نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

  موسیقی‌تصویر  MusicVideo، قالبی نسبتاً جدید و بسیار تأثیرگذار در برنامه‌سازی و تلویزیونی‌ترین شکل استفاده از موسیقی است. موسیقی‌تصویر به‌عنوان شکلی جذاب، اکنون در بسیاری از شبکه‌های تلویزیونی غرب جایگاه ویژه‌ای را به خود اختصاص داده است. این پدیده، ابزار جدیدی برای گسترش امکانات بیانی در فرم‌های پیشرو فیلم‌سازی و هنرهای رسانه‌ای است. اما نکتة مهم، تأثیر انکارناپذیر این پدیده بر ذهن مخاطب است. به‌خصوص از این‌نظر که مخاطبانِ این پدیده را غالباً جوانان تشکیل می‌دهند. پرسش اصلی این پژوهش آن است که زمینه‌های نشانه‌شناسانة موسیقی‌تصویر و حضور ستاره (خواننده)، تا چه حد برای هویت‌سازی در ذهن مخاطب (که غالبا طیف نوجوان و جوان را در برمی‌گیرد) تأثیرگذارند؟ از این‌رو این مقاله در پی آن است تا چهارچوبی نشانه‌شناسانه برای درک هویت‌سازی در موسیقی‌تصویر، به‌عنوان پدیده‌ای همه‌گیر و عامه‌پسند Popular، بیابد. مبنای بحث در این مقاله، قطعات موسیقی‌تصویر غربی است که اجراکننده (خواننده) نقشی کلیدی در آن‌ها ایفا می‌کند. در چنین حالتی ارائة تصویری یک قطعه موسیقی، به حضور خواننده به‌عنوان راوی، شخصیت داستانی و خالق جهانِ درونِ اثر، در نوعی حالت آرمانی، و القای تفکرات مورد نظر سیاست‌گذاران رسانه‌ای غرب، بسیار وابسته است. در واقع موسیقی‌تصویر نشانه‌های جدیدی را برای ارتباط با مخاطب ساخته و رمزگان‌هایی را به‌کارگرفته که بر ناخودآگاه تماشاگر تأثیر می‌گذارد. این رمزگان‌ها، بنا به گفتة پژوهش‌گران علوم‌رسانه‌ای، زمینه‌ای مناسب را برای هویت‌سازی و القای ایدئولوژی‌های خاص بر ذهن جوانان پدید می‌آورند. ایدئولوژی‌هایی که گاه در غالب یک تفکر منحط (تقابل با هنجارهای فرهنگی جامعه) و گاه در هیئت فرهنگ‌های مصرفی (برای وابسته‌سازی بیش‌تر جوانان) نمود می‌یابند. از این رو در این مقاله پس از مرور تاریخ موسیقی‌تصویر، به نشانه‌شناسی عناصر اثرگذار آن و سپس به‌عنوان پدیده‌ای که هر روز جلوه‌ای نو می‌یابد، می‌پردازیم و سپس سیستم و کارکرد ستاره‌سازی در موسیقی‌تصویر بررسی شده و در نهایت عملکرد این سیستم در خلق جهانی آرمانی برای جذب بیننده و ساخت هویتی تازه برای او تحلیل می‌شود.بررسی کارکردهای اثرگذاری این پدیده، از مهم‌ترین بحث‌های آکادمیک امروز جهان در علوم رسانه‌ای، هنرهای بصری و روان‌شناسی اجتماعی است. 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Identity building through the affect of singer on audience in TV music video

نویسنده [English]

  • AmirHasan Nedaei

چکیده [English]

The music video is a relatively new and influential form in TV programming which is the most used form of music in TV. Music video as an attractive form is widely used in many West TV channels. This is a new tool to expand the expressive possibilities in film –making forms and media arts. But the important point is its undeniable impact on audience’s minds. Its audiences are often the youths.
The main question of this research is, to what extent the typology of music video and the star (singer) have an impact on audience's mind to build an identity? Therefore this article tries to find a typological framework for the perception of identity in the music video as a popular phenomenon. The discussion in this article is the West music video in which the singer plays a Key role. Image of a piece of music is highly dependent on the singer as the narrator, story characters, creator of the piece and ideally the thoughts induction of the West media policy-makers. Indeed, the music video applies new indications to communicate with the audience and affect the audience’s unconscious. According to media researchers, this encoding is a convenient theme for identity and ideology induction in youth’s minds. These ideologies are sometimes appeared as a decadent thinking (as opposed to the cultural norms of society) and sometimes as an expenditure culture (for more dependent youth).
 Therefore,this article gives a brief revision of music video history, then introduces a typology of its effective elements, studies on the mechanism and function of star making in music videos and finally analyzes this ideal system to attract an audience and build a new identity for him/her.
Studying on effective functions of this phenomenon fits among the most important today academic discussions in media sciences, visual arts, and social psychology.

- Ayerroff, Jeff, (2000), “Thirty Frames per Second; The Visionary Art of the Music Video”, Adams, New York
- Butler, Jeremy G. , (1991), “Star texts: Image and Performance”, Wayne State University Press, Dertroit, PP. 49-66.
- Cavell, Stanley, (1979),”The World Viewed”, Harvard University Press, Cambridge
- Cook, David, (1995),”A History of Narrative Film”, W. W, Norton & Company, New York
- Dyer, Richard, (1979), “Stars”, British Film Institute (BFI) Publishing, London.
- Goodwin, Andrew, (1993), “Dancing in the Destruction Factory”, Routledge, London.
- Gunning, Tom, (1991), D. W. Griffith and Origin of Narrative Cinema, University Press of Illinois, Urbana.
- Hall, Stuart, (1991), “Postmodernism or the Cultural Logic of Late Capitalism”, Duke University Press, Durham.
- Kaplan, Ann, (1989), “Rocking Around the Clock”, Routledge, London.
- Kinder, Marsha, (1984), “Music Video and Spectator: Television, Ideology and Dream”, Film Quarterly, Vol. 38, No. 1, University of California Press, PP. 2-15.
- Middleton, Richard, (2002), “Studying Popular Music”, Open University Press, Bukingham.
- Mulvey, Laura, (1988), “Feminism and Film Theory”, Routledge, New York.
- Shore, Michael, (1984), “The Rolling Stone Book of Video”, Sedgwick & Jachson Ltd. , London.
-Williams, Raymond, (1990), “Television Technology and Cultural Form”, Routledge, London.
- Vernallis, Carol, (2004) “Experiencing Music Video: Aesthetics and Cultural Context”, New York, Columbia University Press.