نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

در این مقاله تلاش شده‌است تا با استفاده از درس‌ها و فرامین قرآن کریم، نگاه انتقادی به مبانی علم ارتباطات، به‌ویژه در حوزۀ ارتباطات انسانی، تبیین شود. در این زمینه تحقیقات بسیار کمی صورت گرفته‌است و نسخه دقیقی دربارۀ نگاه به ارتباطات انسانی وجود ندارد. در نگاه قرآنی بالاترین هدف در مسئله ارتباطات توّجه به خدا، رضایت او، دلدادگی و اخلاص در مقابل اوست. از این رو هرگونه ارتباطی که موجب پیدایش و تقویت پیوندهای اجتماعی برای رساندن جامعه به قرب‌الهی باشد، موردپسند قرآن است و هرگونه ارتباطی که موجب دوری جامعه از پرستش و عبودیت خداوند متعال شود، نکوهش شده‌است. بنابراین لازم‌است که هر نوع تماس و ارتباط بین انسان‌ها متناسب با هدف نهایی کل عالم، و براساس دستورات دینی و قرآنی، شکل گیرد.
در مقاله حاضر با استفاده از روش اسنادی/ کتابخانه‌ای، و تکمیل نتایج حاصل از مطالعه به روش مصاحبه عمیق، سعی شده‌است گامی در این مسیر برداشته شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A Critical Review over Human Communications Principles

نویسندگان [English]

  • Mahdi Faghihi nejad
  • Seyed Mojtaba Razavi Toosi

چکیده [English]

Using the Holy Qur’an’s lessons and canons, the present article attempts to have a critical review over the principles of Communications as a scientific field, particularly with regard to human communications. Little research has been carried out on this subject and there’s not adequate and comprehensive body of research on human communications. From a Qur’anic perspective, the most elevated goals in communications are awareness of God, His consent, loving Him and being faithful to Him. Thus, any communication aiming to develop new social bonds and reinforce current ones for making the society closer to God, is praised in the Holy Qur’an, and any communications isolating the society from worshiping God and devotion to Him, is reproached in the holy book. Therefore, any contacts and communications among human beings should be formed based on the world’s ultimate goal as well as religious and Qur’anic principles.
The present article attempts to have a critical look at the related principles using a documentary methodology as well as deep interviews.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Communications
  • Holy Qur’an
  • Message
  • Human Communications