نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

در این مقاله، به بررسی تطبیقی تحولات سیاسی کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا، در دو سایت بی.بی.سی فارسی و ایرنا پرداخته شده است. مسأله اصلی مقاله این است که سایت بی.بی.سی فارسی و سایت خبرگزاری جمهوری اسلامیایران (ایرنا) چگونه اخبار مربوط به تحولات سیاسی کشورهای عربی و شمال آفریقا را پوشش می‌دهند؟ چه تفاوتی بین نحوه بازتاب اخبار در این دو سایت وجود دارد؟ جامعه آماری این تحقیق کلیه اخبار مربوط به این تحولات در این دو سایت مورد بررسی در سال 2011 می‌باشد و از روش تحلیل محتوا استفاده نموده است. یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد که تفاوت معناداری بین سایت­های مورد بررسی، از نظر تحولات کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا وجود ندارد؛ یعنی سایت‌های ایرنا و بی.بی.سی فارسی، این کشورها را به یک نسبت، پوشش خبری داده‌اند و تفاوتی در بین آنها نیست. همچنین هر دو سایت مورد بررسی، بیشتر مطالب خود را به صورت خبر ارائه کرده‌اند. سایت بی.بی.سی فارسی بیشتر از سایت ایرنا از گزارش، تحلیل و تفسیر استفاده کرده است. سایت ایرنا در ارائه مطالب خود، بیشتر از عنصر خبری «که» و ارزش خبری «شهرت» استفاده کرده، اما سایت بی.بی.سی از عنصر خبری «چه» و ارزش خبری «برخورد» بیشتر استفاده کرده است. بیشتر مطالب دو سایت نسبت به دولت، جهت‌گیری منفی داشته‌اند. در جهت‌گیری نسبت به مردم، دو سایت در بیشتر مطالب خود، نسبت به مردم جهت‌گیری خنثی داشته‌اند. هم سایت ایرنا و هم سایت بی.بی.سی فارسی در بیشتر مطالب خود، در ارائه مطالب مربوط به رویداد‌های کشورهای مورد بررسی از قاب‌بندی خاصی استفاده نکرده‌اند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The reflection of political revolutions of Arabic countries in Middle-East and North Africa in media: A comparative study of BBC Persian and IRNA websites

نویسندگان [English]

  • Ali Karam pour mirza
  • Alireza Hoseinie pakdehi

چکیده [English]

This article aims to compare BBC Persian and IRNA websites on how they reflected political revolutions happened in Middle-East and North Africa. The methodology of this article is content analysis. The statistical population of this research consists of whole related news reported in these two websites in 2011. The main issue of this article is to show, how BBC Persian and IRNA websites reflected political revolutions in Middle-East and North Africa and what the difference is between these two websites on this matter. The findings show there is not a significant difference between above mentioned websites on how they reported Middle-East and North Africa revolutions. It means IRNA and BBC Persian news coverage was the same. The two sites assigned the majority of their space to news. BBC Persian  has used reports, analysis and news commentary  more than IRNA. The News Element has been used more in IRNA website was “who” while BBC Persian has most applied “what”. The News Value has been used more in IRNA website was “reputation”  however  BBC Persian has most used “conflict”. The orientation of the most contents of these two websites towards government, were negative. The orientation of the most contents of these two websites towards people, were neutral. Both IRNA and BBC Persian websites had not used special framework in representing the Middle-East and North Africa events.

کلیدواژه‌ها [English]

  • political revolutions
  • Arabic countries in Middle-East and North Africa
  • BBC Persian website
  • IRNA