نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد مدیریت رسانه، دانشگاه صداوسیما

2 null

3 عضو هیات علمی

چکیده

موضوع این پژوهش، طراحی راهبردهای مطلوب برای مدیریت خرده‌فرهنگ‌ها در شبکه استانی سیمای مرکز قزویناست. اهمیت این موضوع، بیشتر از آن روست که استان قزوین به لحاظ اجتماعی، مرکب از قومیت‌های گوناگون و واجد تنوع فرهنگی بسیار است.مسئله اصلی این تحقیق برنامه‌ریزی راهبردی برای مدیریت خرده‌فرهنگ‌ها از طریق شبکه سیمای استانی قزوین است. این مطالعه از نوع توصیفی و کاربردی بوده و به شیوه کیفی و با روش مصاحبه عمیق انجام گرفته است.مصاحبه‌شوندگان، 26 نفر از اساتید دانشگاه، مدیران صاحب‌نظر سازمان صداوسیما و افراد صاحب‌نظر استان، در زمینه موضوع مورد مطالعه بودند.
مبنای نظری تحقیق با استفاده از مکتب تلفیقی و نظریه راهبردهای مادر و تحلیل به روش مدل‌ هاروارد با استفاده از ماتریس SWOT شکل گرفته است. ضمن تحلیل یافته‌ها، عوامل داخلی (قوت‌ها و ضعف‌ها) و عوامل خارجی (فرصت‌ها و تهدیدها) تأثیرگذار بر شبکه استانی سیمای مرکز قزوین، شناسایی شدند و در تقابل ‌آن‌ها با یکدیگر در ماتریس، به طراحی راهبردهای مطلوب، اقدام گردید. نتیجه این اقدامات، ارائه راهبردهای مطلوب در دو حوزه مدیریتی و برنامه‌سازی است که در نهایت به پیشنهادهای اجرایی در حوزه مدیریت راهبردی خرده‌فرهنگ‌ها در شبکه‌های استانی منجر شد. 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Designing of optimal strategies for the management of subcultures in Qazvin TV channel

نویسندگان [English]

  • somayeh babaee 1
  • akbar nasrollahi 2
  • Mohammad Ali Hormozizadeh 3

3 professor

چکیده [English]

The subject of this article is based on designing optimal strategies for management of subcultures in Qazvin TV channel. The importance of this title refers to different ethnicities and diverse cultures in Qazvin province. The main issue of this research consists of strategic programming for management of subcultures through Gazvin TV channel. The study was descriptive and pragmatic and its methodology was qualitative by deep interviews. The 26 interviewees were chosen among professors of universities, the qualified managers of IRIB and other experts of this province.
The theoretical basis of  this research is formulated by consolidated school and the theory of main strategies and the analysis based on Harvard model by the use of  SWOT matrix. Aside of finding analysis, the internal factors (strengths and weaknesses) and external factors (opportunities and threats) with great influence on Qazvin TV channel were recognized too, and by comparison was done in the matrix, the optimal strategies were completely designed. It results in optimal strategies in both management and programming fields that finally reached to executive offers in strategic management of subcultures in local channels.

کلیدواژه‌ها [English]

  • strategy
  • Planning
  • Management
  • subculture
  • province TV channel
  • Qazvin