نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

اهمیت نقش و جایگاه شبکه‌های استانی در تأمین بخشی از محتوای عرضه شده به مخاطبان و تأکید براستفاده از ظرفیت‌های شبکه‌های استانی در حفظ و اشاعه فرهنگ بومی در اسناد راهبردی و بالا دستی صدا و سیما نظیر سند افق‌رسانه، موجب شد تا چگونگی استفاده از خبرهای استانی در بخشهای خبری 21 شبکه یک (سراسری) وجام‌جم1 (برون مرزی) به عنوان کامل‌ترین بخش‌های خبری مشروح در این دو شبکه، مورد بررسی و مداقه قرار گیرد. هدف این پژوهش مشخص‌نمودن سهم و چگونگی استفاده از خبرهای استانی در بخش‌های خبری شبکه‌های با پخش سراسری و برون‌مرزی است. به این منظور از نظریه‌ دروازه‌بانی و الگوی پیشنهادی پیتر بالانتین استفاده شده است. روش مورد استفاده در این پژوهش، تحلیل محتوا است و جامعه آماری آن  شامل تمامی اخبار استانی پخش‌شده از بخش‌های مشروح ساعت 21 شبکه یک سیما و ساعت 24 شبکه جام جم1 در شش ماهه اول سال 1392 است. با استفاده از روش نمونه‌گیری طبقه‌بندی دو مرحله‌ای، یک ماه آماری از این جامعه آماری انتخاب شد. بر اساس یافته‌های تحقیق  شبکه یک حدود دو برابر بخش خبری 24 شبکه جام جم1 از خبرهای استانی استفاده می‌کند. نتایج پ‍ژوهش نشان داد که حدود دو سوم (64%) از خبرهای استانی استفاده شده در بخش خبری 21 شبکه یک، خاستگاه محلی با کاربرد فرامحلی (ملی و فراملی) و حدود یک سوم (36%) از این خبرها، خاستگاه فرامحلی با کاربرد فرامحلی داشتند. در بخش خبری 24 شبکه جام جم1، حدود نیمی از خبرهای استانی (53%) خاستگاه محلی با کاربرد محلی و حدود نیمی از آنها (47%)، خاستگاه فرامحلی با کاربرد فرامحلی داشتند. در هیچ یک از این دو بخش خبری خبرهای محلی و یا فرامحلی با کاربرد محلی مشاهده نشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Coverage of local news in channel 1 and Jam-e-jam 1 based on Peter Ballantyne's model

نویسندگان [English]

  • akbar nasrollahi
  • zeinolabedin mokhtarian

چکیده [English]

What led to study on local news in news "21" of channel 1 and Jam-e-Jam 1, was the important role of local channels in presenting a part of content to national audiences and the emphasis on usage of this content in maintenance and distribution of local culture in IRIB strategic and referential documents like Ofogh-Resaneh. This research aims to clarify the rate of usage of local news in news parts of national and abroad channels. So it was applied the goalkeeping theory and Peter Ballantyne's model. The methodology of this research was content analysis. The whole local news which broadcasted in first half of 1392, in news "21" of channel 1 and news "24" of channel Jam-e-Jam 1 were studied. Using a two-step stratified sampling, one month was selected. According to results of this research, channel 1 has used local news approximately 2 times higher than Jam-e-Jam 1. The results showed about two-third (64%) of local news that was shown in channel 1, had local origin but national application while about one-third (36%) of these news, had both national origin and application. In the news "24" of channel Jam-e-Jam 1, this ratio was respectively 53% and 47%. There was not found any local or national news in neither of these two news parts.

کلیدواژه‌ها [English]

  • local news
  • goalkeeping
  • news coverage
  • Ballantyne's model
  • news originate
  • news application