نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

در میان شکل‌گرایان دو دیدگاه متفاوت نسبت به مونتاژ فیلم وجود دارد: دیدگاه نخست، مونتاژ را فرآیند پیوند تصاویر عنصری (نامعین و فاقد استقلال) توصیف می‌کند و دیدگاه دیگر مونتاژ را برخورد دیالکتیک میان تصاویری سلولی (دارای ساختار) می‌داند. پژوهش‌حاضر، ضمن بررسی این دو دیدگاه، تلاش می‌کند تا از طریق بررسی وجوه اختلاف و مطالعه‌ فصول مشترک، دیدگاهی واحد به مونتاژ از منظر شکل‌گرایان به ‌دست آورد. برای این‌منظور، ابتدا از هر یک از دو منظر ماده‌ خام مونتاژ بررسی شده است که نتایج این بررسی نشان می‌دهد میان دیدگاه دو نگره‌ متفاوت به ماده‌‌خام مونتاژ در یک ویژگی‌اساسی - یعنی نامعین بودن معنی - اشتراک وجود دارد و تفاوت دیدگاه بیشتر از آنکه ذاتی باشد، حاصل تفاوت در روش تولید فیلم است. در ادامه، از طریق بررسی تفاوت دو نگره، در روش تولید فیلم و تفاوت‌های نظری سردمداران این دو دیدگاه (پودفکین و آیزنشتاین)، بحثی پیرامون فرآیند مونتاژ، ماهیت و محدوده‌ آن صورت گرفته که هدف از این بحث، شناسایی مبانی مشترکی است که نظر این دو دیدگاه را در یک مقوله وحدت می‌بخشد. در پایان نیز به نتیجه‌گیری از این مباحث پرداخته شده تا دیدگاه مرکبی از موارد فوق گردِ وجوه وحدت‌بخشِ دو نگره ارائه گردد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Formalism approach to Substance, Methods&Objectives of Montage

نویسندگان [English]

  • morteza hoseinigolkar
  • Seyed Mohsen Hashemi

چکیده [English]

There are two different approaches to Montage among Formalists, First one explains montage as resolving of the material into its elements and subsequent building from them of a film whole (Constructive Editing). In the second approach, Montage is a Dialectic process to make meaning from a conflict. In this article, we want to compare these approaches and look for differences and similarities to unify two opposite approaches. First of all, we need to know how they approach Material of Montage (or Movie), Form and finally to Process itself. So we have few questions: How different is Material of Montage in each approach? Which Concepts are similar between two approaches? How can we unify those approaches? How different approaches to montage itself makes differences in methods of montage?
To find answers we will study Eisenstein's Film Form and Film Sense also Pudovkin's Film Technique and Film Acting and some of their classic movies. At the end of this article, we hope to achieve a united formal approach to Montage of movies.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Montage
  • dialectic
  • Formalism
  • Construction
  • conflict
- آیزنشتاین، سرگئی میخائیلوویچ (1369). شکل فیلم. تدوین توسط جی لدا. (پرتو اشراق، مترجم). تهران: نشر نیلوفر.
- زاهدی, تورج (1388). نشانهشناسی موسیقی فیلم. تهران: سوره مهر. 
- Pudovkin,V,I(1974).Film Technique and Film Acting. Edited by Ivor Montagu. Translated by Ivor Montagu. Vision. London.
- Eisenstein, Sergei M(1995).The Film Sense. Edited by Jay Leyda. Harvest Book. New York.
- Bliokh,J.(Producer),Agadzhanova,N.,Aseyev,N., Eisenstein, S. M., Tretyakov, S.(Writers),&Eisenstein,S.M.(Director).(1925).Battleship Potemkin[Motion Picture]. Soviet Union: Goskino.
-Mikhin,B.(Producer),Aleksandrov,G.,Kravchunovsky,I.,Eisenstein,S.M., Pletnyov,V.(Writers),& Eisenstein,S.M.(Director).(1925).Strike[Motion Picture]. Soviet Union.
-Chow,R.,Weintraub,F.,Heller,P.(Producers),Allin,M.(Writer),&Clouse,R. (Director).(1973).Enter the Dragon[Motion Picture].Hong Kong & United States:Warner Bros. Pictures.
-Coppola,F.F.,Frederickson,G.,Roos,F.(Producers),Coppola,F.F.,Puzo,M. (Writers),&Coppola,F.F.(Director).(1974).The Godfather(PartII)[Motion Picture].United States:Paramount Pictures.
-Eisenstein, S. M., Aleksandrov, G. (Writers), Eisenstein, S. M., & Aleksandrov, G. (Directors).(1928). Ten Days that Shook the World [Motion Picture]. Soviet Union.
-Eisenstein, S. M., Pavlenko, P. (Writers), Eisenstein, S. M., & Vasilyev, D. (Directors). (1938). Alexander Nevsky [Motion Picture]. Soviet Union.
-Gorky, M., Zarkhi, N. (Writers), & Pudovkin, V. (Director). (1926). Mother [Motion Picture]. Soviet Union.
-Shumlin, H.(Producer), Hemingway, E., Dos Passos, J.(Writers),& Ivens, J.(Director).(1937). The Spanish Earth [Motion Picture]. United States: Contemporary Historians Inc.
-Zarkhi, N.(Writer), Pudovkin, V., & Doller, M.(Directors).(1927).The End of St. Petersburg [Motion Picture]. Soviet Union: Mezhrabpom