نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

در مقاله پیش رو هدف، شناخت چگونگی بازنمایی طبقه متوسط در فیلم سینمایی جدایی نادر از سیمین می‌باشد. این مقاله در رهیافت مطالعات فرهنگی و با تأکید برمقوله بازنمایی صورت گرفته است. در این مقاله از روش نشانه‌شناسی استفاده شده است و نظریه بازنمایی با تأکید بر آراء استوارت هال و تحلیل تقابل‌های دوگانه استروس چارچوب نظری این تحقیق را شکل دادهاند.
نتایج تحقیق نشان داد که در فیلم جدایی نادر از سیمین، بازنمایی صورت گرفته از این طبقه بیشتر بر زندگی روزمره‌ای که این طبقه درگیر آن است تأکید می‌کند. به‌علاوه، طبقه متوسط به عنوان طبقه‌ای که به اوضاع و شرایط، بدبین است و طبقه‌ای که با تضاد و دوگانگی در زندگی‌اش مواجه است در فیلم بازنمایی می‌شود. همچنین بازنمایی طبقه متوسط از طریق قطب‌بندی میان
فرودست/ فرادست تبیین می‌شود و بافت‌سازی به مدد این تقابل با تکیه بر سرمایه‌های فرهنگی و اعتقادی، خود را نمایان می‌سازد. از دیدگاه تماتیک، دروغ، خیانت، پنهان‌کاری، پیش‌داوری، داوری و قضاوت، موضوع‌های نمایشی‌شده (دراماتیزه شده) در میان خط روایی‌های فیلم جدایی نادر از سیمین بوده است
.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Representation of middle-class life in Iranian cinema (The typology of “A separation”)

نویسندگان [English]

  • ali jafari
  • afsaneh mozafari

چکیده [English]

The aim of this article is to know how the middle-class have been represented in the film called “A Separation”. The article is evaluated in cultural studies approach with emphasis on representation. The methodology of this research is typology  and its theoretical framework is formed by representation theory with emphasis on Stewart Hall’s viewpoints and analysis of binary oppositions.
The results represented the affirmation to daily life of Iranian middle class in the mentioned film. It is also represented in the film being pessimistic to situations and facing with contradiction and duality. The representation of Iranian middle class is done by polarization between the lower/upper class. Thanks to this contrast and rely on cultural and religious capital, the contexture is well indicated. From the thematic perspective, lies, betrayal, secrecy,prejudice and judgement are all dramatized through the narrative of  “ A Separation”.

کلیدواژه‌ها [English]

  • middle-class
  • Cinema
  • Representation
  • Typology