نویسندگان

چکیده

در این مقاله مفهوم آیین در فیلم سینمایی آواتار(2010) بررسی شده‌است. چارچوب نظری این پژوهش براساس نظریه‌های: 1) ارتباطات آیینی رودنبولر[1]، 2) نماد/ فرهنگ‌گرایی گیرتز، 3) سینمای غالب هالیوود و 4) جهانی‌سازی رونالد رابرتسون است.
پرسش اصلی این است که آیین در آواتار به چه معنا و خصلت‌های بین‌فرهنگی آن کدام است. برای تحلیل داده‌ها از روش نشانه‌شناختی تصویری استفاده شده‌است. روش نمونه‌گیری، هدفمند و واحد تحلیل «صحنه» است.
تحلیل پایانی نشان می‌دهد که:
1) «تلفیق» در«آیین ناوی‌ها» به اوج می‌رسد. این آیین تلفیقی از آیین‌های هندو، بودایی، چینی، ژاپنی وآیین کابالیستی یهودی است. این تلفیق می‌تواند مقدمة شکل‌گیری یک آیین جهان ـ ساخت غیرتوحیدی باشد. 2) علم‌گرایی صلح‌طلب روی دیگر آیین‌گرایی طبیعت‌پرست است و «سبک ‌ـ آیین» آواتار گونه‌شناسی جدیدی در سینمای هالیوود برای ایدئولوژی نرم است.3) از تحلیل سیاسی فیلم این گونه برمی‌آید که آواتار، نقد نرمی بر جنگ ویتنام است.


 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Ritualism in Hollywood

نویسندگان [English]

  • saba khosravi
  • seyed mohsen banihashemi

چکیده [English]

This article explores the concept of “rituals” in the movie Avatar (2010). The theoretical framework of the research has roots in the following theories: Rothenbuhler theory of Ritual Communication, Geertz Symbol-Culturalism theory, Hollywood Cinema and Robertson Globalization theory.
The research question is what “rituals” means in Avatar movie and what are its inter-cultural implications? The tool for collecting and analysis of data is visual semiotics. Sampling method is systematic and the unit of analysis is a “movie scene”.
Findings reveal that:

“Combination” in “Na’vi rituals” reaches its pick. These rituals are a combination of Hindu, Buda, Chinese, Japanese and Jewish Kabbalistic rituals. This combination could be a prelude to formation of awa global atheist ritual.
Peaceful Scientism is the other face of Naturalistic ritual and the style of Avatar rituals is a new typology in Hollywood cinema for soft ideology.
A political analysis of the film indicates that Avatar is a soft review of Vietnam War.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Avatar
  • Globalization
  • Hollywood
  • Ritualism
  • visual semiotics