نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه زبانهای خارجی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز

2 کارشناسی ارشد مطالعات ترجمه دانشگاه آزاد اسلامی- تهران مرکز

چکیده

مقاله پیش‌رو پژوهشی در زمینه شناسایی و بررسی راهبردهای ترجمۀ طنز در دوبله پویانمایی زوتوپیا است. برای شناسایی طنز از دسته‌بندی برگر (2010) و برای تشخیص عناصر مطرح در طنز از مدل مارتینز (2005) و برای شناسایی راهبردهای ترجمۀ طنز از مدل دلاباستیتا (1998) استفاده شده است. پس از تشخیص آیتم‌های طنزآمیز پویانمایی زوتوپیا در قالب طنز کلامی و طنز دیداری با استفاده از روش تحلیل محتوا، فراوانی هر راهبرد محاسبه و میزان توفیق مترجم در ایجاد حس طنز بر اساس نظریات مارتینز و دلاباستیتا محاسبه گردید و مشخص شد که هم در متن اصلی و هم در ترجمۀ این پویانمایی به ترتیب از طنز کلامی، طنز عملی و طنز ماهوی استفاده شده است. در میان راهبردهای ترجمۀ، راهبرد دیداری و زبان‌شناختی از دسته‌بندی مارتینز و راهبرد حذف و اضافه از دلاباستیتا بیشترین کاربرد را داشتند. به‌ این دلیل، راهبرد حذف دلاباستیتا با عنصر دیداری مارتینز همپوشانی داشته، هیچ‌گونه کاستی در انتقال حس طنز ایجاد نکرده است و مترجم با بکار بردن معادله‌ای خنده‌دار، در انتقال طنز موفق بوده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Study of Different Types of humor and Their Dubbing in “Zootopia” Animation regarding Martinez-Sierra Model

نویسندگان [English]

  • Forouzan Dehbashi Sharif 1
  • Fatemeh Mirafzali 2

1 Assistant Professor, Department of Foreign Languages, Islamic Azad University, Tehran Branch Center

2 M.A in Translation Studies, Islamic Azad University, Tehran Branch Center

چکیده [English]

This study aimed to investigate what types of strategies were used in the dubbing of humor in Disney's animation "Zootopia”. To recognize the types of humors, the Berger (2010) classification was used and to recognize the strategic elements of humor, the Martinez Sierra (2005) was applied and to find out the applied strategies used in the Persian dubbing of Zootopia humor the Delabastita’s (1998) model was considered. Out of 108 minutes Zootopia movie, the researchers identified 187 verbal and visual humorous items which were used as the corpus of this study. Based on the obtained data from the content analysis of the extracted data, the most frequent types of Humor used were language, Action and finally substantive type. Among the translation strategies, Linguistic and Visual strategic elements of Martinez Sierra (2005) categories were the most frequent ones and strategy of Deletion and Addition of Delabastita (1998) was highly applied. In general, it could be said that due to the visual nature of the corpus, the most frequent strategy was deletion. Since Delabastita's deletion strategy overlapped with Martinez's visual strategy, the deletion has not produced any shortcomings in transferring the sense of humor and the translator, by using funny verbal equivalents, have successfully preserved humorous nature of this animation in Persian language.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Dubbing
  • Animation
  • Audiovisual Translation
  • Humor Translation
هریس، رابرت(1386). «هدف و شیوه طنز»، ترجمۀ فریبا فرشادمهر، مجلۀ شعر، شماره 52: 115-112،
آسابرگر، آرتور. « درآمدی به طنز پژوهی »، ترجمه محمود فرجامی: انتشارات تیسا، /1397
 
 Attardo, S.  From linguistics to humor research and back: Applications of linguistics to humor and their implications for linguistic theory and methodology.PhD Dissertation, Purdue University.
 
Attardo, S. (1994). Linguistic theories of humor: Berlin: Mouton de Gruyter.
(2001). Humour and irony in interaction: From mode adoption to failure of detection. In R. C. G. R. L. Anolli (Ed.), Say not to say: New perspectives on miscommunication (pp. 166-185). Amsterdam: IOS Press.
 
Attardo, S., & Raskin, V. (1991). Script theory revis(it)ed: Joke similarity and joke representation model. Humor- International Journal of Humor Research, 4(3/4), 293-347.
 
Berger.A.A. (1998). An Anatomy of Humor. Newjersy. New Jersey: Transaction Publishers.
Booth-Butterfield, S., & Booth-Butterfield, M. (1991). The communication of humor in everyday life: Individual differences in the use of humorous messages. The Southern Communication Journal, 56, 205-218.
 
Chaume, F. (2004). Film Studies and Translation Studies: Two Disciplines. 49.
Chiaro D. et al. (2010). Translation, Humor and Literature. London
Cohen, D. (2009). Adaptation in Audiovisual Translation. Available from: https://www.researchgate.net/publication/275270358_Adaptation_in_Audiovisual_Translation.
Delabastita, Dirk (1989). Translation and mass-communication: Film and TV translation as evidence of cultural dynamics. 1990 Translation and the mass media. In Bassnett, Susan, and Andre' Lefevere (eds.), Translation, History and Culture. London:
Dries, J.(1995). Dubbing and Subtitling. Guidelines for Production and Distribution. Dusseldorf:The European Institute for the Media. Eurobarometro.
Gambier, Y. (2012). The positionofaudiovisual translation studies. England and Wales: Routledge Handbook of Translation Studies.
Hay, J. (2000). Functions of humor in the conversations of men and women. Journal of Pragmatics, 32, 709-742.
 
Jabbari, A. A. (2017). Dubbing Verbally Expressed Humor: An Analysis of American Animations in Persian Context. CEBU International Conference on Studies in Arts, Social Sciences and Humanities (SASSH-17) , Philippines.
Martin,R., Ford,T.(2010). "The psychology of humor": An integrative approach.Academic press.
Martinez-Sierra, Jose (2005). "Translating Audiovisual Humor. A Case Study", in Henrik Gottlieb (ed.) Perspectives: Studies in Translatology, Copenhagen: Routledge.
Sadeghpour, H. R. (2013). Investigating Translation Strategies Used in Persian Dubbingof English Comedy Animations with Focus on Humorous, Idiomatic and Colloquial Expressions. (p. 90). Mashhad: academia.edu.
Vandaele, Jeroen (2002). Introduction: (Re)Constructing humor: Meanings and means. The Translator.
Wanzer, M.B., Booth-Butterfield, M., & Booth-Butterfield, S. (2005). If we didn’t use humor, we’d cry: Humorous coping in health care settings. Journal of Health Communication, 10, 105-125.
 
Weissbrod, R. (1998). Translation Research in the Framework of the Tel Aviv School of Poetics and Semiotics. Meta, 43(1), 35–45. doi:10.7202/004592ar.