نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

چکیده

خبر، در معنای عام‌کلمه، بازنمایی رخدادها در بافت گفتمان حاکم بر جامعه است. بنا بر‌این تعبیر، قابل تصور نیست که اخبار و گزارش‌های خبری تابع یا زیرمجموعه گفتمان عمومی جامعه نباشد؛ زیرا در این‌صورت یا به‌ طور‌کلی مورد توجه قرار نمی‌گیرند یا کارکردهای خبری خود را از دست خواهند داد. هدف پژوهش‌حاضر، آسیب‌شناسی گزارش‌های خبری شبکه خبر صداوسیماست. در این پژوهش، مقولات ساختاری خبر در قالب خطابه و روایت در 160 گزارش خبری تحلیل شده است. نتایج نشان می‌دهد که چه مقولات و ویژگی‌هایی در این خبرها مغفول مانده است و برای بهینه‌سازی و پیشبرد کار خبررسانی در شبکه‌خبر، بهتر است بر روی چه مواردی تأکید شود. به نظر می رسد که در این گزارش‌ها به‌ صورت محسوسی مؤلفه‌ها و ساختارهای کلان، متنی یا غایب هستند و یا از تمایز و انسجام کافی برخوردار نیستند. برای مثال، گزارش‌های خبرنگاران شبکه، بسیاری از مقولات عرفی روایت مانند زمان، مکان و طرح‌مسئله را به وضوح بازنمایی نمی‌کنند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Evaluation of the Usage of the Structural Issues of the Story and Oration in Reports at the IR INN. Assistant Professor of the Faculty of Communication and Media.IRIB University.

نویسنده [English]

  • Ardeshir Zabolizadeh

چکیده [English]

News, in the general sense, is the representation of the events in the context of the dominant discourse of society. Based on this interpretation, we will not be faced with any news that would not be dependent on or a subset of the public discourse, Because if so, it will either not be considered totally, or will lose it's news functions. The purpose of this research is to do a pathological analysis of the news reports presented by IR INN news network. Throughout the study, the main structural characteristic features of 160 news reports in the form of  narrative  and rhetoric have been analyzed. This study shows that what categories and features in this news have been neglected. The results suggest what Issues should be emphasized for optimization and promotion of the IRINN news reporting. There seems that, some important components and structures in IRINN's news reports or are absent or do not have enough distinction and integrity. For example, IRINN journalists do not clearly represent many conventional narrative categories such as time, location and the subject.

کلیدواژه‌ها [English]

  • News
  • News Report
  • News Structure
  • IRINN
  • narrative