نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد و عضو هیأت علمی دانشکده فرهنگ و ارتباطات دانشگاه امام صادق(ع)(نویسنده مسئول)

2 کارشناس ارشد معارف اسلامی و فرهنگ و ارتباطات دانشگاه امام صادق(ع)

چکیده

شبکه انگلیسی زبان پرس تی وی به‌عنوان مهم‌ترین درگاه رسانه‌ای جمهوری اسلامی ایران به سوی مخاطبان انگلیسی نیازمند تدوین چارچوب‌های سیاستی متقن و مبتنی بر دانش و تخصص می‌باشد. آنچه مقاله پیش‌رو بدان می‌پردازد، ارزیابی و بررسی روند سیاستگذاری رسانه‌ای شبکه پرس تی وی در قبال بازنمایی تصویر ایران می‌باشد. اهمیت تصویر ایران با توجه به آرمان‌های رسانه‌ای جمهوری اسلامی در راستای معرفی صحیح و شفاف ایران به مخاطبان خارجی و مقابله با تصویر منفی ساخته شده توسط رسانه‌های غربی و جریان اصلی بر کسی پوشیده نیست. این پژوهش در مرحله گردآوری داده با استفاده از روش تحلیل محتوای کیفی، برنامه ایران را به‌عنوان یکی از مهم‌ترین مصادیق تصویرسازی ایران در شبکه مذکور مورد مطالعه قرار داده و همین‌طور با مصاحبه نیمه ساخته‌مند با خبرگان این حوزه و تحلیل مضمون مصاحبه‌های مذکور چارچوب‌های حاکم بر سیاستگذاری رسانه‌ای این شبکه در قبال تصویر ایران را شناسایی و ارزیابی می‌کند. در پایان با تطبیق مدل مختار در زمینه سیاستگذاری با روند سیاستگذاری موجود در شبکه پرس تی وی و همین‌طور سنجش برنامه ایران، خلاءها و نقاط ضعف اصلی این فرایند درخصوص بازنمایی ایران تشریح شدند. عمده‌ترین نقاط محل اشکال درخصوص فرایند سیاستگذاری شبکه پرس تی وی درخصوص بازنمایی تصویر ایران مربوط به شیوه‌های مخاطب‌شناسی و نیازسنجی مخاطب برای تأمین محتوای در مرحله تبیین مسأله و همین‌طور نقص در سیستم دریافت بازخورد از اقدامات اجرایی و اصلاح فرایندهای عملیاتی براساس بازخوردهای دریافتی می‌باشد

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Media Policy of PRESS TV in Representation of Iran for English Language Audiences (Case Study: IRAN Program)

نویسندگان [English]

  • hassan bashir 1
  • Alireza Rahmani 2

1 Professor, University of Imam Sadiq (pbuh), Tehran, Iran.

2

چکیده [English]

The IRI Press TV channel established by Islamic Republic of Iran, which is the most important media to communicate with English language audiences worldwide, needs professional and knowledge based policy frameworks.  The subject of this article is the process of policy making in Press TV regarding the representation of Iran's image for international audiences. The importance of the Image of Iran is clear based on Islamic republic vision to counter with the negative representation of Iran in Western Media’s main stream.
This article is based on two methods of data gathering, Qualitative content analysis of "IRAN program"(the most viewed documentary about Iran in Press TV) and semi structured interview with the high level officials and managers of the Press TV. At last by analyzing the information achieved by the policy making model and considering the weak points and problems detected , a series of suggestions are presented in order to improve the process of policy making in the subject of representing Iran's Image

کلیدواژه‌ها [English]

  • Press TV
  • Policy Making
  • Media Policy
  • Iran's Image
  • English language Audiences
 
اشتریان، کیومرث(1391). مقدمه‌ای بر روش سیاستگذاری فرهنگی. تهران: جامعه‌شناسان.
باقری، مصباح‌الهدی(1389). «طراحی مدل مؤلفه‌های مؤثر بر تصویر سازمانی دانشگاه امام صادق(ع)»، فصلنامه اندیشه مدیریت راهبردی، شماره 2: 78-43.
بهرام‌پور، شعبانعلی(1383). «ضرورت تجدید نظر در سیاستگذاری رسانه‌ای و مطبوعاتی». فصلنامه رسانه شماره 58 :76-61.
دوروکس، اوئن (1387)«تـحلیل محتوای بازنمایی‌های رسانه‌ای در جهان نابرابر». فصلنامه رسانه، شماره 1: 127-144.
روشندل اربطانی، طاهر(1395). سیاستگذاری رسانه‌ای، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
شریفی، علیرضا و عبدالرضا فاضلی(1391). «واکاوی سیاستگذاری فرهنگی در جمهوری اسلامی ایران»، فصلنامه مجلس و راهبرد، شماره 69: 90-56.
عابدی‌جعفری، حسن؛ محمدسعید تسلیمی، ابوالحسن فقیهی، محمد شیخ‌زاده(1390). «تحلیل مضمون و شبکه مضامین: روشی ساده و کارآمد برای تبیین الگوهای موجود در داده‌های کیفی»، فصلنامه اندیشه مدیریت راهبردی، شماره 10: 198-151.
فرخی، میثم(1393). «تحولات سیاستگذاری فرهنگی مسجد در جمهوری اسلامی ایران تحلیل اسناد بالادستی»، فصلنامه رهیافت انقلاب اسلامی، شماره 29: 102-85.
فلیک، اووه(1391). درآمدی بر تحقیق کیفی، تهران: نشر نی.
مقدسی، علیرضا(1389). «تلفیق بهره‌وری با کیفیت زندگی کاری»، فصلنامه کار و جامعه، شماره 118: 12-6.
مهدی‌زاده، سیدمحمد(1387). رسانه‌ها و بازنمایی، تهران: دفتر مطالعات و توسعه رسانه‌ها.
هاشمی، محمدساجد و میثم فرخی(1394) «بازنمایی نگرش مردم به روحانیت در سینمای ایران»، فصلنامه رسانه و فرهنگ، شماره 1: 133-111.

 

Browning Gray, Halcli Abigail, Webster Frank ,(2000)"Understanding Contemporary Society: Theories of the Present",SAGE.

Ozege,Siobhan,(2012)” Going over-the-top: reassessing Canadian cultural policy objectives in a converged media environment.” Degree: MA, Ryerson University.
Robert W. McChesney,(2004) "The Problem of the Media: U.S. Communication Politics in the Twenty-First Century" NYU press.
Thomas A Birkland.(2015)" An introduction to the policy process theories, concepts and models of public policy making"-third edition. Londen: Routledge.