نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

چکیده

در این مقاله دیدگاه‌های ابزارنگر و غیرابزارنگر به تلویزیون مورد بررسی قرار گرفته و نظرات دربارة همخوان بودن تلویزیون با ماهیت دین و یا تقابل با آن تحلیل شده است. سپس متون چند مقاله درباره‌ رابطه‌ دین و تلویزیون مورد بررسی کیفی قرار گرفته تا به این پرسش پاسخ داده شود که در متون انتخاب شده، رابطه‌ دین، به ویژه‌ دین اسلام، با تلویزیون، چگونه تشریح شده است. هدف از این مقاله بررسی رابطه‌ دین و رسانه در این متون و نسبت‌های آن با دیدگاه‌های ابزارنگر و غیرابزارنگر بوده‌است. 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Relationship between Religion and Television from Instrumentalist and Non-Instrumentalist Perspectives

نویسنده [English]

  • Arash Goudarzi

چکیده [English]

The present article examines instrumentalist and non-instrumentalist approaches to television and analyzes views on conformity between religion and television. It further carries out a qualitative analysis of the texts belonging to several papers on the relationship between religion and television and gives an answer to the question how the relationship between religion and television has been depicted in the analyzed texts. The main objective of the article is to study the relationship between religion and television in these texts using both instrumentalist and non-instrumentalist approaches.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Religion
  • TV
  • Modern Media
  • technology
  • Non-instrumentalist
  • secularism
  • Instrumentalist Approach
  • Religious TV
  • Globalization