نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشکده ارتباطات دانشگاه صداوسیما

2 عضو هیات علمی گروه ارتباطات دانشگاه صداوسیما

3 کارشناسی ارشد مدیریت رسانه

چکیده

پژوهش پیش‌رو با هدف مقایسه نقش سبک‌های رهبری تحول‌آفرین و خدمتگزار در توانمندسازی کارکنان صداوسیمای مرکز مازندران انجام شد. پژوهش از حیث هدف کاربردی و روش پیمایشی که ابزار جمع‌آوری اطلاعات متغیر مستقل پرسشنامه استاندارد رهبری تحول‌آفرین (باس و آولیو، 2000)، پرسشنامه رهبری خدمتگزار (قلی‌پور و حضرتی، 1388) و متغیر وابسته پرسشنامه توانمندسازی کارکنان (اسپریتزر و میشرا، 1995) بود. روایی ابزارها از نوع روایی صوری و پایایی ابزارها با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ برای سبک رهبری تحول‌آفرین 956/0، برای سبک رهبری خدمتگزار 968/0 و برای توانمندسازی کارکنان 900/0 بدست آمد. جامعه آماری تحقیق شامل کلیه کارکنان سازمان صدا و سیمای مرکز مازندران که در مجموع 369 نفر و حجم نمونه با فرمول کوکران 188 نفر بدست آمد و نمونه‌گیری طبقه‌ای تصادفی انجام شد. یافته‌های پژوهش حاکی از آن است که بین مؤلفه‌های رهبری تحول‌آفرین و خدمتگزار و تمامی ابعاد آن با توانمندسازی کارکنان رابطه مستقیم و معنی‌داری وجود دارد. مقایسه سبک‌های رهبری تحول‌آفرین و خدمتگزار نشان می‌دهد که رابطه سبک رهبری خدمتگزار با توانمندسازی کارکنان سازمان صداوسیما، قوی‌تر از رابطه سبک رهبری تحول‌آفرین با توانمندسازی کارکنان می‌باشد. نتایج رگرسیون نشان می‌دهد از میان متغیرهای سبک رهبری تحول‌آفرین، متغیر نفوذ آرمانی 368/0 توانمندسازی کارکنان را پیش‌بینی می‌کند و از میان متغیرهای سبک رهبری خدمتگزار، متغیر قابلیت اعتماد ۵۳۰/۰ و متغیر مهرورزی ۳۷۸/۰ قابلیت پیش‌بینی متغیر توانمندسازی کارکنان را دارا می‌باشند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Comparing the Role of Transformational and Servant leadership Styles in Empowerment of IRIB Staff in Mazandaran TV Center

نویسندگان [English]

  • Javad tabbakhi 1
  • Mohammad ali Hormozi zadeh 2
  • majid karimi 3

1 Assistant Professor at IRIB University

2 Instructor at IRIB University

3 M.A in communication

چکیده [English]

The purpose of this study is to compare the role of transformational and servant leadership styles in empowerment of Mazandaran Television center staff. The research is, in terms of goals, an applied one and, in terms of method, a survey one.The tool used to collect independent variable data from Transformational Leadership Standard Questionnaire (Bass & Auliv, 2000), Servant Leadership Questionnaire (Gholipour and Hazrati, 2009), and the dependent variable of Staff Empowerment Questionnaire (Spreader and Mishra , 1995). The validity of the tools was based on face validity and reliability of tools using Cronbach's alpha coefficient for the transformational leadership style of 0.956, for servant leadership style 968 and for staff empowerment of 0/99. The statistical population of the study consisted of all employees of Mazandaran TV Center, a total of 369 people and a sample size of 188 were used for Cochran formula and a random stratified sampling was done. Findings of the research indicate that there is a direct and significant relationship between transformational leadership and service provider dimensions and all aspects of it with employee empowerment. Comparison of transformational leadership styles and servant leadership styles shows that the relationship between servant leadership style and the empowerment of the staff is stronger than the transformational leadership style relationship with employee empowerment. The results of regression show that among transformational leadership style variables, the predicted influential variable predicts employee empowerment of 36.8%. Among the variables of servant leadership style, reliability variable, 0. 530, and omnipotence variable 0.378, the ability to predict the empowerment variable.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Transformational leadership
  • Servant leadership
  • Empowerment
  • IRIB
  • Mazandaran TV Center
اسکندری، مجتبی(1393). «تحلیل و نقدی بر نظریه رهبری تحول‌آفرین»، دو فصلنامۀ علمی ـ  تخصصی اسلام و مدیریت، شماره ۵، 145-123.
بلانچارد، کارلوس، راندولف(1381). مدیریت تواناسازی کارکنان، ترجمة مهدی ایران نژاد پاریزی، چاپ دوم، نشر مدیران.
پاشازاده، ملیحه(1393). رابطه رهبری تحول‌آفرین و توانمندسازی روان‌شناختی کارکنان کتابخانه‌های عمومی استان تهران. پایان‌نامه کارشناسی ارشد. گروه علوم انسانی. دانشکده مدیریت و حسابداری. دانشگاه علامه طباطبایی.
پورکریمی، جواد و سید محمد میرکمالی(1394). نقش رهبری تحول‌ آفرین مدیران دانشگاهی در توانمندی اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها (مورد: دانشگاه تهران).
پورظهیر، علی و رمضان جهانیان(1388). بررسی ابعاد توانمندسازی مدیران آموزشی به منظور ارائه چارچوب مناسب جهت مدیران مدارس کشور، مجله پژوهش‌های مدیریت، شماره 83: 93-72.
حسینی طبقدهی، سیده لیلا، جواد خلعتبری(1391). «رابطه سبک رهبری تحول‌آفرین و خودکارآمدی کارکنان»، فصلنامه روان‌شناسی تربیتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابن، شماره 5: 53-44.
قلاوندی، حسن و  معصومه علیزاده(1393). «تحلیل همبستگی ویژگی‌های رهبری خدمتگزار مدیران، عدالت سازمانی ادراک شده و وجدان کاری در میان اعضای هیأت علمی دانشگاه ارومیه»، فصلنامه علمی پژوهشی فرایند مدیریت توسعه، شماره 3: 20-3.
قلی‌پور، آرین و محمود حضرتی(1388). «تبیین ابزار سنجش رهبری خدمتگزار در سازمان‌های دولتی ایران»، فصلنامه پژوهش‌های مدیریت، شماره 3: 27-5.
قلی‌پور، آرین و علی‌اصغر پورعزت و محمود حضرتی(1388). بررسی تأثیر رهبری خدمتگزار بر اعتماد سازمانی و توانمندسازی در سازمان های دولتی.
میر کمالی، سیدمحمد؛ کریم شاطری و علیرضا یوزباشی(1392). «تبیین نقش رهبری تحول‌آفرین در گرایش به خلاقیت سازمانی»، دو فصلنامه نوآوری و ارزش آفرینی، شماره 3:
هرسی، پاول و بلانچارد، کنت(1373). مدیریت رفتار سازمانی در استفاده از منابع انسانی، ترجمة علی علاقه‌بند، تهران: انتشارات امیرکبیر.
 Avolio Bruce J. Gardner, William L. Authentic Leadership development: Getting to the root of positive forms of leadership Quarterly 16 (2005) 315-338.
 Bass, B. M. (1985). "Leadership and performance beyond expectations", New York: Free Press.
. Birasnav.m. (2014). Knowledge management and organizational performance in the service industry: The role of transformational leadership beyond the effects of transactional leadership. Journal of Business Research Volume 67, Issue 8, August 2014, Pages 1622–1629
. Cardona,P.(2000)."Transcedental leadership".The Leadership and Organization Development Journal,.21.4,201-206.
. Humphreys,J.H.(2005)."Contextual implications for transformational and servant leadership ", Management Decision.
6. Sang Long Choi Chin Fei Goh,Muhammad Badrull Hisyam Adam, and Owee Kowang Tan.(2016), Transformational leadership, empowerment, and job satisfaction: the mediating role of employee empowerment.  
.Spreitzer G. M.( 1995). Psychological empowerment in the workplace: Dimensions, measurement, and validation ; Academy of management Journal.
Spears,L.(1996). "Reflections on Robert K. Greenleaf and servantleadership". Journal of Leadership & Organization Development.
 soyeon kimm,monnsoo shin, (2017). Transformational leadership behaviors, the empowering process, and organizational commitment: investigating the moderating role of organizational structure in Korea.