English]

Baudrillard's theory of simulation of reality in television commercials is a simulation of the third type. From reality, only signs and symptoms are left, and the image hides the absence of reality in them. This research tries to answer the question of what role the concept of pretense plays in Iranian television advertisements by reviewing Baudrillard's philosophy and reading the concept of pretense. Advertising should be able to create the maximum simulation ability by using the signs and symbols of reality in the images to create the pretense and an extreme reality where the line between fantasy and reality becomes distorted and blurred. Based on what Baudrillard says about pretending images, TV teasers and commercials are one of the false facts, which are pretending to be real. In fact, with this method, they hide the lack of reality in the resulting images. The purpose of the research is to determine the structure of a powerful pretense in advertisements and promotional teasers of Iranian TV. The research method will be practical in terms of the goal, and the method of collecting information is a combination of documents, library, reliable internet sources, description, explanation, observation, and review of the commercial advertisements of Iranian TV. The method of analyzing the findings is descriptive-analytical. At first, Baudrillard's concept of pretense, and according to the strategic and important components that Baudrillard expresses in advertisements, examples of Iranian television advertisements are randomly selected and analyzed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Pretense
  • Media
  • Television Advertising
  • Baudrillard
استیونسون، نیک (1383). «کولاک بودریار؛ پسامدرنیته، ارتباطات جمعی و مبادلۀ نمادین»، (مترجم: پیام یزدانجو)، رسانه، شمارۀ 57، 197-244.
باومن، زیگمونت (1384). اشارت‌های پست‌مدرنیته، (مترجم: حسن چاوشیان)، تهران: ققنوس.
بست، استیفن؛ و کلنر، داگلاس (1381). «بودریار در مسیر پسامدرنیته»، (مترجم: فرزان سجودی)، زیباشناخت، 6، 181-205.
بودریار، ژان (و دیگران) (1392). سرگشتگی نشانه‌‌ها، (مترجم: مانی حقیقی)، تهران: نی.
بودریار، ژان (1394). نظام اشیا، (مترجم: پیروز ایزدی)، تهران: ثالث.
بودریار، ژان (1395). جامعة مصرفی، (مترجم: پیروز ایزدی)، تهران: ثالث.
بودریار، ژان (1397). شفافیت شیطانی، (مترجم: پیروز ایزدی)، تهران: ثالث.
بودریار، ژان (1397). وانموده‌ها وانموده، (مترجم: پیروز ایزدی)، تهران: ثالث.
توفولتی، کیم (1396). بودریار در قابی دیگر، (مترجم: وحیداله موسوی)، تهران: فرهنگستان هنر.
دیباجی، محمدعلی؛ و رئیس میرزایی، زهرا (1390). «پرداختن به فلسفۀ رسانه»، مطالعات میان‌رشته‌‌ای در رسانه و فرهنگ، شمارۀ 2، 49-65.
رستمی، محبوبه؛ و قندهاریون، عذرا (1396). «کلیشه‌‌سازی آرمان‌‌شهر در تبلیغات تلویزیونی ایران: بررسی آگهی‌‌های بازرگانی لوازم خانگی»، رسانه و فرهنگ، شمارۀ 67، 1-87.
فدرستون، مایک (1394). «زیباشناسی کردن زندگی روزمره»، (مترجم: مهسا کرم‌‌پور)، فصلنامۀ ارغنون، 19، 187-211.
فرقانی، محمدمهدی (1389). «واقعیت رسانه؛ خلق فراواقعیت؛ مرور و نقدی بر اندیشه‌های ارتباطی ژان بودریار»، مطالعات رسانه‌‌ای، شمارۀ 9، 35-56.
فرهادپور، مراد (1395). «ایده‌هایی دربارۀ تلویزیون»، فصلنامۀ ارغنون، 20،127-137.
فیسک، جان (1394). «فرهنگ تلویزیون»، (مترجم: مژگان برومند)، فصلنامۀ ارغنون، 19، 142-125.
کلنر، داگلاس (1392). نظریۀ انتقادی از مکتب فرانکفورت تا مکتب پسامدرن، (مترجم: محمدمهدی وحیدی)، تهران: سروش.
کهون، لارنس (1394). از مدرنیسم تا پست مدرنیسم، (مترجم: عبدالکریم رشیدیان)، تهران: نی.
کوثری، مسعود؛ عزیزی، حمید؛ و عزیزی، فرید (1393). «بازنمایی زنان در تبلیغات تلویزیونی پودر لباسشویی پرسیل»، تحقیقات فرهنگی ایران، شمارۀ 28، 189-214.
مک‌لوهان، مارشال (1399). ارتباطات اجتماعی، (مترجم: عباس محمدی‌اصل)، تهران: اندیشۀ احسان.
منصوریان، سهیلا (1391). «وانمایی: تاریخچه و مفهوم؛ نگاهی به الزامات وانمایی برای جامعه و هنر معاصراز منظر ژان بودریار»، کیمیای هنر، 2 (2)، 109-120.
منصوریان، سهیلا (1392). «هنر و حقیقت رسانه در روزگار پست‌مدرن؛ بررسی رسانه به‌مثابه تولیدکنندۀ وانمایی از منظرژان بودریار»، کیمیای هنر، 3(8) 59-72.
 
Baudrillard, jean (1994). Simulacra and Simulation, Michigan, MI:
 University of Michigan Press.
Baudrillard, jean (1996) The System of Objects, trans. James
  Benedict, London and New York: Verso.
Baudrillard, jean (1998) The Consumer Society: Myths and structires,
  London,Thousand Oaks, CA, New Delhi: Sage Publications.
Kellner, Douglas (1989) Jean Baudrillard: From Marxism to
  Postmodernism and beynd, Oxford: Polity Press
Lane, R.J: 2000, Jean Baudrillard, Routledge Critical Thinkers;
Slater, Don (1997) Consumer Culture and Modernity, Cambridge and 
 Oxford: Polity Press.
Williamson, J. 1978/1985. Decoding advertisentents: ideology and meaning in advertising, London: Marion Boyars.