نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

مقاله‌حاضر، در پی‌شناخت نحوة بازنمایی رویدادها توسط رسانه‌ها و نحوة خوانش مخاطبان از آنهاست. این مقاله مبتنی بر الگوی رمزگذاری/ رمزگشایی استوارت هال، در بخش اول با الگوی تحلیل گفتمان ون‌دایک به تحلیل متون‌خبری از دو تلویزیون بی‌بی‌سی‌فارسی و شبکه یک (فرآیند رمزگذاری) می‌پردازد تا مؤلفه‌های گفتمان خبری این شبکه‌ها را استخراج کند. برای این‌منظور، دو بستۀ خبری مربوط به رویدادهای خبری برکناری مرسی در مصر و اقتصاد ایران از یک دورۀ زمانی یک‌ماهه (8 تیر تا 8 مرداد 1392) به‌صورت هدفمند انتخاب شدند. در بخش‌دوم، برای بررسی خوانش شهروندان تهرانی از رویدادهای خبری منتخب از مصاحبۀ متمرکز نیمه‌ساخت ‌یافتة فردی و گروهی استفاده شده است. در‌مجموع 29 مصاحبۀ فردی و گروهی با 54 نفر از شهروندان تهرانی از گروه‌های سنی و جنسی مختلف به عمل آمد. نتایج نشان داد، بی‌بی‌سی‌فارسی در بازنمایی هر سه رویداد از مؤلفه‌های گفتمانی لیبرال‌دموکراسی استفاده کرده است. بازنمایی شبکة یک نیز عمدتاً مبتنی بر گفتمان انقلاب‌‌اسلامی است. اما مصاحبه‌شوندگان در مواجهه با این رویدادها تحت‌تأثیر متون‌هویتی، تجربة‌زیسته، دسترسی به گفتمان‌های دیگر و مؤلفه‌های زمینه‌ای و با استفاده از مؤلفه‌های هر دو گفتمان به خوانش مسلط، توافقی و متضاد هر دو‌شبکه پرداختند. 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Encoding and decoding of TV news; Comparison of TV news on IRIB’s Channel One and BBC Persian

نویسندگان [English]

  • Abdolrahman Alizadeh
  • Mohammad Mahdi Forghani
  • saeed zokaei
  • mohammad mahdizadeh

چکیده [English]

The present article seeks to identify how the representation of events take place in the media and how their audiences read it? For the first step, based on Stuart Hall’s coding /decoding model, news programs of IRIB’s Channel One and BBC Persian analyzed by Van Dijk’s discourse analysis Model to extract dominant news discourse in each channel (coding). two news events include Egypt Crisis and economic Situation of Iran selected and Three news packages from each channel for the period of one month (from June 29 to July 30, 2013) selected purposively and analyzed .In the second step, in order to extract news reading patterns of Tehran citizenry about selected events, we carried out individual and group semi-structured focused interviews (Decoding). 29 individual and group interviews were conducted with 54 people from different sex and age groups. The findings showed that in representing all events, BBC Persian used components of Liberal Democracy discourse. Also, representation in Channel One was based on Islamic Revolution discourse. Highly affected by their identity texts, life experience, access to other discourses, contextual elements and components of both discourses, the interviewees read the news stories of both channels as oppositional, negotiated and dominant.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Coding and Decoding
  • TV news
  • BBC Persian
  • IRIB
  • Discourse Analysis
  • Individual and Group Focused Interview