نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه فردوسی مشهد

2 دانشجوی دکتری علوم سیاسی دانشگاه فردوسی مشهد (نویسنده مسئول)

چکیده

درجریان انتخابات ریاست جمهوری دوازدهم سه مناظره انتخاباتی تلویزیونی در حوزه ­های سیاسی، اقتصادی و فرهنگی از سوی رسانه ملی برگزار شد.در هریک از این مناظرات هر شش نامزد انتخاباتی دو جناح اصلی اصولگرا و اصلاح طلب به بیان دیدگاه ­های خود به صورت همزمان پرداختند.در نوشتار حاضر با استفاده از نظریه استعاره مفهومی به دنبال پاسخ به این پرسش هستیم که مهمترین نشانه­ های زبانی  این مناظرات کدام است و چه پیامی از آنها به عرصه گفتمانی کشور منتقل می­ شود. بررسی تطبیقی مناظرات تلویزیونی انتخاباتی4 نامزد اصلی(روحانی،جهانگیری، قالیباف،رئیسی)براساس شش مدل استعاری مدلسازی وتبیین، بازمفهوم سازی، عاطفی ­سازی نظرگاه، پرورش صمیمت، مقوله­ سازی و طنزآفرینی و مطایبه در متن انتخاباتی نظام سیاسی کشورنشان داده است که منازعات شدید ایدئولوژیک و گفتمانی در درون ساختارنظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران وجود دارد و در مناظرات انتخاباتی ریاست جمهوری سال 96 اغلب به شکل استعاره های مفهومی بیان شده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

An Analysis of the Conceptual Metaphors of the Presidential Elections in TV debate 2017

نویسندگان [English]

  • Mehdi Najafzadeh 1
  • Samaneh Shafizadeh Bermi 2

1 Associate Professor, Faculty of Law and Political Science, Ferdowsi University of Mashhad

2 Ph.D. student of political science, Ferdowsi University of Mashhad (Corresponding Author)

چکیده [English]

During the 12th presidential election, three electoral debates on political, economic and cultural issues were held by the national media. In each of these debates, each of the six candidates in the two mainstream parties fundamentalist and reformist expressed their opinion isochronous. In the present paper Using the concept of metaphor, we seek to answer this question What are the main signs of these debates, and what message they are transmitted to the discourse of the country? The comparative study of the TV election debates (four main  candidate  Rouhani , Jahangiri , Qalibaf ,Raissi) has expressed based on six types metaphorical modeling and explanation، reconceptualization ,categorization , emotional perspective, creating intimacy and comic creation that  there are intense ideological and discursive conflicts within the political structure of the Islamic Republic of Iran and often expressed in conceptual metaphors during the presidential elections of 2017.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Conceptual Metaphor Theory
  • Lakoff and Johnson
  • Electoral Debate
اطهری، سید حسین(1390). «استلزامات و مفروضات شناختی ـ اجتماعی مناظره و استدلال در رادیو و تلویزیون»، پژوهش­های       ارتباطی، شماره 2: 34-9.
  افراشی، آزیتا و تورج حسامی(1392).«تحلیل استعاره‌های مفهومی در یک طبقه‌بندی جدید با تکیه بر نمونه‌هایی از زبان‌های فارسی و اسپانیایی»، پژوهش­های زبان‌شناسی تطبیقی، شماره 5: 141-165.
 افراشی، آزیتا(1397). استعاره و شناخت، تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.
 بصایری، سلمان و محمد خزائی(1392).«جلوه­های استعاره در نظام نشانه­ای دیداری پوسترهای عاشورایی»،  فصلنامه نقد ادبی، شماره 22: 65-49.
تاجیک، محمدرضا(1389).«نشانه‌شناسی، نظریه و روش»، پژوهشنامه علوم سیاسی، شماره 4:  39-7.
چندلرز، دانیل(1387). مبانی نشانه‌شناسی، ترجمه مهدی پارسا، تهران: انتشارات سوره مهر.
   حسنی فر عبدالرحمن و الهه ابوالحسنی(1390).«بررسی نقش تلویزیون در حوزه نقد و شیوه مناظره»، مطالعات میان‌رشته‌ای در رسانه و فرهنگ، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، شماره 2: 47-21.
   سجودی، فرزان(1388). نشانه‌شناسی: نظریه و عمل (مجموعه مقالات) مجموعه نشانه‌شناسی و زبان‌شناسی4، تهران: نشر علم.
 صفوی، کوروش(1396). استعاره، تهران: انتشارات علم.
  شهری، بهمن(1390). بررسی رابطه میان ایدئولوژی و استعاره با رویکرد تحلیل گفتمان انتقادی، پایان‌نامه‌ کارشناسی ارشد، دانشگاه فردوسی مشهد.
    شهری، بهمن(1391).«پیوند استعاره و ایدئولوژی»، فصلنامه علمی و پژوهشی نقد ادبی، شماره 19: 71-59.
  فرامرزی، محسن(1390). «مطالعه تطبیقی با رویکرد نشانه‌شناسی آگهی‌های بازرگانی تلویزیونی ایران و شبکه‌های ماهواره‌ای»، فصلنامه مطالعات رسانه‌ای، شماره 12: 118-93.
لیکاف، جرج ومارک جانسون(1394). استعاره‌هایی که با آن زندگی می‌کنیم، ترجمه هاجر آقا ابراهیمی، تهران: نشر علم.  
میره بیگی، سید وحید و مهشید طالبی صومعه‌سرایی(1393). «بررسی نشانه شناختی اولین فیلم انتخاباتی ریاست جمهوری حسن روحانی»، دو فصلنامه مطالعات انتخابات،  شماره 9: 29-5.
هاشمی، زهره(1389).«نظریه استعاره مفهومی از دیدگاه لیکاف و جانسون»، فصلنامه ادب پژوهی، شماره 12: 140-119.
 
Bratož ،silva (2014).Metaphors in Political Discourse from a Cross-Cultural Perspective, International Journal of Euro-Mediterranean Studies ،University of Primorska, Slovenia ،volume 7 ، No 1 ،Pp 3–23
Bart, Cammaerts (2012). The strategic use of metaphors by political and media elites: the 2007-11 Belgian constitutional crisis.International journal of media & cultural politics, 8 (2/3).:229-249.
Francis Otieno ،Raphael. Rew Owino ،Francis ، Miguda ،Judith .Attyang (2016). Metaphors in political discourse: A review of selected studies Department of Languages, Linguistics and Literature, Jaramogi Oginga Odinga University of Science and Technology, Kenya.
 Shutova .E & Devereux.B. Korhonen.A (2013). " Conceptual Metaphor Theory Meets the Data a corpus-based human annotation study", Language Resources and Evaluation, Vol 47:  1261–1284.
Serpenskaitė, A(2013). Conceptual metaphor in political discourse bachelor or thesis Research adviser: Lect. Vilija Adminienė Student: Šiauliai.
Tretjakova, J. An insight in to contemporary theory of metaphor .available at: https://www.dukonference.lv/files/proceedings_of_conf/53konf/valodnieciba_literaturzinatne/Tretjakova.pdf
Tatiana G. Antonova .(2014).Social Conflict through Conceptual Metaphor in Media Discourse  The xxv annual international acadmic conference, language and culture, National Research Tomsk State University, 36،Russia : 20-22